Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 166803cT0lMjBTWi0xJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJmRhdGFiYXNlJTVCU09TQyU1RD1TT1NDJmRhdGFiYXNlJTVCU09QTSU1RD1TT1BNJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmc2hvd1R5cGU9ZGl2Jm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWFzYyZyb3dzUGVyUGFnZT01MA==
Evidenčna številka: VS034031, Datum objave: 01.01.1998, Vrsta: Članki, Izvor: Žaberl Miroslav, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: policijsko pridržanje - razlogi - pridržanje vinjene osebe - pridržanje osebe, zalotene pri storitvi prekrška - pridržanje obdolženca po odredbi sodnika za prekrške - pridržanje osebe, ki moti ali ogroža javni red in mir - pravice pridržane osebe
Besedilo:Policijsko pridržanje
Evidenčna številka: VS036601, Datum objave: 23.01.2003, Vrsta: Članki, Izvor: Žvipelj Marko, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: odškodninska odgovornost zdravnikov - zdravniška napaka - pojasnilna dolžnost
Besedilo:Element protipravnosti pri presoji odškodninske odgovornosti zdravnikov
Evidenčna številka: VS038231, Datum objave: 03.03.2008, Vrsta: Članki, Izvor: Jelenc Puklavec Alenka, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: premoženjskopravni zahtevki - adhezijski postopek - ekonomičnost postopka - aktivna legitimacija - pasivna legitimacija - adhezijski predlog - pristojnost sodišča - vsebina predloga - določena opredelitev predloga - napotitev na pravdo - obrazložitev - pravna sredstva
Besedilo:Adhezijski postopek – procesni vidik
Evidenčna številka: VS038616, Datum objave: 15.01.2009, Vrsta: Članki, Izvor: mag.Belopavlovič Nataša, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom - krajši delovni čas v posebnih primerih - jubilejna nagrada - prekinitev delovnega razmerja
Besedilo:Vprašanja & Odgovori
Evidenčna številka: VS038640, Datum objave: 19.02.2009, Vrsta: Članki, Izvor: mag. Belopavlovič Nataša, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: povračilo stroškov za prevoz na delo - organiziran prevoz s strani delodajalca - naziv delovnega mesta - vrsta dela - druga dela
Besedilo:Vprašanja & odgovori
Evidenčna številka: VS002482, Datum objave: 25.10.1961, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS Sl 94/61, 25.10.1961, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o prevozu stvari - prevozni stroški - pojem stroškov razkladanja ob izročitvi carinarnici
Besedilo:ORIGINAL: Istovrstni in stalno ponavljajoči se stroški razkladanja kosovnega blaga ob predaji carinarnici spadajo v redne stranske pristojbine železnice, ki morajo biti zajete v zakonito izdani in redno objavljeni železniški tarifi (čl. 9 par. 4 CIM).
Evidenčna številka: VS002544, Datum objave: 20.12.1961, Vrsta: Judikati, Izvor: OGS Ljubljana P 1919/61, 20.12.1961, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o prevozu stvari - prevoznina - določitev prevoznine - tarifa
Besedilo:ORIGINAL: Spričo pomanjkanja ustreznih predpisov glede tarife za cestni prevoz blaga s kamioni, se za osnovo takega obračuna lahko jemlje ustrezna železniška tarifa.
Evidenčna številka: VS002646, Datum objave: 05.02.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ P 1054/61, 5.2.1962, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: zastaranje obveznosti - zadržanje zastaranja - nepremagljive ovire
Besedilo:ORIGINAL:Uvedba prisilne uprave in prisilne likvidacije ne predstavljanepremagljive ovire v smislu 26. člena ZZT.
Evidenčna številka: VS002658, Datum objave: 22.02.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 320/62, 22.2.1962, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: zastaranje obveznosti - kdaj začne zastaranje teči - pogodbene terjatve
Besedilo:PREVOD: Kadar se vtožuje saldo, ki zajema več neporavnanih terjatev, se ugotavlja potek zastaranja od dne, ko so posamezni dolgovi zapadli v plačilo, ne pa od dne, ko je tožeča stranka ugotovila saldo.
Evidenčna številka: VS002683, Datum objave: 31.03.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 224/61, 31.3.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: vrnitev v prejšnje stanje - upravičen vzrok
Besedilo:ORIGINAL: Dejstva, da se je tožena stranka zanesla na obljubo tožeče stranke, da bo tožbo umaknila, in tožena stranka zato ni vložila ugovora proti plačilnemu nalogu, ni mogoče šteti za upravičen razlog za vrnitev v prejšnje stanje po čl. 106. ZPP.
