<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

VSRS Sodba III Ips 54/2019
ECLI:SI:VSRS:2019:III.IPS.54.2019

Evidenčna številka:VS00029652
Datum odločbe:19.11.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba I Cpg 646/2017
Datum odločbe II.stopnje:27.03.2019
Senat:Vladimir Balažic (preds.), Franc Seljak (poroč.), dr. Mile Dolenc, dr. Miodrag Đorđević, Tomaž Pavčnik
Področje:OBLIGACIJSKO PRAVO
Institut:sofinanciranje projektov s sredstvi Evropskega socialnega sklada - upravičeni stroški - vrnitev prejetih sredstev - obdobje upravičenih stroškov - navodila ministrstva - dopuščena revizija

Jedro

Sestavni del Pogodbe so tako tudi navodila ministrstva oziroma njihove spremembe. Zato upoštevanje sprememb navodil ne predstavlja nedopustne spremembe pogodbe o sofinanciranju oziroma razpisnih pogojev, saj je upoštevanje sprememb navodil v času izvajanja pogodbe o sofinanciranju predvidela že sama tožeča stranka in to vnesla v uvodoma navedeno določilo Pogodbe.

Izrek

I. Reviziji se ugodi in se sodba sodišča druge stopnje spremeni:

- v I. točki izreka tako, da se zavrne pritožba tožeče stranke zoper 2. točko izreka sodbe sodišča prve stopnje tudi v delu, v katerem je bil zavrnjen tožbeni zahtevek tožeče stranke zoper toženo stranko za plačilo 23.831,11 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 12. 2012 do plačila, ter zoper 3. točko izreka in se v tem delu potrdi sodba sodišča prve stopnje in

- v III. točki izreka tako, da je tožeča stranka dolžna v 15 dneh od vročitve te sodbe povrniti toženi stranki njene stroške pritožbenega postopka v znesku 499,78 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tej točki izreka.

II. Tožeča stranka je dolžna v 15 dneh od vročitve te sodbe povrniti toženi stranki njene stroške revizijskega postopka v znesku 1.346,98 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tej točki izreka.

Obrazložitev

Dosedanji tek postopka

1. Sodišče prve stopnje je v delu, ki je relevanten za odločanje o reviziji, zavrnilo tožbeni zahtevek za vračilo 23.831,11 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 2. 2012 do plačila (2. točka izreka) in tožeči stranki naložilo plačilo 1.201,15 EUR pravdnih stroškov tožene stranke (3. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je v relevantnem delu pritožbi tožeče stranke ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je ugodilo zahtevku za vračilo 23.831,11 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 2. 2012 do plačila in toženi stranki naložilo plačilo 1.047,67 EUR pravdnih stroškov tožeče stranke (I. točka izreka). Toženi stranki je naložilo, da tožeči stranki plača 292,61 EUR stroškov pritožbenega postopka (II. točka izreka).

3. Na predlog tožene stranke je Vrhovno sodišče Republike Slovenije s sklepom III DoR 88/2019 z dne 18. 6. 2019 dopustilo revizijo glede vprašanja:

Ali je sodišče druge stopnje pravilno razlagalo določilo 3.6.2 (oziroma določilo 2.5.1) Navodil Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS z dne 1. 8. 2008 (oziroma z dne 4. 4. 2011) v delu, ki se nanaša na "izjeme"?

4. Tožena stranka je v zakonskem roku vložila revizijo, v kateri je uveljavljala revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava v postopku pred sodiščem druge stopnje glede dopuščenega revizijskega vprašanja. Vrhovnemu sodišču je predlagala, da reviziji ugodi in sodbo sodišča druge stopnje spremeni tako, da pritožbo tožeče stranke zavrne ter potrdi sodbo sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu. Priglasila je stroške revizijskega postopka.

5. Tožeča stranka je v odgovoru na revizijo predlagala zavrnitev revizije in uveljavljala povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Glede uporabe novele ZPP-E

6. Sodba sodišča prve stopnje je bila izdana pred začetkom uporabe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E, Uradni list RS, št. 10/17), zato se glede na določbo prvega in tretjega odstavka 125. člena ZPP-E v tem revizijskem postopku uporabljajo pravila ZPP, veljavna pred uveljavitvijo novele ZPP-E.

Dejanski in pravni okvir spora

7. Tožeča stranka in tožena stranka (upravičenka) sta 16. 6. 2009 sklenili Pogodbo o sofinanciranju izvedbe projekta št. 3311-09-639001 za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2009, 2010 in 2011 (v nadaljevanju Pogodba).

8. Pogodba je v prvem in drugem odstavku 4. člena med drugim določala, da so stroški projekta upravičeni, če so bili plačani s strani upravičenca v okviru obdobja upravičenosti ter da morajo biti stroški projekta v skladu z Navodili Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki so sestavni del Pogodbe. V sedmem odstavku 4. člena Pogodbe pa, da so upravičenci dolžni upoštevati vsa navodila ministrstva, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji in da si ministrstvo pridružuje pravico, da lahko v času trajanja pogodbe spremeni oziroma dopolni navodila.

