Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 170385cT0lMjBTWi0xJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJmRhdGFiYXNlJTVCU09TQyU1RD1TT1NDJmRhdGFiYXNlJTVCU09QTSU1RD1TT1BNJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmc2hvd1R5cGU9ZGl2Jm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWFzYyZyb3dzUGVyUGFnZT01MA==
Evidenčna številka: VS034031, Datum objave: 01.01.1998, Vrsta: Članki, Izvor: Žaberl Miroslav, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: policijsko pridržanje - razlogi - pridržanje vinjene osebe - pridržanje osebe, zalotene pri storitvi prekrška - pridržanje obdolženca po odredbi sodnika za prekrške - pridržanje osebe, ki moti ali ogroža javni red in mir - pravice pridržane osebe
Besedilo:Policijsko pridržanje
Evidenčna številka: VS036601, Datum objave: 23.01.2003, Vrsta: Članki, Izvor: Žvipelj Marko, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: odškodninska odgovornost zdravnikov - zdravniška napaka - pojasnilna dolžnost
Besedilo:Element protipravnosti pri presoji odškodninske odgovornosti zdravnikov
Evidenčna številka: VS038231, Datum objave: 03.03.2008, Vrsta: Članki, Izvor: Jelenc Puklavec Alenka, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: premoženjskopravni zahtevki - adhezijski postopek - ekonomičnost postopka - aktivna legitimacija - pasivna legitimacija - adhezijski predlog - pristojnost sodišča - vsebina predloga - določena opredelitev predloga - napotitev na pravdo - obrazložitev - pravna sredstva
Besedilo:Adhezijski postopek – procesni vidik
Evidenčna številka: VS038616, Datum objave: 15.01.2009, Vrsta: Članki, Izvor: mag.Belopavlovič Nataša, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom - krajši delovni čas v posebnih primerih - jubilejna nagrada - prekinitev delovnega razmerja
Besedilo:Vprašanja & Odgovori
Evidenčna številka: VS038640, Datum objave: 19.02.2009, Vrsta: Članki, Izvor: mag. Belopavlovič Nataša, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: povračilo stroškov za prevoz na delo - organiziran prevoz s strani delodajalca - naziv delovnega mesta - vrsta dela - druga dela
Besedilo:Vprašanja & odgovori
Evidenčna številka: VS005093, Datum objave: 09.06.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 165/67, 9.6.1967, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: naknadni sosporniki - privolitev novega toženca - eventualni sosporniki
Besedilo:ORIGINAL: Tožba se lahko razširi po 2. odst. 184. čl. ZPP na novega toženca do konca glavne obravnave le, če novi toženec privoli v to. Ob analogni uporabi te določbe se lahko tožba razširi med postopkom na novega eventualnega sospornika prav tako samo, če ta... pristane na tako razširitev tožbe.
+
Evidenčna številka: VS005096, Datum objave: 13.06.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 432/67, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: blagovna in storitvena znamka - znak - podobnost
Besedilo:PREVOD: Blagovni znamki za alkoholne aperitivne pijače 'Capris-soda' in 'Campari-soda' sta zamenljivi.
Evidenčna številka: VS005103, Datum objave: 20.06.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 223/67, 20.6.1967, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: izdaja plačilnega naloga - povrnitev pravdnih stroškov - potrebni stroški
Besedilo:ORIGINAL: Kadar so podani pogoji za izdajo plačilnega naloga v mandatnem postopku gredo tožeči stranki, četudi je bila vložila redno tožbo, ob uporabi 144. čl. ZPP le stroški, ki bi jih imela, če bi sodišče rešilo spor v mandatnem postopku. V... konkretnem primeru tožeča stranka ni upravičena do stroškov, ki jih je imela z iztoževanjem presežka obresti, ker bi lahko tudi ta del tožbenega zahtevka sodišče prve stopnje dokončno rešilo v plačilnem nalogu, če bi bila tožeča stranka predložila že ob vložitvi tožbe dogovor o plačilu obresti po višji obrestni meri.
+
Evidenčna številka: VS005118, Datum objave: 27.06.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 1136/67, 27.6.1967, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: postopek v gospodarskih sporih - pristojnost jugoslovanskega sodišča - izbirna krajevna pristojnost - kraj izpolnitve
Besedilo:PREVOD: Če določa nakladnica, da je blago treba izročiti v jugoslovanskem pristanišču, je s tem dogovorjena izpolnitev pogodbe v naši državi. Zato je glede pristojnosti mogoče uporabiti določilo 470. čl. ZPP, po katerem je v sporih za plačilo odškodnine zaradi... neizpolnitve pogodbe pristojno tudi sodišče, kjer je po dogovoru strank toženec dolžan izpolniti pogodbo.