Evidenčna številka: VS002706, Datum objave: 28.04.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 27/62, 28.4.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: povrnitev pravdnih stroškov - načelo uspeha v pravdi - potrebni stroški - zapadlost dajatve - pripoznava tožbenega zahtevka
Besedilo:ORIGINAL: Kadar zapade vtoževana obveznost v plačilo šele med pravdnim postopkom, a tožena stranka svoje obveznosti tudi potem v zakonitem roku ne izpolni, je treba šteti tožbeni zahtevek, navzlic prvotni preuranjenosti tožbe za utemeljen. Tožena stranka,... ki je tožbeni zahtevek v pravdi takoj pripoznala, se lahko upre plačilu tožbenih stroškov in zahteva lahko povračilo svojih lastnih pravdnih stroškov samo v primeru, če je pripoznani zahtevek v zakonitem roku tudi plačala.
+
Evidenčna številka: VS002724, Datum objave: 18.05.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS Sl 57/52, 18.5.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pravnomočnost sodbe - subjektivna in objektivna identiteta tožbenega zahtevka - vloge pravdnih strank - ista dejanska podlaga zahtevka
Besedilo:ORIGINAL: Procesna ovira pravnomočno razsojene stvari je podana takrat, kadar nastopata v obeh pravdah isti stranki, čeprav v zamenjanih vlogah, in kadar se znova uveljavljani materialno-pravni zahtevek opira na isto dejansko podlago kot zahtevek, o katerem je bilo že... pravnomočno odločeno.
+
Evidenčna številka: VS002788, Datum objave: 20.07.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 104/62, 20.7.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: vsebina vloge - subjektivna sprememba tožbe
Besedilo:ORIGINAL: Predlog za spremembo tožbe po 180. čl. ZPP mora biti kot vsaka druga procesna izjava jasen in nedvoumen, ne pa vezan na kakršenkoli pogoj.
Evidenčna številka: VS002789, Datum objave: 20.07.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 89/62, 20.7.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: postopek v gospodarskih sporih - izostanek strank s prvih dveh zaporednih narokov - umik tožbe - pravilno vabljenje - čas za pripravo na narok
Besedilo:ORIGINAL: Pogoj za uporabo določbe 479. čl. ZPP je, da sta bili stranki na oba naroka redno vabljeni, t.j. na način, ki je v skladu s predpisom 275. čl. (oz. 4. odst. 282. čl.) ZPP, po katerem je treba določiti narok za glavno obravnavo tako, da ostane strankam dovolj... časa za pripravo in prihod, najmanj po 8 dni od dne prejema vabila (razen v nujnih primerih iz 4. odst. 471. čl. ZPP).
+
Evidenčna številka: VS002797, Datum objave: 04.08.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS P 195/61, 4.8.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: javna listina - resničnost dejstev - nasprotni dokaz
Besedilo:ORIGINAL: Spričo predpisa 3. odst. 219. čl. Z PP, ki dovoljuje izpodbijati resničnost dejstev, navedenih v javni listini, je dopustno dokazovati isto tudi glede listine, ki jo izda gospodarska organizacija v zvezi s... svojim poslovanjem.
+
Evidenčna številka: VS002800, Datum objave: 14.08.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 91/62, 14.8.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pooblaščenci organizacij združenega dela - predložitev pooblastila - poslovna enota
Besedilo:ORIGINAL: Kadar nastopa kot pravdna stranka v tožbi matično podjetje (za poslovno enoto), more v nadaljnjem postopku opravljati poslovna enota procesna dejanja za matično podjetje le na podlagi izkazanega pooblastila matičnega podjetja.
Evidenčna številka: VS002811, Datum objave: 10.09.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 148/62, 10.9.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: povrnitev pravdnih stroškov - potrebni stroški - stroški izterjave sodne takse
Besedilo:ORIGINAL: Stroški, ki nastanejo stranki v pravdnem postopku v zvezi z izterjavo sodnih taks, ne spadajo med tiste pravdne stroške, ki jih je dolžna povrniti nasprotna stranka v smislu čl. 144. ZPP.
Evidenčna številka: VS002812, Datum objave: 10.09.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS Sl 137/62, 10.9.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prevoz blaga po železnici - pogodba o prevozu stvari - odgovornost prevoznika za škodo zaradi izgube stvari - zavarovanje odgovornosti - direktna tožba zoper zavarovalnico
Besedilo:ORIGINAL: Oškodovanec, čigar pošiljka je bila zavarovana, je upravičen terjati povračilo škode v zvezi z izgubo blaga med prevozom po železnici od zavarovalnice, ne pa od železnice.
