<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sodba I Ips 57/2008
ECLI:SI:VSRS:2008:I.IPS.57.2008

Evidenčna številka:VS24090
Datum odločbe:21.02.2008
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:pripor - odreditev pripora - ponovitvena nevarnost - neogibnost pripora - razlogi o odločilnih dejstvih

Jedro

Pri kaznivem dejanju po petem odstavku 311. člena KZ mora sodišče neogibnost odreditve pripora iz pripornega razloga ponovitvene nevarnosti zaradi varnosti ljudi obrazložiti s konkretnimi okoliščinami (način transporta prebežnikov, neustrezni osnovni higienski pogoji itd.).

Izrek

Zahtevi zagovornika obdolženega F.C. za varstvo zakonitosti se ugodi, izpodbijana sklepa se razveljavita in se zadeva vrne Okrožnemu sodišču v Murski Soboti v novo odločanje.

Obrazložitev

A.

1. S sklepom z dne 24.1.2008 Okrožnega sodišča v Murski Soboti je bil zoper obdolženega F.C. odrejen pripor iz razloga po 3. točki prvega odstavka 201. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Pritožbo zoper sklep je senat istega sodišča s sklepom z dne 30.1.2008 zavrnil.

2. Zagovornik obdolženca je zoper pravnomočni sklep o odreditvi pripora vložil zahtevo za varstvo zakonitosti zaradi bistvene kršitve določb kazenskega postopka. Navaja, da pogoj neogibne potrebnosti pripora za varnost ljudi ni izkazan ne v obrazložitvi odločbe pritožbenega senata ne v obrazložitvi sklepa preiskovalne sodnice. Nadalje vložnik ugotavlja, da se sodišče glede obstoja predpostavke ogrožanja varnosti ljudi ni opredelilo in v obrazložitvi sklepa nikjer ne navaja, v čem naj bi bila podana grožnja za varnost ljudi, kaj šele, da bi bila resna do te mere, da bi opravičevala poseg v obdolženčevo pravico do osebne svobode. Predlaga, da Vrhovno sodišče izpodbijani pravnomočni sklep spremeni tako, da pripor zoper obdolženca odpravi oziroma razveljavi pravnomočni sklep in vrne zadevo sodišču v ponovno odločanje.

3. Vrhovni državni tožilec A.P. je v odgovoru, ki ga je podal v skladu z določilom drugega odstavka 423. člena ZKP predlagal, da Vrhovno sodišče zahtevo za varstvo zakonitosti zavrne. Meni, da ima zahteva za varstvo zakonitosti prav, da se preiskovalna sodnica v izpodbijanem sklepu o odreditvi pripora ni opredelila do dveh predpostavk, ki morajo biti podane za odreditev pripora, in sicer do tega, ali je zaradi nevarnosti ponavljanja kaznivega dejanja lahko ogrožena varnost, kakor tudi ne do vprašanja, ali je nevarnost ponavljanja kaznivega dejanja izražena do te mere, da to odtehta poseg v obdolženčevo pravico do osebne svobode. Nadalje meni, da je ta pomanjkljivost odpravljena s sklepom zunajobravnavnega senata, saj ta ugotavlja, da je pripor neogibno potreben za nemoten potek kazenskega postopka kakor tudi za varnost ljudi in premoženja in da te nevarnosti ni mogoče odpraviti drugače kot s priporom.

4. Zagovornik obdolženca je na odgovor vrhovnega državnega tožilca podal izjavo v kateri navaja, da po njegovi oceni zunajobravnavni senat ni saniral procesnih kršitev, storjenih s strani preiskovalne sodnice, saj zunajobravnavni senat ni navedel odločilnih dejstev, iz katerih bi izhajala neogibna potrebnost pripora za varnost ljudi ali premoženja. Zato vztraja pri svojem predlogu, podanem v zahtevi za varstvo zakonitosti.

B.

5. Vložnik utemeljeno opozarja na stališče Ustavnega sodišča iz odločbe U-I-18/93 z dne 11.4.1996, po katerem mora sodišče, da lahko odredi pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti, poleg utemeljenega suma, da je obdolženec storil kaznivo dejanje in obstoja pripornega razloga, napraviti obrazložen sklep, ali bi bila zaradi nevarnosti ponovitve določenega kaznivega dejanja lahko ogrožena varnost ljudi in ali je varnost ljudi zaradi nevarnosti ponovitve določenega kaznivega dejanja ogrožena do te mere, da to odtehta poseg v obdolženčevo pravico do osebne svobode. 6. Pritrditi je treba vložniku, da sicer obširen sklep o odreditvi pripora nima ugotovitve, da bi bila zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja lahko ogrožena varnost ljudi in v zvezi s tem tudi nima razlogov oziroma ne navaja dejstev in okoliščin, iz katerih tak sklep izhaja. Prav tako je treba pritrditi vložniku glede ugotovitve, da tudi v sklepu zunajobravnavnega senata niso navedena dejstva in okoliščine iz katerih bi izhajala neogibnost pripora za varnost ljudi. Če je že mogoče iz navedenih objektivnih in subjektivnih okoliščin v zvezi z dejanjem in obdolžencem oceniti, da iz njih izhaja tudi sklep, da pripora ni mogoče nadomestiti z drugim, milejšim ukrepom, pa to ne velja za vprašanje, ali je v primeru obdolženega F.C. zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja ogrožena varnost ljudi. Zgolj trditev v sklepu zunajobravnavnega senata, da se pridržuje ugotovitvi preiskovalne sodnice, da je pripor neogibno potreben "... tudi zaradi varnosti ljudi in njihovega premoženja ...", ne da bi bilo kjerkoli navedeno, zakaj je odreditev pripora v konkretnem primeru neogibno potrebna za varnost ljudi (drugi odstavek 202. člena ZKP) oziroma ne da bi bila navedena dejstva in okoliščine, iz katerih izhaja tak sklep, ne predstavlja obrazloženega sklepa o neogibnosti pripora zaradi varnosti ljudi. Sodišče bi v zvezi s tem moralo navesti konkretne okoliščine, iz katerih izhaja sklep o potencialni ogrozitvi varnosti ljudi (način transporta prebežnikov, neustrezni osnovni higienski pogoji itd.). Podana je uveljavljena bistveno kršitev določb kazenskega postopka po 11. točki prvega odstavka 371. člena ZKP, saj sklep nima razlogov o odločilnih dejstvih. To predstavlja absolutno kršitev določb kazenskega postopka in, tega sicer vložnik ne uveljavlja, je v nasprotju s pravico obdolženca do učinkovite obrambe kot izhaja iz 25. člena Ustave Republike Slovenije.

7. Ugotovljena kršitev določb kazenskega postopka je Vrhovnemu sodišču narekovala razveljavitev izpodbijanih sklepov v skladu z določbo prvega odstavka 426. člena ZKP in vrnitev zadeve v novo odločanje. Sodišče bo moralo odločiti v 24 urah od prejema odločbe Vrhovnega sodišča, kolikor ne bo že prej o priporu odločeno z novo odločbo v skladu z določbo drugega odstavka 205. člena ZKP.


Zveza:

ZKP člen 201, 201/1-3, 202, 202/2, 371, 371/1-11.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yNjg3MQ==