+
Evidenčna številka: VS005126, Datum objave: 10.07.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 261/67, 10.7.1967, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: zastopanje - vojaški pravobranilec - vročanje pooblaščencu
Besedilo:ORIGINAL: Vojaški pravobranilec lahko pooblasti za zastopanje v pravdi ne samo organ pravne službe določene vojaške enote (kot to predvideva pravilnik o organizaciji in delu vojaškega pravobranilstva - Sl. vojni list 6/66), temveč tudi kakšno konkretno osebo... iz te pravne službe. V skladu s čl. 131. in 132. ZPP ter čl. 18. temeljnega zakona o javnem pravobranilstvu - Ur.l. SFRJ, št. 15/65, je treba v takem primeru vročati sodne pošiljke osebnemu pooblaščencu vojaškega pravobranilstva.
+
Evidenčna številka: VS005127, Datum objave: 10.07.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 119/67, 10.7.1967, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: gradbena pogodba - cena del - sprememba cene
Besedilo:PREVOD: Izvajalec gradbenega dela ne more zahtevati od naročnika zvišanja pogodbene cene zaradi naknadnega povišanja osebnega dohodka svojih delavcev, sklicujoč se pri tem na pogodbeno določbo, da lahko zahteva zvišanje pogodbene cene v primeru spremembe 'družbenih... instrumentov'. Če je razumeti to določbo v smislu pravnih predpisov, jo je treba tolmačiti tako, da se nanaša na nove predpise, ki obvezno povzročijo zvišanje osebnih dohodkov zaposlenih delavcev. Če pa gre za zvišanje osebnih dohodkov kot ukrep, ki ga izvrši delovna organizacija po svojem lastnem preudarku in po svoji lastni volji, tedaj te spremembe ni tolmačiti kot spremembo (v smislu cit. pogodbene določbe), ki bi izvajalca upravičila do zahtevka na zvišanje pogodbene cene.
+
Evidenčna številka: VS005134, Datum objave: 18.07.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 927/67, 18.7.1967, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: sporazum o krajevni pristojnosti - pismena oblika - podpisi strank - mešetarski list
Besedilo:PREVOD: Sporazum o krajevni pristojnosti sodišča je veljavno sklenjen tudi tedaj (čl. 64. ZPP), če je zapisan na mešetarskem listu in so ga prizadete stranke podpisale.
Evidenčna številka: VS005141, Datum objave: 26.07.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS Zagreb Sl 868/67, 26.7.1967, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: zastaranje obveznosti - pretrganje zastaranja - vložitev tožbe
Besedilo:PREVOD: S tožbo proti glavnemu dolžniku ni pretrgano zastaranje proti poroku. Desetletnega zastaralnega roka na podlagi pravnomočne sodne odločbe, izdane v sporu med upnikom in glavnim dolžnikom ni mogoče uporabiti za poroka, ki ni bil tožen. ORIGINAL: ... Podizanjem tužbe protiv glavnog dužnika ne prekida se zastarni rok protiv jamca. Zastarni rok od 10 godina na osnovu pravomoćne sudske odluke donesene u sporu vjerovnika i glavnog dužnika ne može se primjeniti na jamca koji nije bio tužen.
+
Evidenčna številka: VS005142, Datum objave: 26.07.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 985/67, 26.7.1967 VGSS P 465/66, 6.5.1967, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o prevozu stvari - nakladanje in razkladanje stvari - prehod nevarnosti - uzanca
Besedilo:PREVOD: Določbo uzance 97 o prehodu nevarnosti, ko se blago odda prevozniku, ni mogoče tolmačiti tako, da je hkrati s prevozom blaga v prevoz prevoznik opravil tudi kakovostni prevzem, če za tak prevzem ni bil izrecno pooblaščen.
Evidenčna številka: VS005172, Datum objave: 19.09.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS Sl 324/67, 19.9.1967, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: nepopolna in nerazumljiva vloga - poprava vloge - sodni rok - podaljšanje roka - prekoračitev roka
Besedilo:ORIGINAL: Rok za dopolnitev nerazumljive ali pomanjkljive vloge ni zakoniti, temveč sodni rok, ki ga sodišče lahko podaljša. Zaradi tega mora sodišče obravnavati tako vlogo tudi po preteku danega roka, če jo je stranka dopolnila še pred izdajo sklepa po 4. odst. 98. čl.... ZPP.