Evidenčna številka: VS002858, Datum objave: 24.10.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 151/62, 24.10.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: vsebina pritožbe - nova dejstva in dokazi - dokazovanje novih dejstev iz pritožbe
Besedilo:ORIGINAL: Če stranka za nova dejstva, ki jih zatrjuje v pritožbi, ni v pritožbi sami ponudila ustreznih novih dokazov, novih pritožbenih dejanskih navedb ni mogoče upoštevati.
Evidenčna številka: VS002859, Datum objave: 24.10.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 167/62, 24.10.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: postopek v gospodarskih sporih - izostanek strank s prvih dveh zaporednih narokov - umik tožbe - vloga strank
Besedilo:ORIGINAL: Če nobena od strank ne pride na dva zaporedna naroka, šteje sodišče tožbo za umaknjeno tudi v primeru, da tožeča stranka še pred drugim narokom sporoči, da je ne bo na narok, a da vztraja pri zahtevku.
Evidenčna številka: VS002860, Datum objave: 25.10.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 164/62, 25.10.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: vročanje organizacijam združenega dela - oseba, upravičena za sprejem
Besedilo:ORIGINAL: Že iz samega dejstva, da opravlja pravdna stranka prevzemanje pošte na poštnem uradu redno po svojem kurirju, izhaja, da je stranka kurirja pooblastila za prevzemanje pošte, in je treba zato njenega kurirja šteti za pooblaščenega uslužbenca v smislu... čl. 123. ZPP.
+
Evidenčna številka: VS002861, Datum objave: 25.10.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS Sl 150/62, 25.10.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prevoz blaga po železnici - pogodba o prevozu stvari - plačilo prevoznine - preveč plačana prevoznina - pasivna legitimacija
Besedilo:ORIGINAL: V pravdi zaradi povračila preveč plačane voznine je pasivno legitimirano železniško transportno podjetje, na katerega območju je postaja, ki je zaračunala prevozne stroške, ne pa skupnost železniških podjetij, pa čeprav je le-ta ... sklenila z naročnikom prevozno pogodbo o posebnem prevozu.
+
Evidenčna številka: VS002862, Datum objave: 25.10.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 175/62, 25.10.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o prevozu stvari - odgovornost prevoznika za škodo zaradi poškodbe stvari - regresni zahtevek zavarovalnice
Besedilo:ORIGINAL: Če zavaruje prevoz lastnik blaga, gre zavarovalnici regresni zahtevek proti prevozniku iz naslova legalne cesije samo, če je škoda na zavarovanem tovoru med prevozom nastala po prevoznikovi krivdi.
Evidenčna številka: VS002864, Datum objave: 30.10.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 201/62, 30.10.1962, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: povrnitev pravdnih stroškov - umik tožbe izven glavne obravnave - rok za zahtevo za povrnitev stroškov
Besedilo:ORIGINAL: Sodišče ob umiku tožbe izven glavne obravnave ne odmeri pravdnih stroškov po službeni dolžnosti, čeprav so bili morebiti ti stroški že prej priglašeni, temveč mora tožena stranka v takem primeru povračilo svojih stroškov izrecno zahtevati v roku 15 dni... po prejemu sporočila o umiku tožbe.
+
Evidenčna številka: VS002868, Datum objave: 08.11.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 1909/62, 8.11.1962, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: blagovna in storitvena znamka - sodno varstvo - rok za vložitev tožbe
Besedilo:PREVOD: V nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in načelom vestnosti in poštenja je, če nekdo, ki ima pravico zahtevati od drugega, naj preneha z določeno dejavnostjo, te svoje pravice nasproti drugemu ne uveljavlja v primernem roku, temveč stori to šele po... dolgem času, ko je drugi s to svojo dejavnostjo, z velikim trudom in popolnoma osvojil tržišče. Če prizadeti ni uveljavljal svoje pravice za prvenstvo registrirane znamke v primernem roku, je to pravico izgubil. ORIGINAL: Protivno je načelu poštenja i savesnosti traženje jedne stranke da se na osnovu njenog prvenstva zabrani drugoj stranci upotreba sličnog žiga, ako je to traženje stavljeno posle dugotrajne upotrebe sličnog žiga od strane druge stranke.
