Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 7021cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWFzYyZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTk=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba II Ips 741/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.01.2010denacionalizacija - prepoved razpolaganja s premoženjem, za katerega obstaja možnost vrnitve – ničnost pogodbe – zazidano stavbno zemljiščeSporni pravni posel je ničen, ker je bil sklenjen v nasprotju s prepovedjo razpolaganja s premoženjem, za katerega obstaja možnost vrnitve v denacionalizacijskem postopku, ki je sedaj prekinjen. Revizijske trditve, da je sporna parcela dejansko in v celoti funkcionalno zemljišče, ni mogoče upoštevati, ker jo je toženka prvič opredeljeno uveljavljala šele v pritožbi, ne da bi hkrati zatrjevala, da in zakaj tega ni mogla prej in pravočasno storiti.
Sodba II Ips 173/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.11.2009poslovna odškodninska odgovornost – škoda zaradi nepopolne izpolnitve – podlage odškodninske odgovornosti – sklepčnost tožbeOb postavljenih tožbenih trditvah in ugotovljenih relevantnih dejstvih, predstavljajo materialnopravno podlago lahko le določbe o poslovni odškodninski obveznosti zaradi nepopolne izpolnitve. Za sklepčnost tožbe bi moral tožnik postaviti vsaj še trditev (in dokaze) o tem, da je toženki izročil sporni denar v stanju, ki je omogočalo identifikacijo njegove vrednosti in da toženka prejetega denarja ni (v celoti) izročila emisijskima bankama.
Sodba II Ips 356/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.02.2010sklenitev pogodbe – soglasje volj – ponudba – sprejem ponudbe – dopolnitve, ki ponudbo bistveno spreminjajo – nova ponudbaOdgovor toženke na ponudbo sicer res izraža sprejem ponudbe, ampak vsebuje tudi dopolnitve, ki ponudbo bistveno spreminjajo. Toženka je s pripravo prodajne pogodbe, v kateri je „I model po 125. členu SZ“ opredelila vsebinsko, tako kot ga razume ona, in v kateri je celo izračunala znesek kupnine, ki bi ga bila dolžna plačati tožnica, svoj sprejem ponudbe spremenila do te mene, da predstavlja že novo ponudbo.
Sodba II Ips 393/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.02.2010neupravičena pridobitev - uporabnina – trditveno in dokazno bremePrvostopenjsko sodišče je med drugim presodilo, da tožnik ni zatrjeval realnega in konkretnega prikrajšanja, saj je trdil le, da je primerna uporabnina, ki naj jo plačuje toženka, 500 DEM oziroma 700 EUR mesečno. Kršitve 285. člena ZPP v zvezi s tem odločilnim dejstvom tožnik ni uveljavljal v pritožbi. Zato uveljavljanje te relativne bistvene kršitve določb pravdnega postopka v reviziji ni dovoljeno. Tožnik (in ne toženka) je tudi isti, ki bi moral zatrjevati in dokazati utemeljenost zahtevka tudi po višini. Že navedeni zaključki ob upoštevanju 210. in 219. člena ZOR zadostujejo za zavrnitev tožnikovega zahtevka.
Sodba II Ips 191/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.12.2009dokazovanje – izvedenec – predlog za dopolnitev izvedenskega mnenja – novi dokazi – eventualna maksima – prekluzija – tek zamudnih obresti – ne ultra alterum tantumPredlog stranke, naj sodišče izvedenca pozove k dopolnitvi izvedenskega mnenja, ne predstavlja vedno novega dokaznega predloga, ampak le takrat, ko je tema dokazovanja nova. V tem primeru velja omejitev iz 286. člena ZPP.
Sklep II Ips 867/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.01.2010dovoljenost revizije – razmerja med starši in otroki - spor o varstvu, vzgoji in stikih – določitev preživnine za otroka – povezanost zahtevkov - neocenljivi zahtevki, v katerih revizija ni izrecno izključena – opredelitev vrednosti spornega predmeta – zavrženje revizijeOdločitvi o varstvu in vzgoji ter stikih nista v tolikšni meri povezani z odločitvijo o preživninah, da bi bilo mogoče uporabiti določbo petega odstavka 367. člena ZPP. Ker revizija v tem delu ni dovoljena in ker ni bila dopuščena, jo je revizijsko sodišče na podlagi določbe 377. člena ZPP zavrglo.Samo nestrinjanje z višino preživnin, pri čemer tožnik ne pojasni, kakšna višina bi bila po njegovem mnenju primerna, ne daje možnosti za določitev vrednosti izpodbijanega dela pravnomočne odločbe.