+
Evidenčna številka: VS005182, Datum objave: 28.09.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 308/67, 28.9.1967, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o prevozu stvari - prevoznina - obveznost prejemnika da plača prevoznino - vozni list - podatki v voznem listu - podpisi na voznem listu
Besedilo:ORIGINAL: Po določbi 3. čl. CMR je prejemnik blaga, ki je blago prevzel skupno s prevoznico in je prevzem potrdil s svojim podpisom na prevoznici, dolžan poravnati prevozniku vse pristojbine, ki izhajajo iz prevoznice. Za nastanek takega neposrednega obligacijskega... razmerja med prevoznikom in prejemnikom blaga pa je potrebno, da je bila prevoznica sestavljena in podpisana na način, kakor je to predpisano v 5. in 6. čl. konvencije. Med drugim je po teh določbah potrebno za veljavnost prevoznice v smislu CMR, da je prevoznica podpisana od naročnika prevoza in od prevoznika. Če prevoznica ni sestavljena v skladu z določbami CMR in ni tako podpisana, ne nastanejo za prejemnika blaga iz take prevoznice nobene obveznosti nasproti prevozniku; v takem primeru sta si v medsebojni obveznosti naročnik prevoza in prevoznik na podlagi sklenjene prevozne pogodbe po splošnih pravilih prevoznega prava.
+
Evidenčna številka: VS005209, Datum objave: 25.10.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS Sl 315/67, 25.10.1967, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prevoz blaga po železnici - pogodba o prevozu stvari - odgovornost prevoznika za škodo zaradi poškodbe stvari - oprostitev od odgovornosti zaradi posebne nevarnosti v zvezi s prevozom živih živali - pogin živali
Besedilo:ORIGINAL: Določba člena 27 par. 3 tč. g CIM se nanaša na primere, ko pride do pogina živih živali med železniškim prevozom zaradi njihovih naravnih lastnosti (npr. občutljivosti, neodpornosti, razdražljivosti, ipd.) ni pa izključena odgovornost železnice za pogin... ali za poškodovanje živih živali med prevozom v primerih, kadar je pogin ali poškodovanje živih živali v neposredni vzročni zvezi s krivdnim ravnanjem železnice same. Zato se v takem primeru železnica ne more s pridom sklicevati na cit. določbo, češ da je prišlo do poškodovanja živali zaradi posebne nevarnosti, ki je zvezana z njihovim prevozom.
+
Evidenčna številka: VS005217, Datum objave: 03.11.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSH P 745/66, 3.11.1967, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: blagovna in storitvena znamka - sodno varstvo - podobnost - posnemanje
Besedilo:PREVOD: Podana je kršitev znamke tudi, kadar je v embalažo z znamko (v konkretnem primeru v 'Cocta - steklenice') dana vsebina, ki očitno niti po barvi, niti po okusu ni podobna originalnemu izdelku in to ne glede na to, da ni bilo namena spravljati potrošnike v... zmoto. ORIGINAL: Povreda zaštićenog žiga postoji i onda ako je u ambalažu sa zaštićenim žigom (u konkretnom slučaju u 'Cocta - boce') stavljena sadržina koja očigledno ni po boji ni po okusu nije slična originalnom proizvodu, i bez obzira na to što nije postojala namjera obmanjivanja potrošača.
+
Evidenčna številka: VS005226, Datum objave: 09.11.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS P 476/67, 9.11.1967, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: naknadni sosporniki - privolitev novega toženca
Besedilo:ORIGINAL: Če tožnik med pravdo razširi tožbo na novega toženca, sodišče ne sme dopustiti razširitve tožbe, če novi toženec v to ne privoli. Šteje se, da toženec ni privolil v razširitev tožbe, če ne odgovori na poziv sodišča, naj se izjavi o razširitvi... tožbe in se ne udeleži obravnave, čeprav je bil v redu vabljen (2. odst. 184. čl. ZPP).
+
Evidenčna številka: VS005230, Datum objave: 10.11.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 365/67, 10.11.1967, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pravne posledice začetka stečajnega postopka - upoštevanje prerekanih in pogojnih terjatev - likvidacija - smiselna uporaba stečajnih določb
Besedilo:ORIGINAL: Določbo 68. čl. uredbe o prenehanju podjetij in obrtov (kakor tudi enako določilo 117. čl. zakona o prisilni poravnavi in stečaju - Ur.l. SFRJ 15/65) o izločitvi sorazmernega dela likvidacijske (stečajne) mase zaradi zavarovanja prerekanih in ... pogojnih upniških terjatev je treba tolmačiti tako, da je sodišče dolžno izločiti iz likvidacijske (stečajne) mase sorazmeren del že vnovčenih, ne pa sorazmernen del še nevnovčenih, t.j. pričakovanih sredstev.