+
Evidenčna številka: VS002887, Datum objave: 22.11.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 2104/62, 22.11.1962, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodbena kazen - upnikove pravice - zaradi zamude - podaljšanje izpolnitvenega roka
Besedilo:PREVOD: Če pogodbeni stranki določita po poteku dograditvenega roka njegovo podaljšanje, ima naročnik gradbenih del kljub temu pravico zahtevati penale zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbe, če je izjavil sopogodbeniku, da s podaljšanjem dograditvenega roka... ni prenehala njegova zamuda.
+
Evidenčna številka: VS002890, Datum objave: 26.11.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 2147/62, 26.11.1962, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: avtorsko delo - fotografsko delo
Besedilo:PREVOD: Še tako strokovno izdelana fotografija industrijskih proizvodov zgolj zaradi svoje strokovne izvedbe še ne predstavlja fotografije, ki ji gre avtorska zaščita po 2. odst. 3. čl. zakona.
Evidenčna številka: VS002897, Datum objave: 11.12.1962, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 2326/62, 11.12.1962, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: male avtorske pravice - javno izvajanje - honorar - trgovina
Besedilo:PREVOD: Za javno izvajanje glasbe v trgovskem podjetju ne šteje tisto izvajanje, ki se opravlja le zaradi preizkusa radijskega aparata ob prodaji kupcu, da bi slednji lahko preizkusil neoporečnost aparata. Za te primere trgovsko podjetje ni dolžno plačati ... avtorskega honorarja za izvajanje glasbe.
+
Evidenčna številka: VS003021, Datum objave: 14.01.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 2414/62, 14.1.1963, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodbena kazen - akcesornost
Besedilo:PREVOD: Kadar investitorjeva zamuda pri plačilu občasnih situacij povzroči, da izvajalec ne more pravočasno končati gradbenih del, investitor izgubi pravico terjati od izvajalca pogodbeno kazen zaradi prepozno končanih del.
Evidenčna številka: VS003030, Datum objave: 22.01.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 259/62, 22.1.1963, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: povrnitev pravdnih stroškov - povod za tožbo - pogojna pripoznava tožbenega zahtevka
Besedilo:ORIGINAL: Če toženec v odgovoru na tožbo pripozna zahtevek pogojno, t.j. če se bo zahtevek izkazal za utemeljenega, se je že spustil v obravnavanje glavne stvari in se pri uveljavljanju svojega stroškovnega zahtevka ne more več sklicevati na določila 146. čl. ZPP.
Evidenčna številka: VS003047, Datum objave: 08.02.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 1846/62, 8.2.1963, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: postopek pred razsodišči - razlogi in rok za izpodbijanje arbitražne odločbe - prekoračitev meje naloge - nepopolna in nerazumljiva vloga
Besedilo:PREVOD: Zahtevek na razveljavitev razsodbe razsodišča (vštevši tudi odločbe Zunanjetrgovinske arbitraže) po 5. tč. 451. čl. ZPP se lahko uveljavlja samo, če je izrek razsodbe nerazumljiv ali sam s seboj v nasprotju. Preizkus izpodbijane razsodbe se omeji ... samo na besedilo njenega izreka ter se ne more razširiti tudi na eventualno nasprotje med izrekom in razlogi razsodbe oziroma na razumljivost ali na medsebojno neskladnost razlogov. Razveljavitveni razlog po 4. tč. 451. čl. ZPP, da je razsodišče prekoračilo meje svoje naloge, ne obstoji, če je razsodišče zavrnilo zahtevek na podlagi pravne ocene, ki se ni skladala s pravno oceno tožene stranke (npr. tožena stranka je predlagala zavrnitev zahtevka zaradi zatrjevane neveljavnosti posla, razsodišče pa je posel ocenilo za veljaven, vendar je zahtevek zavrnilo iz razloga poznejšega odstopa od pogodbe). Tožbo na razveljavitev razsodbe razsodišča po 7. tč. 451. čl. ZPP je treba vložiti po 452. čl. ZPP najpozneje v roku 30 dni od dneva, ko je stranka izvedela za razlog, ki ji daje pravico na obnovo postopka po 381. čl. ZPP. Če stranka vloži tako tožbo v omenjenem roku ter v njej navede zakonite razloge, na podlagi katerih uveljavlja pravico do obnove, ter okoliščine, iz katerih izhaja, da je tožba vložena v zakonitem roku, ne predloži pa tudi dokazov, s katerimi podpira svoje navedbe, se tožba ne zavrže po 385. čl. ZPP kot prepozno vložena, temveč se obravnava kot nepopolna. Nepopolno tožbo lahko stranka dopolni v roku, ki ji ga po 98. čl. ZPP določi sodišče. Šele, če stranka ne dopolni tožbe v odrejenem roku, se tožba zavrže.
