Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6993cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0zNDY=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba I Ips 193/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek12.02.2009tatvina - pravica do poštenega sojenja - prekoračitev obtožbe - prikrivanje - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - identiteta med obtožbo in sodbo - sprememba pravne opredelitve - hudodelska združba - možnosti za pripravo obrambe - kraj izvršitve kaznivega dejanja - veljavnost kazenskega zakonaS tem ko je sodišče na podlagi ugotovljenih in v izreku sodbe navedenih dejstev sprejelo glede pravne opredelitve drugačen zaključek kot državni tožilec, pri tem pa ni spreminjalo dejstev in okoliščin, vsebovanih v vloženi in na glavni obravnavi spremenjeni obtožbi, ni kršilo objektivne identitete med obtožbo in sodbo. Prav tako z dodanim besedilom abstraktne pravne norme ni kršilo objektivne identitete med obtožbo in sodbo, ampak je le omogočilo kontrolo pravilnosti pravnega sklepa, da opis dejanja pomeni konkretizacijo kaznivega dejanja prikrivanja.
Sklep I Ips 17/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek12.02.2009zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - upravičenci za vložitevMed upravičenci do vložitve zahteve za varstvo zakonitosti, ki so v zakonu našteti taksativno, ni zasebnega tožilca.
Sodba X Ips 349/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.02.2009RTV naročnina – izvršljivost odločbe - vročitevS tem, ko tožnici ni bila vročena navedena odločba na naslovu, na katerem tudi dejansko živi, niti ni bila poskušana vročitev na tem naslovu, ni bila podana procesna predpostavka izvršljivosti odločbe o plačilu RTV prispevka glede na določbo 282. člena ZUP, ki se po določbi petega odstavka 1. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP) uporablja glede vseh vprašanj postopka, razen tistih, ki so s tem zakonom drugače urejena. Izvršljivost odločbe, ki je vezana na vročitev odločbe stranki, je torej procesna predpostavka za nadaljevanje izvršbe, ki mora biti ugotovljena na način, ki je zakonsko predpisan. Ugotavljanje izvršljivosti odločbe kot procesne predpostavke pa ne pomeni poseganja v vsebino izvršilnega naslova.
Sodba I Ips 303/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek05.02.2009protispisnost - kršitev kazenskega zakona - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nadaljevano kaznivo dejanje - zakonski znaki kaznivega dejanja - ponareditev poslovnih listin - poskus - davčna zatajitev - dokončano kaznivo dejanjeS tem, ko je sodišče v konstrukcijo nadaljevanega kaznivega dejanja po prvem odstavku 254. člena KZ vključilo tudi dejanje, opredeljeno kot poskus kaznivega dejanja davčne zatajitve, ni kršilo kazenskega zakona.
Sodba X Ips 719/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.01.2009samostojni podjetnik – prenehanje opravljanja dejavnosti – prispevki za socialno varnost – krajevna pristojnost – zamudne obrestiObveznost plačila prispevkov za socialno varnost pri samostojnem podjetniku posamezniku obstoji, dokler ima priglašeno opravljanje dejavnosti, ne glede na to, ali to dejavnost dejansko opravlja ali ne. Po odločbi Ustavnega sodišča U-I-356/02 z dne 23.9.2004 tečejo zamudne obresti od dneva izvršljivosti prvostopne odločbe dalje do plačila, kar velja tudi za prispevke za socialno varnost.
Sodba I Ips 382/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek15.01.2009zaslišanje strank - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - pravice obrambe - izvajanje dokazov v korist obdolženca - odločanje o dokaznem predlogu - zaslišanje mladoletnega oškodovanca - zaslišanje priviligirane priče - zahteva obdolženca za zaslišanje - izključitev javnosti glavne obravnaveDoločbe tretjega odstavka 236. člena ZKP (po kateri je zaslišanje mladoletne osebe, ki ne more razumeti pomena pravice, da ni dolžna pričati, dovoljeno le na obdolženčevo zahtevo) ni mogoče razlagati tako, da bi sodišče vedno, ko to zahteva obdolženec, mladoletno pričo moralo zaslišati.
Sodba X Ips 1485/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.01.2009prometni davek – davek od prometa storitev – zastaranje – relativno zastaranje – prepoved reformatio in peius – bistvene kršitve določb postopka – nabavna cena – stroški skladiščenja – najem – posredni ali neposredni stroški – stroškovni nosilec – naftni derivati – prodaja na debelo – fiksni znesekPravica do odmere davčne obveznosti ne more zastarati tekom pritožbenega postopka. ZUP omogoča, da pritožbeni organ ob reševanju pritožbe, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji, izda tudi odločbo, ki je pritožniku v škodo. V takem primeru ni kršeno načelo prepovedi reformatio in peius. Ker nabavno ceno po SRS sestavljajo le neposredni stroški nabave, med njih ni mogoče vključiti stroškov, ki jih je davčni zavezanec plačeval mesečno, ne glede na količino opravljenih storitev.