Sodba X Ips 1737/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.05.2009izterjava neplačanega RTV prispevka - zastaranjeKer je obveznost plačila RTV prispevka predpisana z zakonom, ne gre za obligacijsko, temveč za javnopravno dajatev. Zavezanci za plačilo RTV prispevka ne vstopijo v razmerje z RTV na podlagi avtonomne volje (pogodbenih strank) s pogodbo, temveč so zavezanci po samem zakonu in lahko z izjavo le ovržejo zakonsko domnevo, da posedujejo TV sprejemnik.
Sklep X Ips 194/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.05.2009revizija v imenu neobstoječe pravne osebe – zavrženjeČe pravna oseba ne obstoja, v njenem imenu ni mogoče vložiti revizije, saj neobstoječa oseba ne more biti nosilec pravic in obveznosti v procesnem razmerju. Opredelitev neobstoječe pravne osebe kot revidentke je pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti.
Sodba X Ips 638/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.05.2009dostop do informacij javnega značaja – oseba javnega pravaPravnoorganizacijska oblika (delniška družba) ni edini element za presojo, ali je neka pravna oseba oseba javnega ali zasebnega prava. ZDIJZ ne določa kriterijev, na podlagi katerih bi bilo mogoče opredeliti tožečo stranko kot osebo javnega prava. Zato je treba uporabiti pravno teorijo. Po pravni teoriji so temeljni elementi pravnega režima, pomembni za identifikacijo oseb javnega prava: akt ustanovitve, narava funkcij oziroma delovanja, sredstva in financiranje ter uporaba javnega oziroma zasebnega prava pri notranjih in zunanjih razmerjih.
Sklep X Ips 164/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.05.2009razlastitev – dovoljenost revizije – pomembno pravno vprašanje – hude posledice – trditveno in dokazno bremeKer je trditveno in dokazno breme za dovoljenost revizije na strani revidenta, samo revizijska navedba, da gre za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju, za dovolitev revizije na podlagi določbe 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ne zadošča.
Sodba X Ips 349/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.02.2009RTV naročnina – izvršljivost odločbe - vročitevS tem, ko tožnici ni bila vročena navedena odločba na naslovu, na katerem tudi dejansko živi, niti ni bila poskušana vročitev na tem naslovu, ni bila podana procesna predpostavka izvršljivosti odločbe o plačilu RTV prispevka glede na določbo 282. člena ZUP, ki se po določbi petega odstavka 1. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP) uporablja glede vseh vprašanj postopka, razen tistih, ki so s tem zakonom drugače urejena. Izvršljivost odločbe, ki je vezana na vročitev odločbe stranki, je torej procesna predpostavka za nadaljevanje izvršbe, ki mora biti ugotovljena na način, ki je zakonsko predpisan. Ugotavljanje izvršljivosti odločbe kot procesne predpostavke pa ne pomeni poseganja v vsebino izvršilnega naslova.
Sklep X Ips 1046/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.05.2009ukrep urbanističnega inšpektorja – enostaven objektČe je, tako kot v obravnavanem primeru, inšpekcijski ukrep odrejen po ZUN, je od uveljavitve ZGO-1 za ukrep odstranitve objekta relevantno dejansko stanje o tem, ali so izpolnjeni pogoji, ki jih za odreditev ukrepa zahteva ZGO-1.
Sklep X Ips 73/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.05.2009dovoljenost revizije – odstop od sodne prakseRazlaga določbe drugega odstavka 173. člena SZ-1 v izpodbijani sodbi sodišča prve stopnje, da je eden izmed pogojev za pridobitev ugodnosti iz tretjega odstavka 173. člena SZ-1 obveznost prebivanja najemnika - prejšnjega imetnika stanovanjske pravice v stanovanju, za katerega uveljavlja ugodnosti, tudi v času vložitve zahteve, je skladna z že sprejetim stališčem Vrhovnega sodišča, zato zatrjevani odstop od sodne prakse Vrhovnega sodišča ni podan.