+
Evidenčna številka: VS003088, Datum objave: 13.03.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: OGS Koper P 45/63, 13.3.1963, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: vložitev tožbe pri nepristojnem sodišču - plačilo vtoževane terjatve v času vložitve tožbe pri nepristojnem sodišču - pravica do povrnitve pravdnih stroškov
Besedilo:ORIGINAL: Če je dolžnik s plačilom v zamudi in vloži upnik pomotoma pri nepristojnem sodišču tožbo, ta tožba pa se križa z zamudnim plačilom, je šteti pri odločanju o stroških, kot da je bila tožba vložena pri pristojnem sodišču (čl. 144. in naslednji... ZPP).
+
Evidenčna številka: VS003122, Datum objave: 06.04.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS Sl 40/63, 6.4.1963, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prevoz blaga po železnici - pogodba o prevozu stvari - odgovornost prevoznika za škodo zaradi izgube stvari - višina odškodnine - omejitev odgovornosti
Besedilo:ORIGINAL: Pri izgubi večje blagovne pošiljke med železniškim prevozom je šteti, da je do izgube prišlo zaradi hude malomarnosti železnice, in je zato podana njena odgovornost za dejansko škodo, kot to določa čl. 103 Zakona o prevozu po železnicah (Ur.l.FLRJ št.46/57).
Evidenčna številka: VS003150, Datum objave: 15.05.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 84/63, 15.5.1963, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o prevozu stvari - prevzem stvari in voznega lista - obveznost plačila prevoza
Besedilo:ORIGINAL: Po čl. 88 citiranih splošnih pogojev je prejemnik blaga, ki je od prevoznika prevzel prevoznico, dolžan prevozniku izplačati prevoznino, razen če je med prevoznikom in naročnikom prevoza kak drugačen dogovor. Če prejemnik hkrati z blagom... ni prevzel tudi prevoznice, prevoznik ne more izterjati prevoznine od prejemnika blaga, temveč je upravičen terjati njeno plačilo edino le od tistega, ki mu je naročil prevoz.
+
Evidenčna številka: VS003168, Datum objave: 06.06.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSJ Sl 565/63, 6.6.1963, Država: Jugoslavija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodbena kazen in odškodnina
Besedilo:PREVOD: Dogovor med projektantom in investitorjem o plačilu pogodbene kazni za primer prepozne predložitve projektov ne izključuje investitorjeve pravice, da poleg pogodbene kazni zahteva od projektanta tudi odškodnino za škodo, ki presega znesek pogodbene kazni.
Evidenčna številka: VS003171, Datum objave: 07.06.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 119/63, 7.6.1963, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: sprememba tožbe - naknadni sosporniki - privolitev novega toženca - eventualni sosporniki
Besedilo:ORIGINAL: Kadar predlaga tožnik v začetku pravdnega postopka razširitev tožbe na novega toženca kot eventualnega sospornika v smislu 1. odst. 185. čl. ZPP, je potreben pristanek novega toženca, prav tako kot v primeru razširitve tožbe po 2. odst. 184. čl. ZPP.
Evidenčna številka: VS003194, Datum objave: 03.07.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 137/63, 3.7.1963, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: povrnitev pravdnih stroškov - načelo uspeha v pravdi - delen uspeh v pravdi - potrebni stroški
Besedilo:ORIGINAL: Po načelu odgovornosti za uspeh je treba v primeru delnega pravdnega uspeha naložiti stranki povračilo tistih pravdnih stroškov, ki so bili za dosego nasprotnikovega pravdnega uspeha potrebni. Določba 2. odst. 143. čl. ZPP, da trpi vsaka stranka svoje ... lastne pravdne stroške, je uporabiti samo takrat, kadar so ob enakem pravdnem uspehu (1/2 : 1/2) tudi pravdni stroški približno enaki. Če so pravdni stroški strank, ob enakem pravdnem uspehu bistveno različni, pa je treba o stroških odločiti po temeljnem stroškovnem načelu, to je po načelu odgovornosti za uspeh. To pomeni, da je treba v takem primeru odmeriti in priznati vsaki stranki tiste pravdne stroške, ki so bili za dosego njenega pravdnega uspeha potrebni (čl. 144. ZPP).