Sodba X Ips 1617/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.01.2009ugotovitev državljanstva – Osimski sporazum – izguba jugoslovanskega državljanstvaS prvim odstavkom 3. člena Osimske pogodbe sta obe državi pogodbenici uredili državljanstvo oseb, ki so bile na dan 10. junija 1940 italijanski državljani, in so imele stalno prebivališče na Svobodnem tržaškem ozemlju. Na temelju prvega odstavka 3. člena Osimske pogodbe pa Jugoslavija ni več urejala jugoslovanskega državljanstva za osebe, ki ob uveljavitvi pogodbe niso imele svojega prebivališča na ozemlju SFRJ. Ker tožnik nesporno ni imel v tem času stalnega prebivališča na ozemlju SFRJ, je na podlagi 4. točke 13. člena Zakona o državljanstvu SFRJ, ki določa prenehanje državljanstva po mednarodnih pogodbah, izgubil državljanstvo SFRJ.
Sodba XI Ips 119/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek14.01.2009bistvene kršitve določb kazenskega postopka – razlogi o odločilnih dejstvih – pripor – odreditev pripora – ponovitvena nevarnost – istovrstno kaznivo dejanjeČeprav obdolženec še ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem, to na presojo obstoja ponovitvene nevarnosti istovrstnega kaznivega dejanja, torej kaznivega dejanja z elementi nasilja, nima odločilnega vpliva.
Sodba X Ips 1367/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.01.2009prometni davek – davki in prispevki od plač – davek od dohodka iz premoženjaČe zavezanec opremo nepravilno knjiži, davčni organ posledic nepravilnega knjiženja ne more sanirati. Za pogojno oprostitev plačila prometnega davka morajo biti izpolnjeni vsi taksativno našteti pogoji iz ZPD in 16. člena Pravilnika. Ni naloga davčnega organa, da dokazuje dejstva, ki bi morala biti razvidna iz poslovnih knjig in evidenc.
Sodba I Ips 78/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek18.12.2008bistvene kršitve določb kazenskega postopka - hišna preiskava - nedovoljeni dokazi - utemeljeni razlogi za sum - okoliščine, iz katerih izhajajo utemeljeni razlogi za sum - informator policijeKo sodišče ugotavlja obstoj utemeljenih razlogov za sum (kot pogoja za odreditev hišne preiskave) na podlagi informatorjeve izjave, ocenjuje njeno dokazno vrednost z dveh vidikov, zato mora policija sodišču posredovati spoznavne vire, ki zadevajo 1. okoliščine, ki so policiste prepričale, da je informator zanesljiv in njegova informacija resnična (subjektivna zanesljivost informatorja), ter 2. okoliščine, ki kažejo, kako je informator prišel do posredovanih podatkov (objektivna resničnost obvestila).
Sodba X Ips 576/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.12.2008lastninsko preoblikovanje zavarovalnic – nenominirani kapital – obnova postopka – določitev upravičenca – cena delnice – konstitutivni element odločbe – cenitev – zamudne obresti od stroškov upravnega postopkaČe cena ene delnice ni bila predmet odločanja v upravnem postopku, ta cena tudi ne more biti predmet odločanja v obnovljenem postopku. Določitev cene delnice je bila stvar predhodnega postopka ugotavljanja vrednosti nenominiranega kapitala in ne stvar upravnega postopka. Upravičenci so svoje zahteve za pridobitev delnic vložili glede na ceno, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS in se ni ugotavljala z odločbo. Zamudne obresti od stroškov upravnega postopka tečejo po določbi 1. odstavka 378. člena Obligacijskega zakonika, če jih dolžnik plača po preteku paricijskega roka.
Sodba X Ips 749/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.12.2008upravni spor – omejevalna ravnanja – prepoved zlorabe prevladujočega položaja – pojem zlorabe – zloraba na „sosednjem“ trgu, kjer ni prevlade – določanje neenakih pogojev za primerljive posle v razmerjih z različnimi sopogodbenikiDoločbe 10. člena ZPOmK ne izključujejo možnosti, da bi se zloraba prevladujočega položaja pokazala na drugem trgu, kot je ta, na katerem obstaja prevlada, in sicer ne glede na to, ali tudi na drugem trgu obstaja prevlada. Pogoj je, da sta oba trga dovolj povezana, tako da ravnanje na prvem lahko povzroči protikonkurenčne učinke na drugem („sosednjem“) trgu. Takšno je tudi utrjeno stališče SES. Zloraba je torej mogoča tudi v takšni obliki, da se je „dejanje zlorabe zgodilo na trgu govorne telefonije, učinki tega dejanja pa se kažejo na trgu internetnih storitev“.