+
Evidenčna številka: VS005232, Datum objave: 14.11.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 391/67, 14.11.1967, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: povrnitev pravdnih stroškov - rok za vložitev zahteve za povrnitev stroškov postopka
Besedilo:ORIGINAL: Pravdne stranke morajo zahtevati povrnitev pravdnih stroškov do konca glavne obravnave. Če se stranka navzlic rednemu vabilu ni udeležila naroka za glavno obravnavo in je bila na tem naroku glavna obravnava zaključena, stranka ni upravičena do prijave svojih... pravdnih stroškov v 15-dnevnem roku iz 7. odst. 153. čl. ZPP.
+
Evidenčna številka: VS005233, Datum objave: 14.11.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 349/67, 14.11.1967, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o prevozu stvari - plačilo prevoznine - plačilo po povzetju
Besedilo:ORIGINAL: Plačilo, izvršeno prevozniku pošiljke, je šteti pri pošiljkah 'po povzetju' kot plačilo izvršeno pošiljatelju, ker je le ta z odredbo o povzetju določil plačilno mesto pri prevozniku.
Evidenčna številka: VS005245, Datum objave: 24.11.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: OGS Ljubljana P 2989/67, 24.11.1967, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: nasprotna tožba - isto stvarno pristojno sodišče - zavrženje tožbe - odstop zadeve pristojnemu sodišču
Besedilo:ORIGINAL: Kadar vloži tožena stranka nasprotno tožbo za vrednost, za katero ni pristojno sodišče, pri katerem že teče spor, sodišče tožbe ne zavrže, temveč se izreče glede nasprotne tožbe za nepristojno in po pravnomočnosti sklepa odstopi zadevo (nasprotno... tožbo) pristojnemu sodišču (2. odst. 177. čl., 16. in 20. čl. ZPP).
+
Evidenčna številka: VS005260, Datum objave: 08.12.1967, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS Sl 384/67, 8.12.1967, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: izvršitev tujih arbitražnih odločb - pogoji za izvršitev
Besedilo:ORIGINAL: Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, se presoja izvršljivost tuje razsodiščne odločbe po določbah 16. do 21. člena uvodnega zakona k zakonu o pravdnem postopku. Načelo vzajemnosti iz 17. člena cit. zakona pomeni materialno vzajemnost, to je tako ... pravno in dejansko stanje, da je mogoče izvršiti tudi domačo razsodiščno odločbo v tuji državi pod istimi pogoji, kakor jih predpisujejo domači pravdni predpisi za izvršitev tujih razsodiščnih odločb. Na obstoj take dejanske vzajemnosti se mora ozirati izvršilno sodišče po uradni dolžnosti. Izpolnitev tega zakonitega pogoja za izvršitev tuje razsodiščne odločbe mora izvršilnemu sodišču izkazati zahtevajoča stranka, ki je z vložitvijo izvršilnega predloga obstoj dejanske vzajemnosti implicite zatrjevala.
+
Evidenčna številka: VS005415, Datum objave: 29.01.1968, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 13/68, 29.1.1968, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pooblaščenci - fizična oseba - zakotno pisaštvo
Besedilo:ORIGINAL: Po določbi 83. čl. ZPP je pravdni pooblaščenec lahko vsakdo, ki je popolnoma opravilno sposoben razen tistih, ki se ukvarjajo z zakotnim pisaštvom. Iz te določbe izhaja, da je pogodbeni pooblaščenec za zastopanje v pravdi samo fizična, ne pa pravna oseba.
Evidenčna številka: VS005429, Datum objave: 12.02.1968, Vrsta: Judikati, Izvor: OGS Ljubljana P 3009/67, 12.2.1968, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: sprememba tožbe po ugovoru zoper plačilni nalog
Besedilo:ORIGINAL: Kadar tožeča stranka (zaradi ugovora tožene stranke, da je vtoževani račun že plačan) spremeni prvotni mandatni tožbeni zahtevek tako, da zahteva plačilo drugega zneska iz drugega računa in sodišče tako spremembo tožbe dovoli, mora sodišče plačilni... nalog razveljaviti, nato pa odločiti o spremenjenem tožbenem zahtevku.
+
Evidenčna številka: VS005437, Datum objave: 20.02.1968, Vrsta: Judikati, Izvor: OGS Ljubljana P 3072/67, 20.2.1968, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: izključna krajevna pristojnost - spori iz razmerij z vojaškimi enotami
Besedilo:ORIGINAL: Kadar gre za pogodbeno škodo, ki jo uveljavlja stranka nasproti državi iz razmerja z vojaško enoto (55. čl. ZPP), se izključna krajevna pristojnost sodišča ravna po sedežu vojaške enote, ki je pogodbo sklenila.