+
Evidenčna številka: VS003202, Datum objave: 19.07.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: OGS Ljubljana P 483/63, 19.7.1963, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prevoz blaga po železnici - pogodba o prevozu stvari - odgovornost prevoznika za škodo - trajanje odgovornosti
Besedilo:ORIGINAL: Zavarovalnica ne odgovarja po predpisih o obveznem zavarovanju za škodo na blagu, ki je sicer nastala na železniški postaji, vendar že po izročitvi pošiljke. V takem primeru lahko odgovarja železnica odškodninsko, vendar ne po strogi prevozniški odgovornosti,... temveč po splošnih načelih civilnega prava.
+
Evidenčna številka: VS003221, Datum objave: 11.09.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 179/63, 11.9.1963, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: povrnitev pravdnih stroškov - rok za zahtevo - umik tožbe na obravnavi
Besedilo:ORIGINAL: Po določbi 3. odst. 153. čl. ZPP mora stranka zahtevati povrnitev stroškov najpozneje do konca obravnave, ki je bila pred odločitvijo o stroških. To pravilo velja tudi, če je tožnik umaknil tožbo na obravnavi, pri kateri je bil toženec navzoč, kar... je smiselno izvajati iz določbe 7. odst. 153. čl. ZPP.
+
Evidenčna številka: VS003223, Datum objave: 13.09.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 171/63, 13.9.1963, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: ugovor zoper plačilni nalog - umik tožbe - privolitev toženca - preklic umika tožbe
Besedilo:ORIGINAL: Tožnik sme umakniti tožbo do pravnomočnosti plačilnega naloga, brez privolitve toženca pa samo do vložitve ugovora. Če toženec zoper plačilni nalog ne vloži ugovora, privolitev toženca za umik tožbe ni potrebna, in more tožnik tožbo umakniti ... vse do pravnomočnosti plačilnega naloga. Enak pravni položaj je podan, če tožnik umakne tožbo ne glede posameznih zahtevkov, katerim toženec ni ugovarjal. Če toženec plačilnega naloga glede delnega zahtevka ni osporaval z ugovorom in na dan umaknitve tožbe plačilni nalog še ni bil pravnomočen, mora sodišče vzeti umik tožbe glede delnega zahtevka na znanje, in v tem delu razveljaviti plačilni nalog. Na tem ne spremeni ničesar dejstvo, da je tožnik umik tožbe pozneje preklical, ker umik tožbe ni preklicljiv.
+
Evidenčna številka: VS003234, Datum objave: 05.10.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS P 60/63, 5.10.1963, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prevoz blaga po železnici - pogodba o prevozu stvari - izvršitev prevoza - ovire pri prevozu - sprememba pogodbe po pošiljatelju - odgovornost prevoznika za škodo - plačilo prevoznih stroškov - uporaba tarife - pasivna legitimacija
Besedilo:ORIGINAL:Če nastopi prevozna ovira in je pošiljalec poslal zaradi tega železnici navodilo, da naj se pošiljka ali zadrži ali pošlje drugemu prejemniku, ali pa pošlje prvotnemu prejemniku po drugi prevozni poti, ima železnica po cit. členu pravico zahtevati... prevozne stroške za ves dejansko izvršeni prevoz, ne more pa zahtevati stroškov, ki so nastali po njeni krivdi. Če je bila pošiljka zaradi nove pošiljalčeve odredbe izročena drugemu prejemniku ter pošiljalec ni prevzel nase plačila stroškov niti v tovornem listu niti v svoji dodatni odredbi, mora prevozne stroške, vštevši tudi dodatne stroške zaradi nove pošiljalčeve odredbe, plačati po cit. členu železnici novi prejemnik. V pravdi, v kateri zahteva železnica plačilo voznine, ki je prejemnik noče plačati, čeprav je pošiljko s pristankom železnice že prevzel, lahko ugovarja prejemnik ne samo zoper pravni temelj zahtevka, temveč lahko ugovarja zoper previsoko zaračunano voznino že v tej pravdi, ne pa šele v posebnem administrativnem postopku, po čl. 41 CIM oziroma s posebno tožbo po čl. 42 CIM. Če je pošiljalec v svoji novi odredbi izrecno navedel kot razlog za novo dispozicijo konkretno prevozno oviro, mora železnica tako odredbo obravnavati kot pošiljalčevo navodilo za primer prevozne ovire v smislu čl. 24 CIM, ne pa kot spremembo prevozne pogodbe po čl. 21 CIM. To velja tudi tedaj, če je pošiljalec po