Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 7021cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWFzYyZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTI=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep II Ips 188/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.03.2008nepopolna pritožba – dopolnitev pritožbe - zavrženje pritožbeToženec pritožbe ni dopolnil tako, kot je od njega zahtevalo prvostopenjsko sodišče, zato je bilo treba njegovo nepopolno pritožbo zavreči.
Sodba I Ips 450/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek17.04.2008bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe - navzočnost na glavni obravnavi - pogoji za sojenje v nenavzočnostiMaterialni pogoj za sojenje v nenavzočnosti, da obdolženčeva navzočnost ni nujna, je bil izpolnjen, saj je bil obdolženec seznanjen z vsebino očitka državnega tožilca že pred zaslišanjem pred preiskovalnim sodnikom, sodeloval je pri zaslišanju izvedenca, katerega mnenje je bilo na glavni obravnavi v soglasju s strankami prebrano, navzoč pa je bil tudi pri izvedbi ostalih dokazov, na katere je sodišče oprlo sodbo.
Sodba I Ips 498/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek24.04.2008goljufija - stek kaznivih dejanj - ponarejanje listinPonareditev podpisa na računu, ki sledi predložitvi na nedovoljen način pridobljene plačilne kartice prodajalcu, izgubi svojo samostojnost, saj je ponareditev listine le sredstvo za izvršitev kaznivega dejanja goljufije.
Sodba I Ips 403/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek24.04.2008pravice obrambe - privilegirana priča - zaslišanje mladoletnega oškodovanca - obramba z zagovornikomS tem, ko sodišče ni zaslišalo mladoletnih oškodovancev, ki glede na svojo starost in duševno razvitost nista mogla razumeti pomena pravice, da nista dolžna pričati in je tak dokazni predlog obsojenčevega zagovornika zavrnilo, ni prekršilo pravic obrambe, saj zaslišanja obeh mladoletnih otrok ni zahteval obsojenec sam.
Sodba I Ips 462/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek08.05.2008razlogi o odločilnih dejstvih - kršitev kazenskega zakona - oškodovanje upnikov - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - zakonski znaki kaznivega dejanja - opis kaznivega dejanja - nasprotje med izrekom in razlogi sodbe - obstoj kaznivega dejanja - oškodovanje tujih pravic - namen storilca - objektivni pogoj kaznivostiPri kaznivem dejanju oškodovanja tujih pravic je storilčev namen posebej motiviran, saj se zahteva tako imenovani dolus specialis, zato ne zadošča vedenje, da je bilo osebno vozilo v prisilni izvršbi in ni sprejemljivo stališče, da za presojo kaznivega dejanja ni bistveno, zakaj ga je obsojenec odtujil. To kaznivo dejanje ni podano, če se oškodovanec v izvršbi lahko poplača s preostalim storilčevim premoženjem.
Sodba I Ips 353/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek10.07.2008zahteva za varstvo zakonitosti - zavrnitev dokaznega predloga - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - dokazni predlog - obseg preizkusa - kršitev kazenskega zakona - zakonski znaki kaznivega dejanja - pravice obrambe - ogrožanje varnosti pri deluPredlog strank za izvedbo dokaza mora biti substanciran, mora se nanašati na določeno dejstvo, ki je pomembno za kazenski postopek ter temeljiti na splošnih izkustvenih pravilih, da je s predloženim dokazom mogoče ugotoviti zatrjevano dejstvo.
Sodba VIII Ips 177/2007Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek22.09.2008izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - kršitev z znaki kaznivega dejanja - rok za odpoved - konkretizacija kršitveKdaj se je delodajalec seznanil z razlogom za odpoved pogodbe o zaposlitvi je dejansko vprašanje, ki je odvisno od konkretnih okoliščin vsakokratnega primera. Ali je kršitev obveznosti iz delovnega razmerja mogoče kvalificirati kot hujšo, je potrebno izrecno dokazovati le v primeru ugotavljanja zakonitosti izredne odpovedi, podane na podlagi 2. alinee prvega odstavka 111. člena ZDR. Delodajalcu ni potrebno konkretizirati v splošnem aktu, katere kršitve obveznosti iz delovnega razmerja imajo lahko za posledico odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Sodba in sklep VIII Ips 315/2007Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek23.09.2008ničnost - sodno varstvo - avtorska pogodba - pogodba o zaposlitvi - obstoj delovnega razmerja - elementi delovnega razmerjaNe glede na to, kako je bil tožbeni zahtevek postavljen in kako je bilo o njem odločeno, ne gre niti za uveljavljanje ničnosti pogodbe o zaposlitvi po ZDR, niti za uveljavljanje ničnosti avtorske pogodbe po OZ. Gre za zahtevek na ugotovitev obstoja delovnega razmerja (prvi odstavek 41. člena ZDSS-1) in posledično za ugotovitev nezakonitosti prenehanja takega delovnega razmerja: torej za ugotovitev, da je bila (dejansko) sklenjena pogodba o zaposlitvi in ne avtorska pogodba, ki je kot pogodba o zaposlitvi nezakonita prenehala. V takem primeru mora delavec sodno varstvo uveljavljati na podlagi tretjega odstavka 204. člena ZDR.
