<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 2/2000
ECLI:SI:VSLJ:2000:IV.CPG.2.2000

Evidenčna številka:VSL03536
Datum odločbe:16.03.2000
Področje:sodni register
Institut:vpis dejavnosti

Jedro

Zato, ker 2. odstavek 18. člena ZZ predpisuje, da zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti za katero je zavod ustanovljen, bi morale biti tudi vse opisane gospodarske dejavnosti vpisane v sodnem registru. Z registracijo gospodarskih dejavnosti je namreč povezano tudi sklepanje pogodb in opravljanje drugih pravnih poslov, ki se nanašajo tudi na te gospodarske dejavnosti v smislu 21. člena ZZ. Če predlagatelj ne bi imel vpisanih teh dejavnosti bi nu bilo onemogočeno izvajanje gospodarskih dejavnosti.

 

Izrek

Pritožbama se ugodi, izpodbijani sklep registrskega sodišča se spremeni tako, da se glasi:

"Ugodi se predlogu za vpis dejavnosti v sodni register:

šifra - naziv dejavnosti 20.300 stavbno mizarstvo 20.400 proizvodnja lesene embalaže 20.510 proizvodnja drugih izdelkov iz lesa 27.510 litje železa 27.520 litje jekla 28.110 proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov 28.400 kovanje, stiskanje, utiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija 28.511 prekrivanje kovin s kovino 28.520 splošna mehanična dela 28.622 proizvodnja orodja za stroje 28.630 proizvodnja ključavnic, okovja 28.750 proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n. 29.140 proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije 29.560 proizvodnja strojev za druge posebne namene 36.140 proizvodnja drugega pohištva d.n. 36.400 proizvodnja športnih izdelkov 36.500 proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač

vse z dnem vpisa 27.12.1999."

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je zavrnilo priglasitev za vpis dejavnosti, opisane v izreku izpodbijanega sklepa. Navedlo je, da ni potrebno vpisati vseh dejavnosti, ki jih lahko zavod opravlja kot gospodarske dejavnosti v smislu 2. odstavka 18. člena Zakona o zavodih (dalje ZZ). Zavod namreč lahko opravlja vso dejavnost, ki je povezana z njeno glavno dejavnostjo, to pa je srednješolsko izobraževanje. Predlagane gospodarske dejavnosti tudi niso smiselno enake, kot so bile dosedaj vpisane dejavnosti pri dosedanjih zavodih, ki so opravljali srednješolsko izobraževanje.

Zoper sklep sta se pritožila tako predlagatelj vpisa kot tudi Republika Slovenija kot ustanoviteljica predlagatelja. Oba sta uveljavljala pritožbeni razlog zmotne uporabe materialnega prava in predlagala, da sodišče druge stopnje pritožbi ugodi in sklep registrskega sodišča spremeni tako, da odredi vpis vseh predlaganih dejavnosti, kot jih je predlagala predlagateljica vpisa v sodni register. Obrazložili sta, da dijaki v zavodu v zvezi z izvedbo izobraževalnega programa opravljajo tudi praktično delo in delovno prakso kot sestavni del programa. Šolski center je oblikovan tako, da praktično delo svojim dijakom zagotavlja sam in ne pri zasebnikih ali v gospodarskih organizacijah. Zato v svoji organizacijski enoti "šolske delavnice tehniških šol" ne proizvaja izdelkov za veliko prodajo, ampak le toliko, kolikor je to potrebno za izvedbo praktičnega pouka. Pritožnika se ne strinjata z razlogi v izpodbijanem sklepu, da ni potrebno vpisati gospodarskih dejavnosti v sodni register v smislu 2. odstavka 18. člena ZZ. S tem je bilo kršeno načelo obveznosti vpisa kot enega izmed temeljnih načel sodnega registra.

Pritožbi sta utemeljeni.

V sklepu Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda "Šolski center Ljubljana" z dne 17.junij 1999 so bile v VI (druge dejavnosti) opredeljene kot druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem, med drugimi tudi dejavnosti, katerih vpis v sodni register je registrsko sodišče z izpodbijanim sklepom zavrnilo. Stališče pritožnikov, da so opisane dejavnosti neposredno povezane z osnovno dejavnostjo, to je vzgojo in izobraževanjem dijakov v šolskem centru, je pravilno. Zato, ker 2. odstavek 18. člena ZZ predpisuje, da zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti za katero je zavod ustanovljen, bi morale biti tudi vse opisane gospodarske dejavnosti vpisane v sodnem registru. Ni namreč pravilno stališče v izpodbijanem sklepu, da vpis ni potreben, saj lahko opravlja zavod gospodarske dejavnosti tudi brez registrskega vpisa. Z registracijo gospodarskih dejavnosti je namreč povezano tudi sklepanje pogodb in opravljanje drugih pravnih poslov, ki se nanašajo tudi na te gospodarske dejavnosti v smislu 21. člena ZZ. Če predlagatelj ne bi imel vpisanih teh dejavnosti bi nu bilo onemogočeno izvajanje gospodarskih dejavnosti. Tudi 2. odstavek 57. člena ZZ predpisuje vpis podatkov, ki so pomembni za pravni promet in med zadnjimi določa tudi "druge podatke", določene z zakonom. To pa pomeni, da če zavod v smislu 2. odstavka 18. člena ZZ lahko opravlja gospodarsko dejavnost, mora biti tudi ta podatek vpisan v sodnem registru.

Sodišče druge stopnje se strinja s pritožbeno trditvijo, da mora biti pridobitna dejavnost javnega zavoda registrirana tudi zato, ker lahko zavod na trgu povsem legitimno opravlja gospodarsko dejavnost, povezano s siceršnjim delovanjem zavoda. V 80. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je namreč predpisano, kako ravna šola s presežki prihodkov nad odhodki, ki jih pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja, oziroma opravljanjem drugih dejavnosti v skladu z aktom o ustanovitvi. Če registrsko sodišče teh dejavnosti ne bi registriralo, pa bi bilo vprašljivo predlagateljevo nastopanje na trgu.

Iz navedenih razlogov je sodišče druge stopnje pritožbama predlagatelja in udeleženke ugodilo ter izpodbijani registrski sklep spremenilo na podlagi 1. točke 1. odstavka 40. člena ZSR. Pri tem je sodišče druge stopnje oblikovalo izrek svoje odločbe v skladu z 2. odstavkom 34. člena v zvezi z 2. odstavkom 40. člena ZSR.

 


Zveza:

ZZ člen 18, 18/2, 21, 57, 57/2, 18, 18/2, 21, 57, 57/2.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NzQwNA==