Evidenčna številka: VS005455, Datum objave: 07.03.1968, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS Sl 94/68, 7.3.1968, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: temeljne določbe - pritožba stečajnega dolžnika - stečajni upravitelj
Besedilo:ORIGINAL: Čeprav obdrži podjetje v stečaju do izbrisa iz registra pravno osebnost, nima več od dneva uvedbe stečajnega postopka dalje značaja samostojnega in samoupravnega gospodarskega subjekta, temveč predstavlja dejansko le premoženjski objekt (stečajno... maso). Zaradi tega tako podjetje v stečajnem postopku ni stranka in mu zaradi tega ne pripada pravica do pritožbe proti sklepom stečajnega senata. Taka pravica tudi ne pripada stečajnemu upravitelju. Stečajni upravitelj je le organ stečajnega postopka in opravlja svoje naloge po obveznih navodilih stečajnega sodnika. O ugovorih stečajnega upravitelja proti navodilom stečajnega sodnika odloča stečajni senat dokončno (čl. 38. in 47. ter čl. 78. zakona o prisilni poravnavi in stečaju - Ur.l. SFRJ 15/65).
+
Evidenčna številka: VS005456, Datum objave: 07.03.1968, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 91/68, 7.3.1968, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pravne posledice začetka stečajnega postopka - delovna razmerja
Besedilo:ORIGINAL: Če je delovno mesto šefa predstavništva stečajnega dolžnika določeno v statutu podjetja v stečaju kot vodilno, sme stečajni senat obdržati šefa predstavništva prezadolženega podjetja na delu tudi proti njegovi volji, brez posebne utemeljitve, da je... to nujno za dovršitev že začetih del ali za stečajni postopek (1. odst. 76. čl. zakona o prisilni poravnavi in stečaju - Ur.l. SFRJ 15/65).
+
Evidenčna številka: VS005466, Datum objave: 15.03.1968, Vrsta: Judikati, Izvor: OGS Ljubljana P 384/67, 15.3.1968, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: umik tožbe - privolitev toženca
Besedilo:ORIGINAL: Kadar tožena stranka v ugovoru zoper plačilni nalog predlaga, naj se tožbeni zahtevek zavrne kot preuranjen, tožeča stranka pa nato umakne tožbo brez odpovedi zahtevku, ni več potrebna izrecna privolitev tožene stranke k takemu umiku v smislu 181. čl. ZPP.... Njeno soglasje izhaja namreč iz samega predloga, naj se zahtevek zavrne kot preuranjen.
+
Evidenčna številka: VS005474, Datum objave: 26.03.1968, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 75/68, 26.3.1968, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pravne posledice začetka stečajnega postopka - prepoved pobota terjatev - terjatev stečajne mase
Besedilo:ORIGINAL: Dogovor stečajnega upravitelja z upnikom podjetja v stečaju, da se bo njegova terjatev proti podjetju v stečaju, ki je nastala pred uvedbo stečaja, pobotala v polni meri s terjatvami stečajne mase, ni veljaven (čl. 90. zakona o prisilni poravnavi in stečaju... - Ur.l. SFRJ 15/65).
+
Evidenčna številka: VS005477, Datum objave: 26.03.1968, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 59/68, 26.3.1968, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: povrnitev pravdnih stroškov - potrebni stroški - ugovor zoper plačilni nalog - umik tožbe
Besedilo:ORIGINAL: Brzojavno obvestilo tožeče stranke toženi stranki, da je umaknila tožbo, predstavlja neobvezno trditev o umiku tožbe. Zato je tožena stranka kljub takemu sporočilu, zaradi varovanja svojih interesov v pravdi, upravičena do vložitve ugovora proti plačilnemu... nalogu in do povrnitve stroškov, ki jih je s tem imela (144. člen ZPP).
+
Evidenčna številka: VS005480, Datum objave: 03.04.1968, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSH Sl 2259/67, 3.4.1968, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: prijavljanje terjatev - porok - regresna pravica
Besedilo:PREVOD: Okoliščina, da je nad glavnim dolžnikom začet stečaj in da je upnik svojo terjatev prijavil v stečajnem postopku, ne izključuje njegove pravice, da s tožbo zahteva izpolnitev obveznosti od poroka. ORIGINAL: Okolnost što je nad glavnim dužnikom ... otvoren stečaj i što je vjerovnik svoje potraživanje prijavio u stečajnom postupku, ne isključuje njegovo pravo da tužbom traži ispunjenje obaveze od jamca. Jamac koji podmiri dug glavnog dužnika ima pravo da stupi u stečajni postupak protiv glavnog dužnika umjesto vjerovnika.