Sklep I Ips 327/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek25.09.2008zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - pripor - evropski nalog za prijetje in predajoZahteva za varstvo zakonitosti zoper sklep o odreditvi pripora na podlagi naloga po ZSKZDČEU ni dovoljena.
Sodba I Ips 355/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek02.10.2008razlogi o odločilnih dejstvih - avtorsko delo - obrazložitev sodbe - opis kaznivega dejanja - neupravičeno izkoriščanje avtorskega dela - računalniške igre - glasbena delaČe gre pri kaznivem dejanju neupravičenega izkoriščanja avtorskega dela za množično kršitev avtorskih pravic velikega števila njihovih imetnikov, navajanje konkretnih avtorskih del v izreku ni nujno. Ob ugotovitvi, da so bila avtorska dela reproducirana neupravičeno, je tudi nepomembno, kdo so avtorji teh del - vsebina obsojenčevega ravnanja je namreč dovolj jasno ugotovljiva na podlagi ostalih okoliščin, opisanih v izreku sodbe, in obsojenec je imel možnost, da se proti takšnim očitkom brani.
Sodba VIII Ips 3/2008Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek07.10.2008odpovedni rok - kolektivni delovni spor - odpoved kolektivne pogodbe - prenehanje veljavnosti kolektivnih pogodb - uporaba kolektivne pogodbe po prenehanju veljavnostiZDR/90 v 118. členu določa, da če se kolektivna pogodba sklene za določen čas, se lahko sklene najdlje za obdobje petih let; veljavnost kolektivne pogodbe se podaljša, če jo pogodbeni stranki ne odpovesta. To pomeni, da kolektivne pogodbe ne prenehajo že po poteku roka, ki je določen za njihovo veljavnost, temveč jih je potrebno izrecno odpovedati. Ker stranke kolektivne pogodbe tega niso storile, temveč so kolektivno pogodbo uporabljale tudi po določenem roku in po poteku petih let od začetka veljavnosti, je prišlo do spremembe te kolektivne pogodbe v kolektivno pogodbo za nedoločen čas. Strankam kolektivne pogodbe ni mogoče odreči pravice do odpovedi kolektivne pogodbe, tudi če zakon tega ne določa izrecno ali če v sami kolektivni pogodbi niso izrecno navedeni pogoji, roki in način odpovedi. Drugačno stališče bi bilo v nasprotju s svobodo kolektivnega pogajanja. Ob izhodišču, da je kolektivno pogodbo mogoče odpovedati, to pomeni, da jo lahko odpovejo...
Sodba I Ips 391/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek23.10.2008bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe - navzočnost na glavni obravnavi - sojenje v nenavzočnosti - opravičilo izostanka - utemeljeno opravičilo - predhodno zaslišanje obdolžencaEden od pogojev za sojenje v nenavzočnosti je, da je bil obdolženec v redu povabljen in da svojega izostanka ni opravičil, kar pomeni, da je navedel razloge, zaradi katerih se naroka ni oziroma ne bo mogel udeležiti in temu predložil tudi ustrezna dokazila. Sama navedba razloga izostanka za opravičilo ne zadošča.
Sodba I Ips 346/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek23.10.2008zahteva za varstvo zakonitosti - načelo dispozitivnosti - obseg preizkusa - opredelitev zatrjevanih kršitev zakonaČe vložnik zahteve za varstvo zakonitosti uveljavlja le zakonski razlog, zaradi katerega jo je mogoče vložiti, ne navede pa okoliščin oziroma ravnanja, ki tvorijo kršitev, ki jo kot zakonski razlog uveljavlja, sodišče ni dolžno in niti ni pooblaščeno samo preizkušati, ali niso bile v postopku oziroma sodbi storjene kršitve takšne vrste, na kakršne se na splošno sklicuje zahteva.