Sodba I Ips 371/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek04.12.2008zavrnitev dokaznega predloga - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe - izvajanje dokazov v korist obdolžencaUgibanje sodišča, da policisti prstnih odtisov na nerazbiti steklenici, s katero je obsojenec zamahoval proti njim in jim grozil, niso iskali, je preuranjeno in pomeni nedovoljeno anticipacijo sodišča, ki je dokazni predlog zavrnilo.
Sodba I Ips 383/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek27.11.2008načelo kontradiktornosti - dokazni postopek - bistvena kršitev pravil postopka - pravice obrambe - izvajanje listinskih dokazovPo pravilih o izvajanju listinskih dokazov mora sodišče listino glasno prebrati ali povzeti njeno vsebino.
Sodba I Ips 266/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.11.2008goljufija - stek kaznivih dejanj - ponarejanje listin - navidezni stekZa razmerje inkluzije gre v primeru dveh kriminalnih količin, tipičnih za dva zakonska opisa kaznivih dejanj, ki po abstraktni oceni nista zajeta eden v drugem, ob ocenjevanju konkretnega dogajanja pa sodišče presodi, da bi bila uporaba dveh zakonskih opisov nesmiselna.
Sklep X Ips 688/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.11.2008dovoljenost revizije – denarna vrednost – pomembno pravno vprašanje – državljanstvo razlaščenca – zelo hude posledicePomembnost pravnega vprašanja je po določbah ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.
Sodba in sklep I Ips 170/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek18.11.2008izločitev sodnika - posojilo - razlogi o odločilnih dejstvih - napeljevanje - zahteva za izločitev - nadaljevano kaznivo dejanje - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - opis kaznivega dejanja - pravice obrambe - izvajanje dokazov v korist obdolženca - branje zapisnika o izpovedbi priče - nasprotje med izrekom in razlogi sodbe - zloraba položaja ali pravic - pravica do poštenega postopka - blanketna norma - zaslišanje obremenilne priče - nemogoča obveznost - odpoved pravici do neposrednega zaslišanja priče - pritožba zoper sklep o preiskavi - meje pravic - premoženjska koristSmrt avtorja obremenilne izjave je nedvomno okoliščina, zaradi katere ni mogoče izpolniti dolžnosti, ki jo sodišču nalaga določba 6. člena EKČP. To pravilo pa je mogoče uporabiti le, če so pristojni organi, vključno s sodiščem, ravnali z ustrezno skrbnostjo pri naporih zagotoviti obdolžencu uresničevanje te pravice.
Sodba I Ips 257/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek06.11.2008dokazna ocena - nedovoljen dokaz - obrazložitev sodbe - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - odločba o kazenski sankciji - postopek identifikacije - privilegij zoper samoobtožbo - prikriti preiskovalni ukrepi - varnostni pregled - odmera kazni - ugotavljanje nezakonitosti dokaza - operativno delo policistov - zaseg mamil - tajno opazovanje - odgovor na predlog državnega tožilcaSodišče ni dolžno v vsakem primeru za vsak dokaz preizkušati, ali so ga državni organi pridobili v skladu z zakonom in ustavo. Zgolj opazovanje oziroma nadzor določenega območja oziroma objekta, "zasede" in druge klasične metode policijskega dela še ne pomenijo izvajanja prikritega preiskovalnega ukrepa tajnega opazovanja in sledenja, pri katerem gre za načrtno, dalj časa neprekinjeno ali ponavljajoče se opazovanje osumljenca ali določene osebe z uporabo tehničnih naprav, s katerimi se pridobijo materialni dokazi za potrebe kazenskega postopka.
Sodba I Ips 391/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek23.10.2008bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe - navzočnost na glavni obravnavi - sojenje v nenavzočnosti - opravičilo izostanka - utemeljeno opravičilo - predhodno zaslišanje obdolžencaEden od pogojev za sojenje v nenavzočnosti je, da je bil obdolženec v redu povabljen in da svojega izostanka ni opravičil, kar pomeni, da je navedel razloge, zaradi katerih se naroka ni oziroma ne bo mogel udeležiti in temu predložil tudi ustrezna dokazila. Sama navedba razloga izostanka za opravičilo ne zadošča.

Izberi vse|Izvozi izbrane