9. Pogodba je v 6. členu (obdobje upravičenosti) določala, da bodo sofinancirani stroški izvedbe projekta, ki so za leto 2011 nastali v obdobju upravičenosti od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

10. Navodila Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS z dne 1. 8. 2008 (v nadaljevanju Navodila z dne 1. 8. 2008) v poglavju 3.6 "Upravičeni stroški, zahtevki za izplačila in preverjanje" med drugim določajo:

- da so upravičeni stroški tisti stroški, ki so bili plačani s strani upravičenca v okviru obdobja upravičenosti (četrta alineja prvega odstavka točke 3.6.1),

- da so upravičeni stroški tisti stroški, ki izkazujejo, da je bilo plačilo izvedeno, storitve opravljene, blago dostavljeno (šesta alineja prvega odstavka točke 3.6.1),

- izjema, pri kateri lahko upravičenec poravna stroške najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev od ministrstva in najkasneje v treh delovnih dneh po plačilu posreduje ministrstvu ustrezna dokazila o plačanih stroških, je med drugim delo po avtorski pogodbi (tretji odstavek točke 3.6.2).

11. Navodila Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS z dne 4. 4. 2011 (v nadaljevanju Navodila z dne 4. 4. 2011) v poglavju 2.5 "Upravičeni stroški" med drugim določajo, da so upravičeni stroški tisti stroški, ki so nastali in plačani s strani upravičenca v okviru obdobja upravičenosti. Izjema, pri kateri lahko upravičenec poravna stroške najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev od ministrstva in najkasneje v treh delovnih dneh po plačilu posreduje ministrstvu ustrezna dokazila o plačanih stroških, je med drugim delo po avtorski pogodbi (tretja alineja točke 2.5.1).

12. Tožena stranka je na podlagi plačil ministrstva z dne 26. 10. 2011 in z dne 27. 10. 2011 avtorske honorarje avtorjem plačala 26. 10. 2011. Avtorji so svoje storitve opravili znotraj obdobja upravičenosti in so na toženo stranko naslovili zahtevke za plačilo avtorskih honorarjev pred iztekom obdobja upravičenosti (to je pred 31. 8. 2011).

Razlogi sodišč nižjih stopenj

13. Sodišče prve stopnje je tožbeni zahtevek tožeče stranke za vračilo stroškov izvedbe projekta zavrnilo na podlagi presoje, da je v primeru, ko je ministrstvo sredstva upravičencu izplačalo šele po poteku obdobja upravičenosti (to je po 31. 8. 2011), plačilo takih stroškov dopustno tudi, če je bilo izvedeno šele po izteku obdobja upravičenosti, če je bilo izplačilo izvedeno naslednji delovni dan po prejemu sredstev ministrstva, saj to dopuščajo izjeme iz Navodil z dne 1. 8. 2008. Okoliščina, da tožeča stranka izjem iz teh Navodil ni vnesla še v besedilo Pogodbe, je nedoslednost na strani tožeče stranke, ki ne more iti v škodo toženi stranki, ki je navedeno Navodilo upoštevala.

14. Sodišče druge stopnje pa je na podlagi svojega materialnopravnega stališča, da se izjeme iz Navodil z dne 1. 8. 2008 nanašajo le na vrste stroškov, glede katerih ni treba ob zahtevi za povračilo predložiti dokazil o plačilu, ne predstavljajo pa tudi izjeme glede obdobja upravičenosti in ga tudi ne širijo, presodilo, da je bilo sofinanciranje tožene stranke neupravičeno.

Glede obsega revizijskega preizkusa

15. Po določbi 371. člena ZPP revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu in glede tistih konkretnih pravnih vprašanj, glede katerih je bila revizija dopuščena.

Presoja revizije

16. Revizija je utemeljena.

17. V relevantnem delu sedmega odstavka 4. člena Pogodbe je določeno, da so upravičenci dolžni upoštevati vsa navodila ministrstva, ministrstvo pa si pridružuje pravico, da lahko v času pogodbe spremeni oziroma dopolni navodila. Sestavni del Pogodbe so tako tudi navodila ministrstva oziroma njihove spremembe. Zato upoštevanje sprememb navodil ne predstavlja nedopustne spremembe pogodbe o sofinanciranju oziroma razpisnih pogojev, saj je upoštevanje sprememb navodil v času izvajanja pogodbe o sofinanciranju predvidela že sama tožeča stranka in to vnesla v uvodoma navedeno določilo Pogodbe. Takšno pogodbeno določilo tudi ne predstavlja naknadne spremembe obdobja upravičenosti stroškov za izvedbo projekta in s tem nedopustne spremembe razpisnih pogojev, saj je obdobje upravičenosti sofinanciranja stroškov vezano na čas nastanka teh stroškov in je določeno v 6. členu Pogodbe, medtem ko upravičene stroške in način izvedbe projekta oziroma uveljavljanje tako nastalih stroškov opredeljuje 4. člen Pogodbe in Navodila oziroma njihove spremembe, na kar 4. člen Pogodbe tudi odkazuje.