Sodba I Ips 27/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek23.10.2008razlogi o odločilnih dejstvih - dokazno breme - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - žaljiva obdolžitev - dokaz resničnosti - načelo iskanja materialne resnicePri kaznivem dejanju žaljive obdolžitve je dokazno breme sicer obdolženčevo, je pa tudi sodišče dolžno ugotavljati resnico v zvezi z obdolženčevimi ugovori, da gre za resnično trditev.
Sodba I Ips 257/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek06.11.2008dokazna ocena - nedovoljen dokaz - obrazložitev sodbe - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - odločba o kazenski sankciji - postopek identifikacije - privilegij zoper samoobtožbo - prikriti preiskovalni ukrepi - varnostni pregled - odmera kazni - ugotavljanje nezakonitosti dokaza - operativno delo policistov - zaseg mamil - tajno opazovanje - odgovor na predlog državnega tožilcaSodišče ni dolžno v vsakem primeru za vsak dokaz preizkušati, ali so ga državni organi pridobili v skladu z zakonom in ustavo. Zgolj opazovanje oziroma nadzor določenega območja oziroma objekta, "zasede" in druge klasične metode policijskega dela še ne pomenijo izvajanja prikritega preiskovalnega ukrepa tajnega opazovanja in sledenja, pri katerem gre za načrtno, dalj časa neprekinjeno ali ponavljajoče se opazovanje osumljenca ali določene osebe z uporabo tehničnih naprav, s katerimi se pridobijo materialni dokazi za potrebe kazenskega postopka.
Sodba in sklep I Ips 170/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek18.11.2008izločitev sodnika - posojilo - razlogi o odločilnih dejstvih - napeljevanje - zahteva za izločitev - nadaljevano kaznivo dejanje - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - opis kaznivega dejanja - pravice obrambe - izvajanje dokazov v korist obdolženca - branje zapisnika o izpovedbi priče - nasprotje med izrekom in razlogi sodbe - zloraba položaja ali pravic - pravica do poštenega postopka - blanketna norma - zaslišanje obremenilne priče - nemogoča obveznost - odpoved pravici do neposrednega zaslišanja priče - pritožba zoper sklep o preiskavi - meje pravic - premoženjska koristSmrt avtorja obremenilne izjave je nedvomno okoliščina, zaradi katere ni mogoče izpolniti dolžnosti, ki jo sodišču nalaga določba 6. člena EKČP. To pravilo pa je mogoče uporabiti le, če so pristojni organi, vključno s sodiščem, ravnali z ustrezno skrbnostjo pri naporih zagotoviti obdolžencu uresničevanje te pravice.
Sklep X Ips 688/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.11.2008dovoljenost revizije – denarna vrednost – pomembno pravno vprašanje – državljanstvo razlaščenca – zelo hude posledicePomembnost pravnega vprašanja je po določbah ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.
Sodba I Ips 266/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.11.2008goljufija - stek kaznivih dejanj - ponarejanje listin - navidezni stekZa razmerje inkluzije gre v primeru dveh kriminalnih količin, tipičnih za dva zakonska opisa kaznivih dejanj, ki po abstraktni oceni nista zajeta eden v drugem, ob ocenjevanju konkretnega dogajanja pa sodišče presodi, da bi bila uporaba dveh zakonskih opisov nesmiselna.
Sodba I Ips 383/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek27.11.2008načelo kontradiktornosti - dokazni postopek - bistvena kršitev pravil postopka - pravice obrambe - izvajanje listinskih dokazovPo pravilih o izvajanju listinskih dokazov mora sodišče listino glasno prebrati ali povzeti njeno vsebino.
Sodba I Ips 371/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek04.12.2008zavrnitev dokaznega predloga - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe - izvajanje dokazov v korist obdolžencaUgibanje sodišča, da policisti prstnih odtisov na nerazbiti steklenici, s katero je obsojenec zamahoval proti njim in jim grozil, niso iskali, je preuranjeno in pomeni nedovoljeno anticipacijo sodišča, ki je dokazni predlog zavrnilo.

Izberi vse|Izvozi izbrane