+
Evidenčna številka: VS005491, Datum objave: 11.04.1968, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 139/68, 11.4.1968, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: umik tožbe - preklic umika tožbe
Besedilo:ORIGINAL: Umik tožbe vpliva neposredno na procesno stanje in na položaj strank v pravdi. Zaradi tega umika tožbe ni mogoče preklicati, čeprav je umik podan v zmoti glede določene dejanske okoliščine (npr. v zmotnem prepričanju, da je vtoževana terjatev že plačana).
Evidenčna številka: VS005503, Datum objave: 06.05.1968, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 174/68, 5.6.1968, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prisilna poravnava - učinek prisilne poravnave - poroštvo - obveznost poroka - izvršba
Besedilo:ORIGINAL: Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima za vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova (29. čl. zakona o prisilni poravnavi in stečaju - Ur.l. SFRJ 15/65), torej tudi zoper poroka. Zato ima upnik pravico izterjati terjatev z izvršbo... tudi naravnost od poroka, če dolžnik ne izpolni svoje obveze, kakor je bila določena v prisilni poravnavi.
+
Evidenčna številka: VS005509, Datum objave: 14.05.1968, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSH Sl 841/68, 14.5.1968, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: prijava terjatev v stečaju - prijava stečajnemu upravitelju - prijava stečajnemu sodišču - pravočasnost prijave
Besedilo:PREVOD: Po navedenih predpisih so upniki dolžni prijaviti svoje terjatve stečajnemu sodišču (senatu). Zato prijava terjatve stečajnemu upravitelju ni pravilno opravljena in nima pravnega učinka prijave terjatve v stečajnem postopku. V skladu s tem za... presojo vprašanja ali je upnik v stečaju sploh prijavil terjatev oziroma ali jo je prijavil pravočasno, ni bistveno kdaj jo je dostavil stečajnemu upravitelju, temveč ali oziroma kdaj je prijava – prek stečajnega upravitelja – prispela k stečajnemu sodišču. ORIGINAL: Prema cit. propisima vjerovnici su dužni prijaviti svoja potraživanja stečajnom sudu (vijeću). Stoga prijava potraživanja stečajnom upravitelju nije pravilno izvršena te ne proizvodi pravni učinak prijave potraživanja u stečajnom postupku. Dosledno tome za prosudjenje pitanja da li je vjerovnik uopće odnosno da li je pravodobno prijavio potraživanje u stečaju nije odlučno kada je prijavu dostavio stečajnom upravitelju već to da li je odnosno kada je prijava - putem stečajnog upravitelja - stigla stečajnom sudu.
+
Evidenčna številka: VS006560, Datum objave: 14.01.1970, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS Sl 359/69, 14.1.1970, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prevoz blaga po železnici - pogodba o prevozu stvari - zastaranje odškodninskih terjatev - zastaralni rok - regresni zahtevek zavarovalnice
Besedilo:ORIGINAL: Če vtožuje zavarovalnica od železnice odškodninski zahtevek, ki ga je bil oškodovani zavarovanec (v zvezi z delno izgubo pošiljke blaga med železniškim prevozom) na podlagi izplačila tzdv. zavarovalnine cediral, zastara regresni zahtevek zavarovalnice... proti železnici v enem letu od dneva izročitve pošiljke prejemniku (10. čl. zakona o prevozu po železnicah - Ur. l. SFRJ 55/65). V takem primeru ni uporabiti določbe 8. tč. 7. čl. ZPŽ, po kateri sme zavarovalnica, če je za to po posebnih predpisih upravičena, uveljaviti svoje regresne zahtevke proti železnici v rokih, ki jih določa cit. zakon, pri čemer ne smejo preteči več kot 3 leta od dneva, od katerega se šteje zastaranje po 10. čl. cit. zakona.
+
Evidenčna številka: VS006570, Datum objave: 16.01.1970, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 393/69, 16.1.1970, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prisilna poravnava - učinek poravnave - oškodovanje upnikov - smiselna uporaba stečajnih določbe
Besedilo:ORIGINAL: Neveljaven je dogovor upnika z organi prisilne uprave, da bo terjatev, ki je zapadla v plačilo pred sklenitvijo prisilne poravnave, poravnana v celoti tudi v primeru prisilne poravnave.