18. Tožeča stranka (oziroma zanjo ministrstvo) je v času trajanja Pogodbe Navodila z dne 1. 8. 2008 spremenila s sprejemom Navodil z dne 4. 4. 2011. Zato je pri presoji treba uporabiti določila slednjih.

19. V tretji alineji točke 2.5.1 Navodil z dne 4. 4. 2011 je za plačila del po avtorskih pogodbah določena izjema od pravila, da so upravičeni stroški le tisti stroški, ki so nastali in so plačani s strani upravičenca v okviru obdobja upravičenosti. Po tej izjemi sme upravičenec poravnati stroške tudi, če niso plačani v okviru obdobja upravičenosti, če jih upravičenec poravna najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev od ministrstva in najkasneje v treh delovnih dneh po plačilu posreduje ministrstvu ustrezna dokazila o plačanih stroških. Izjema je torej v tem, da upravičenec avtorjem plača šele, ko sredstva za to prejme od ministrstva, medtem ko je splošno pravilo tako, da mora upravičenec stroške plačati vnaprej in nato od ministrstva zahteva njihovo povrnitev.

20. Smiselno enako je bilo določeno že v prej veljavnih Navodilih z dne 1. 8. 2008. Tudi po teh pravilih je bilo splošno pravilo, da so upravičeni stroški tisti stroški, ki so bili plačani s strani upravičenca (izvajalcem) v okviru obdobja upravičenosti (četrta alineja prvega odstavka točke 3.6.1). Izjema iz tretjega odstavka točke 3.6.2, ki se nanaša med drugim na plačila del po avtorskih pogodbah, pa je tudi po tem določilu ta, da upravičenec predhodno ne zalaga svojih sredstev za ta izplačila, temveč izplačilo avtorjem izvede šele po tem, ko mu ministrstvo sredstva izplača. Zato je materialnopravno zmotno stališče pritožbenega sodišča, da se izjema nanaša zgolj na predložitev dokazila o plačilu avtorjem, medtem ko bi moralo biti izplačilo ministrstva kljub temu izvedeno znotraj obdobja upravičenosti.

21. Iz dejanskih ugotovitev sodišč nižjih stopenj, na katere je revizijsko sodišče vezano (tretji odstavek 370. člena ZPP), izhaja, da so stroški, katerih vračilo zahteva tožeča stranka, nastali v obdobju upravičenosti (to je do 31. 8. 2011). Tožena stranka je sredstva od ministrstva za plačilo po avtorskih pogodbah prejela 26. 10. 2011 oziroma 27. 10. 2011, avtorske honorarje pa je avtorjem plačala 26. 10. 2011. Tožena stranka je tako ravnala v okviru dopustne izjeme iz tretje alineje točke 2.5.1 Navodil z dne 4. 4. 2011 oziroma prej veljavnega tretjega odstavka točke 3.6.2 Navodil z dne 1. 8. 2008. Zato zahtevek tožeče stranke za vračilo teh sredstev ni utemeljen.

22. Odgovor na dopuščeno revizijsko vprašanje je tako nikalen. S tem je revizijsko sodišče odgovorilo na vprašanje, glede katerega je bila revizija dopuščena. Ker je ugotovilo, da je sodišče druge stopnje zmotno uporabilo materialno pravo, je Vrhovno sodišče reviziji ugodilo in izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je pritožbo tožeče stranke zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje tudi v delu, v katerem je bil zavrnjen tožbeni zahtevek tožeče stranke zoper toženo stranko za plačilo 23.831,11 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 12. 2012 do plačila (prvi odstavek 380. člena ZPP; prva alineja I. točke izreka).

Glede stroškov postopka

23. Odločitev o stroških celotnega postopka temelji na drugem odstavku 165. člena, na 154. členu in na 155. členu ZPP.

24. Z ugoditvijo reviziji, spremembo sodbe sodišča druge stopnje in potrditvijo sodbe sodišča prve stopnje je že odločeno, da je tožeča stranka dolžna toženi stranki povrniti stroške, ki so ji nastali v postopku na prvi stopnji (prva alineja I. točke izreka).

25. Ker tožeča stranka s pritožbo ni uspela, je dolžna povrniti toženi stranki njene stroške odgovora na pritožbo. Tožena stranka je upravičena do 875 točk za odgovor na pritožbo (tar. št. 21/2 Odvetniške tarife; OT) in 17,5 točk za materialne stroške (tretji odstavek 11. člena OT), kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,459 EUR) in 22 % DDV znaša 499,78 EUR (druga alineja I. točke izreka).

26. Ker je tožena stranka z revizijo uspela, ji je dolžna tožeča stranka povrniti stroške revizijskega postopka. Tožeča stranka je upravičena do 900 točk za odgovor na revizijo (tar. št. 21/3 OT, ki velja od 6. 4. 2019) in 18 točk za materialne stroške (tretji odstavek 11. člena OT), kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) in 22 % DDV znaša 671,98 EUR, ob upoštevanju sodne takse za revizijski postopek v znesku 675,00 EUR, pa 1.346,98 EUR (II. točka izreka).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 82, 190
Datum zadnje spremembe:
11.01.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM0NTI5