pomoti uporabil za svojo odredbo napačen obrazec za spremembo prevozne pogodbe, v katerem sicer ni rubrike za vpis prevozne ovire, vendar je bil razlog prevozne ovire vpisan v navedeni obrazec tako jasno in vidno, da ga železnica ob povprečni pazljivosti ne bi mogla prezreti. Če prevozna ovira odpade, še predno je železnica izvršila poprej prejeto pošiljalčevo navodilo za primer prevozne ovire, mora železnica po smiselni razlagi par. 1, 2, 7 in 8 čl. 24 CIM o novem položaju takoj obvestiti pošiljalca in izvršitev poprej prejete pošiljalčeve odredbe zadržati, dokler ne dobi novega pošiljalčevega navodila. Če železnica ne obvesti pošiljalca o prenehanju prevozne ovire, temveč ravna s pošiljko tako, kot je odredil pošiljalec v svojem prejšnjem navodilu za primer preozne ovire, je odgovorna za škodo, ki jo je pošiljalec utrpel zato, ker za prenehanje prevozne ovire ni pravočasno izvedel, in zato tudi ni mogel pravočasno spremeniti svoje prejšnje dispozicije. V takem primeru železnica ne more zahtevati prevoznih stroškov za povratni prevoz, ki ga je odredil pošiljalec še v času, ko je prometna ovira še obstajala, ki pa je bil po prenehanju prometne ovire popolnoma nepotreben. Železnica sme zaračunati prevoz po tranzitni tarifi le tedaj, če naročeni tranzit tudi dejansko izvrši oziroma če se že začeti tranzit ni izvršil po krivdi pošiljalca ali zaradi njegove naknadne spremembe prevozne pogodbe v smislu čl. 21 CIM. Če pa že začeti tranzitni prevoz ni bil dokončan zaradi prometne ovire in je bila pošiljka v skladu s pošiljalčevim navodilom za primer prevozne ovire izročena novemu prejemniku na področju Jugoslavije, torej Jugoslavije ni tranzitirala, se stroški za dejansko izvršeni prevoz, kolikor niso nastali po krivdi železnice, obračunajo po lokalni in ne po tranzitni tarifi.
+
Evidenčna številka: VS003261, Datum objave: 29.10.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 182/63, 29.10.1963, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: zastaranje odškodninske terjatve - čas, ki je potreben za zastaranje - kdaj začne zastaranje teči - gmotna škoda - regres zavoda za socialno zavarovanje - občasne dajatve
Besedilo:ORIGINAL: Za začetek zastaranja ni pogoj le čas zaznanja škode, temveč tudi čas, ko je oškodovanec moral izvedeti oziroma ugotoviti znesek škode, ker je šele od tedaj dalje podana pravno objektivna možnost za vložitev odškodninske tožbe. Tudi regresne... odškodninske terjatve zavoda za socialno zavarovanje za izvršene občasne dajatve zastarajo po 15. čl. v treh letih od zapadlosti posamezne dajatve. Zapadlost posameznih dajatev se v skladu s čl. 19 cit. zakona računa od časa, ko je zavod za socialno zavarovanje mogel izvedeti za povzročitelje in za znesek škode oz. dajatve.
+
Evidenčna številka: VS003284, Datum objave: 22.11.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 1103/63, 22.11.1963, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: javna listina - zapisnik o seji - nasprotni dokaz
Besedilo:ORIGINAL: Zapisnik o seji delavskega sveta ni listina, zoper katero nasprotni dokaz ne bi bil mogoč. Šteje se, da so bili sprejeti tisti sklepi, ki jih je sodišče ugotovilo tudi na podlagi drugih dokazov, in ne samo tisti sklepi, ki so bili vnešeni v formalni, a nepopolni zapisnik.
Evidenčna številka: VS003286, Datum objave: 26.11.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: OGS Ljubljana P 1141/63, 26.11.1963, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o prevozu stvari - pogodbeni stranki - posrednik
Besedilo:ORIGINAL: Podjetje, ki se peča s posredovanjem prevoznih uslug in preskrbo tovora, ni pogodbena stranka v prevozni pogodbi, čeprav izda prevoznico na svojem obrazcu. Pogodbeni stranki v prevozu sta pošiljalec in prevoznik. Zato posrednik ni plačnik... prevoznih stroškov. Lahko si zaračuna le provizijo za posredovanje oziroma preskrbo tovora. Pač pa je posrednik odškodninsko odgovoren pošiljalcu, čigar pooblaščenec je, če prevozne pogodbe s prevoznikom ni sklenil tako, kakor je naročil pošiljalec (člen 3 splošnih pogojev).