Evidenčna številka: VS006571, Datum objave: 16.01.1970, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 384/69, 16.1.1970, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: vrednost spornega predmeta - nedenarni zahtevek - navedba vrednosti v tožbi - devize - dinarska protivrednost
Besedilo:PREVOD: V sporu, v katerem zahteva tožeča stranka od Narodne banke izstavitev novega obračuna svojih pravic za nakup deviz, vrednost spornega predmeta ni enaka dinarski vrednosti deviz, za katero se zahteva izstavitev obračuna. V takem primeru predstavlja vrednost... spornega predmeta interes tožeče stranke na devizah, ki naj bi ji bile priznane z obračunom (npr. na nakupu blaga v inozemstvu za te devize), in ga ni mogoče dinarsko ovrednotiti v zvezi z ugotavljanjem stvarne pristojnosti sodišča. Zato je za ugotovitev stvarne pristojnosti sodišča odločilna vrednost spornega predmeta, ki jo navede tožeča stranka v tožbi (2. in 3. odst. 39. čl. ZPP).
+
Evidenčna številka: VS006602, Datum objave: 04.02.1970, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 1808/69, 4.2.1970, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o prevozu stvari - odgovornost prevoznika za škodo zaradi poškodbe stvari - aktivna legitimacija
Besedilo:ORIGINAL: K tožbi za povračilo škode, nastale med cestnim prevozom, je aktivno legitimiran prejemnik blaga, ker se šteje, da je s prevzemom prevoznih listin in blaga stopil v prevozniško pogodbo.
Evidenčna številka: VS006616, Datum objave: 11.02.1970, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 10/70, 11.2.1970, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prisilna poravnava - učinek prisilne poravnave - prijava terjatve - stroški
Besedilo:ORIGINAL: Pri terjatvah, ki niso bile prijavljene v postopek prisilne poravnave, se raztezajo pravni učinki sklenitve prisilne poravnave samo za glavnico na obresti, ki so natekle do dneva otvoritve postopka, ne pa tudi na pravdne in izvršilne stroške, ki so... bili upniku priznani šele po sklenitvi prisilne poravnave v zvezi z iztoževanjem oz. izterjevanjem neprijavljene terjatve.
+
Evidenčna številka: VS006638, Datum objave: 24.02.1970, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 48/70, 24.2.1970, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: zastaranje obveznosti - čas, ki je potreben za zastaranje - terjatve ugotovljene pred sodiščem ali drugim pristojnim organom
Besedilo:ORIGINAL: S pravnomočno sodno odločbo prisojene zamudne obresti, ki so bile ob času izdaje odločbe že dospele v plačilo, zastarajo v 10 letih od dneva izdaje odločbe, medtem ko zastarajo zamudne obresti, ki so nastale in zapadle v plačilo šele v času po izdaji... odločbe (tj. v času med izdajo odločbe in plačilom glavnice) v roku 3 let od časa nastanka (23. čl. zak. o zastaranju terjatev).
+
Evidenčna številka: VS006662, Datum objave: 11.03.1970, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 60/70, 11.3.1970, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prevoz blaga po železnici - pogodba o prevozu stvari - izvršitev prevoza - izročitev stvari - pojem izročitve - odgovornost prevoznika za škodo zaradi poškodbe stvari - načelo vestnosti in poštenja
Besedilo:ORIGINAL: Cisterna, napolnjena s tekočino, je izročena prejemniku z izkupom tovornega lista in z njeno dostavo na industrijski tir. Kljub temu je železnica odgovorna za škodo, ki je nastala prejemniku po njeni izročitvi, če je ta škoda nastala zaradi tega,... ker je železnica dostavila naročniku cisterno z napako, ki je naročnik ni mogel opaziti na pogled ali pri zapiranju ventilov. Železnica mora dostavljati naročnikom le take cisterne, ki zagotavljajo varen prevoz tekočin. Cisterna, katere centralni ventil se npr. zaradi tujka nad začetkom iztočne cevi ne zapira, ne zagotavlja varnega prevoza tekočin. Zato določba o navodilu o uporabi cistern na progah JŽ, po katerem se štejejo kot sposobne za prevoz tekočin tudi cisterne, katerih centralni ventili niso v redu (razen v primeru, če se centralni ventil ne more odpreti), ni v skladu z navedeno temeljno obveznostjo železnice in je v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja v blagovnem prometu.
+
Evidenčna številka: VS006701, Datum objave: 07.04.1970, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 778/69, 7.4.1970, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: patent - izum - zdravila - obseg patentne zaščite
Besedilo:PREVOD: Po zakonu o patentih in tehničnih izboljšavah (Ur.l. SFRJ 44/60) obsega patentna zaščita samo nove postopke za pridobivanje zdravil in zdravilnih sestavin, ne pa tudi sama zdravila ali snovi, iz katerih se pridobivajo zdravila. Nov postopek mora dokazati tista... stranka, ki tak postopek zatrjuje nasproti stranki, ki ima že patentiran postopek za pridobivanje določenih zdravil.