Sodba X Ips 640/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.05.2009ukrep veterinarskega inšpektorjaKer je bilo ob inšpekcijskem pregledu ugotovljeno, da živil v prometu ni spremljalo veterinarsko spričevalo oziroma potrdilo in da je s tem prekršena obveznost, določena v 17. členu Zakona o veterinarstvu, je bil s tem, ko je bil odrejen inšpekcijski ukrep uničenje živil, pravilno uporabljen materialni zakon – 87. člen Zakona o veterinarstvu.
Sklep X Ips 366/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.05.2009dovoljenost revizije – pomembno pravno vprašanje – pooblastilo predstojnika – neenotna sodna praksa – razmerje med obnovo in naknadnim obračunom dolga – združitev revizij v skupno obravnavoVprašanje veljavnosti pooblastila uradne osebe za odločanje v upravnem postopku ni nerešeno in zato tudi ne pomembno pravno vprašanje, saj je o tem vprašanju Vrhovno sodišče RS že zavzelo stališče.
Sodba X Ips 758/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.06.2009odmera dohodnine – rok za obnovo postopka po uradni dolžnosti – dovolitev obnoveUpravni organ po uradni dolžnosti obnovi postopek odmere dohodnine, če ugotovi, da je zavezanec za dohodnino prejel še druge obdavčljive prihodke, ki jih v napovedi ni navedel. Rok za obnovo po uradni dolžnosti (1 mesec) začne teči za organ od dneva, ko je za odločanje o obnovi pristojni organ izvedel za nova dejstva oziroma nove dokaze (v obravnavanem primeru z dnem izdaje inšpekcijskega zapisnika).
Sklep X Ips 420/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.05.2009dovoljenost revizije tožene stranke – pravni interes – odprava odločbe tožene stranke – dovoljenost pritožbeČe upravno sodišče pravnomočno odpravi izpodbijani upravni akt in vrne zadevo v ponovni postopek, se bo postopek pred upravnim organom nadaljeval in končal z aktom, ki ga bo mogoče izpodbijati v novem upravnem sporu pred upravnim sodiščem, zato podvajanje možnosti sodnega varstva pred upravnim sodiščem s sočasnim revizijskim postopkom pred Vrhovnim sodiščem ni dopustno. Ker je glede na citirane določbe ZUS-1 izpodbijana sodba postala s 1.1.2007 pravnomočna, prizadeta stranka pa je svojo pritožbo vložila po uveljavitvi ZUS-1, je takšna pritožba, pri kateri prizadeta stranka vztraja, nedovoljeno pravno sredstvo.
Sodba X Ips 673/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.10.2009dohodnina – dohodki iz delovnega razmerja - prispevki za socialno varnost – potni stroški - potni nalog – verodostojna listina – formalna pomanjkljivostNavidezno izplačani potni stroški zaposlenim delavcem se obdavčijo kot plača iz delovnega razmerja.
Sodba X Ips 131/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.10.2009davek od dohodkov iz dejavnosti – dvojna obdavčitev – ocena davčne osnoveKadar napovedani prihodki niso sorazmerni napovedanim odhodkom, ter prihodki niso knjiženi sta izpolnjena pogoja za oceno davčne osnove na podlagi tretje in četrte alineje prvega odstavka 39. člena ZDavP.
Sodba X Ips 871/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.10.2009davek od dobička pravnih oseb – dolgoročne rezervacije – gradnja stavbe – investicijsko vzdrževanje – oglaševanje – reklamiranje - stroški – načelo nastanka poslovnega dogodka – accrual principle – glavna obravnava – sklicevanje na tožbene navedbeDolgoročnih rezervacij za vnaprej vračunane stroške ni mogoče oblikovati za investicije. Za oblikovanje rezervacij je treba narediti večletni predračun oblikovanja in črpanja rezervacij. Skladno z načelom nastanka poslovnega dogodka (accrual principle) se prihodki in odhodki upoštevajo po njihovem nastanku in se takrat tudi obračunajo. Denarni tok za računovodsko evidentiranje ni bistven.

Izberi vse|Izvozi izbrane