+
Evidenčna številka: VS003311, Datum objave: 18.12.1963, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 234/63, 18.12.1963 OGS Koper P 407/63, 11.11.1963, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o prevozu stvari - določitev prevoznine - pooblaščenec po zaposlitvi - voznik
Besedilo:ORIGINAL: Če prevozno podjetje dopušča svojemu šoferju, da samostojno sklepa prevozne pogodbe na terenu (n.pr. prevzema tovore, da se izogne prazni povratni vožnji), je šteti šoferja za pooblaščenca podjetja glede sklepanja takih pogodb in je šoferjev... prevozni dogovor tudi glede višine prevoznine za prevozno podjetje obvezen.
+
Evidenčna številka: VS003425, Datum objave: 16.01.1964, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS Sl 245/63, 16.1.1964, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prevoz blaga po železnici - pogodba o prevozu stvari - odgovornost prevoznika za škodo zaradi poškodbe stvari - oprostitev odgovornosti zaradi posebne nevarnosti v zvezi z naravo stvari
Besedilo:ORIGINAL: Kot ekskulpacijski razlog po čl. 96 t. 4 ZPŽ se upoštevajo le nevarnosti hitrega kvarjenja blaga, ki je že po svojem naravnem svojstvu nagnjeno k hitremu kvarjenju pri normalnem odvijanju prometa. Če pa zaradi velike malomarnosti železnice... pride do nenavadno velike prekoračitve izvršitvenega roka (6 dni namesto 3 dni pri brzovozni pošiljki), odgovarja železnica za škodo, ki je nastala na pravilno pakirani pošiljki zaradi zmrznjenja.
+
Evidenčna številka: VS003427, Datum objave: 17.01.1964, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 224/62, 17.1.1964, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: gradbena pogodba - zamudne obresti - odpoved zahtevku za plačilo obresti
Besedilo:ORIGINAL: Vprašanje zamudnih obresti iz začasnih situacij ni predmet, o katerem razpravlja kolavdacijska komisija. Zato tudi ugotovitev v kolavdacijskem zapisniku, da stranki nimata nobenih naknadnih zahtev materialno-finančnega značaja in da so bile vse sporne... zadeve rešene v kolavdacijskem zapisniku, ne more imeti pomena izjave, s katero naj bi se bil izvajalec odpovedal obresti od prepozno plačanih začasnih situacij. Upniku obresti ne pripadajo samo takrat, če se jim je izrecno odpovedal.
+
Evidenčna številka: VS003437, Datum objave: 30.01.1964, Vrsta: Judikati, Izvor: VGS Sl 247/63, 30.1.1964, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: prevoz blaga po železnici - pogodba o prevozu stvari - odgovornost pošiljatelja za pravilnost podatkov o stvari - teža pošiljke
Besedilo:ORIGINAL: Čeprav je pošiljalec sam naložil izvozno pošiljko, ni dolžan plačati 6 kratnega vozninskega dodatka na pretežo vagonske pošiljke, ki jo železnica naknadno ugotovi, kadar pri izročitvi pošiljke v prevoz ni navedel teže pošiljke v voznem listu (čl. 7... par. 9. tč. a CIM oziroma čl. 66/5 tč. 1 ZPŽ). Železnica namreč mora v smislu 2. odst. 64. čl. ZPŽ sama ugotoviti težo vagonske pošiljke, če ta ni navedena v voznem listu, čeprav pošiljalec ni izrecno zahteval od železnic, da ugotovi težo.
+
Evidenčna številka: VS003467, Datum objave: 22.02.1964, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 19/64, 22.2.1964, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: zastaranje obveznosti - pretrganje zastaranja - vložitev tožbe
Besedilo:ORIGINAL: V rednem likvidacijskem postopku priglašena terjatev ne pretrga zastaranja, ker smejo upniki zoper gospodarsko organizacijo uveljavljati dajatvene zahtevke in voditi izvršbo tudi med postopkom redne likvidacije.
Evidenčna številka: VS003468, Datum objave: 22.02.1964, Vrsta: Judikati, Izvor: VGSS Sl 19/64, 22.2.1964, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: zastaranje obveznosti - pretrganje zastaranja - zastaralni rok pri pretrganju
Besedilo:ORIGINAL: Uvedba rednega likvidacijskega postopka ne predstavlja generalne izvršbe, ki ima po čl. 39 zakona o zastaranju terjatev za posledico pretrganje zastaranja. V čl. 39 predvideno pretrganje zastaranja se nanaša samo na terjatve, ki se uveljavljajo v sodnem ... postopku (pravdnem, izvršilnem in prisilno - likvidacijskem) ne velja pa za terjatve, ki se uveljavljajo v izvensodnem postopku, za katerega šteje tudi postopek redne likvidacije.
+

Izberi vse|Izvozi izbrane