+
Evidenčna številka: VS006702, Datum objave: 07.04.1970, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 1148/69, 7.4.1970, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: blagovna in storitvena znamka - znak - podobnost
Besedilo:PREVOD: Kot blagovna znamka zaščitena beseda 'Farina' ne predstavlja za poprečnega potrošnika zamenljive blagovne znamke, ki vsebuje besedo 'Florina', če se blago iste vrste, ki je z obema znamkama zaščiteno, prodaja v povsem različni embalaži in sta tudi obe... besedi v znamkah pisani z drugačnimi črkami in v različnih barvah.
+
Evidenčna številka: VS006706, Datum objave: 08.04.1970, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 74/70, 8.4.1970, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: organi stečajnega postopka - stečajni upravitelj - prepoved imenovanja
Besedilo:ORIGINAL: Vršilec dolžnosti direktorja v podjetju, ki je prišlo v stečaj pred potekom enega leta od prevzema te dolžnosti, ni šteti pri odločanju, ali naj se mu izreče ukrep prepovedi izvolitve v organe upravljanja in postavitve na vodilno delovno mesto, za... direktorja, temveč za vodilnega delavca. Zato ne zadostuje za izrek tega ukrepa proti njemu zgolj dejstvo, daje bil vršilec dolžnosti direktorja v podjetju v zadnjem letu pred uvedbo stečaja, temveč mora biti zanesljivo ugotovljena njegova osebna odgovornost za uvedbo stečaja.
+
Evidenčna številka: VS006771, Datum objave: 15.05.1970, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 128/70, 12.5.1970, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: stečajni postopek - prijava terjatev - poziv upniku - oklic - prerekana terjatev
Besedilo:ORIGINAL: Stečajni upnik lahko priloži prijavi svoje terjatve tudi listinske dokaze, ni pa dolžan tega storiti. Če listinskih dokazov ne predloži jih mora v prijavi navesti in mora pravno razmerje iz katerega njegova terjatev izvira, tako podrobno obrazložiti,... da stečajni upravitelj prijavljeno terjatev lahko identificira in jo v času do preizkusnega naroka v dolžniškem podjetju preveri. Če upnik ne ravna tako in če je bil zaradi odklonilne izjave stečajnega upravitelja napoten na ugotovitveno pravdo, trpi upnik ne glede na izid spora vse pravdne stroške.
+
Evidenčna številka: VS006785, Datum objave: 22.05.1970, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 123/70, 22.5.1970, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pobotanje - pobotni ugovor - uveljavljanje že pravnomočno dosojene terjatve v pobot
Besedilo:ORIGINAL: Vtoževani denarni terjatvi je mogoče ugovarjati v pobot tudi terjatev, ki je bila tožencu proti tožniku s pravnomočno sodno odločbo že prisojena. Pogoj za upoštevanje takega pobotnega ugovora je, da v pobot ugovarjana terjatev ob času nove... razsoje še ni plačana. Sodni izrek se v takem primeru glasi: 1) (ugotovitev obstoja vtoževane terjatve); 2) ugotovi se, da terjatev v znesku ..., ki je bila toženi stranki proti tožeči stranki s pravnomočno sodbo št. ... z dne ... prisojena, še obstoji; 3) .... 'takemu izreku ne nasprotuje procesna ovira pravnomočno razsojene stvari'.
+
Evidenčna številka: VS006786, Datum objave: 22.05.1970, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS Sl 127/70, 22.5.1970, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: zastaranje obveznosti - čas, ki je potreben za zastaranje - medsebojne terjatve iz pogodb v prometu blaga in storitev
Besedilo:ORIGINAL: Za obstoj pogojev za uporabo 3-letnega zastaralnega roka iz 17. čl. zakona o zastaranju terjatev so merodajne dejanske okoliščine ob času nastanka terjatve. Samo v primeru, če sta bila že osnovni upnik in osnovni dolžnik osebi iz 17. člena cit. zakona (sedaj... 374. čl. ZOR, op. avt.) zastara denarna terjatev v navedenem 3-letnem roku. Če tak pogoj ni izpolnjen, se pravni naslednik dolžnika v sporu s pravnim naslednikom upnika ne more sklicevati na ta zastaralni rok, čeprav sta oba pravna naslednika subjekta iz 17. člena cit. zakona.
+
Evidenčna številka: VS006839, Datum objave: 23.06.1970, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 1604/69, 23.6.1970, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: gradbena pogodba - določilo 'ključ v roke'
Besedilo:ORIGINAL: Če je gradbeno podjetje hkrati projektant in izvajalec, je šteti, da zajema končni obračun 'na ključ' ne samo gradbena, temveč tudi projektantska dela.

Izberi vse|Izvozi izbrane