<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 3682/2008
ECLI:SI:VSLJ:2009:I.CP.3682.2008

Evidenčna številka:VSL0052217
Datum odločbe:18.02.2009
Področje:obligacijsko pravo - civilno procesno pravo
Institut:druga civilnopravna razmerja - sodna pristojnost - disciplinski ukrep, izrečen članu lovske družine

Jedro

Novi ZDLov-1 izrecno ne ureja sporov lovcev z lovskimi družinami, zato je pravica do sodnega varstva sedaj določena v 14. členu ZDru-1, vendar pa obseg sodnega varstva ni ostal enak kot v prejšnji ureditvi. Načelno pravno mnenje z dne 18.12.2001, ki je temeljilo na besedilu takrat veljavnega 59. člena ZVGLD, ni več uporabno, saj je obseg sodnega varstva po 14. člen ZDru-1 bistveno širši in ni omejen le na spore o izključitvi članov društev.

 

Izrek

1. Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi v I. točki izreka ter zadeva v tem delu vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

2. Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

 

Obrazložitev

Z uvodoma navedenim sklepom je sodišče prve stopnje zavrglo tožbo P.S. (v nadaljevanju tožeča stranka oziroma tožnik), s katero je primarno zahteval odpravo odločbe Lovske družine ... (v nadaljevanju tožena stranka oziroma toženka) št. LD-2008-3 z dne 11.2.2007 (v nadaljevanju sklep LD) in zavrnitev predloga za uvedbo disciplinskega postopka LD ..., ki ga je na podlagi sklepa UO toženke z dne 18.1.2008 podal dne 21.1.2008 starešina toženke B.S.; podrejeno pa ugotovitev, da je toženka v disciplinskem postopku z izdajo sklepa LD kršila njegove ustavne pravice po 14., 22., 23., in 25. členu Ustave Republike Slovenije in ugotovitev nezakonitosti ter posledično odpravo sklepa LD in vrnitev zadeve toženki v nov postopek. Hkrati je bil zavrnjen še predlog za izdajo začasne odredbe, s katerim je tožnik predlagal, da se do pravnomočne odločitve v tej zadevi zadrži izvršitev sklepa LD.

Zoper sklep o zavrženju tožbe se po svojem pooblaščencu pritožuje tožeča stranka, in sicer iz vseh pritožbenih razlogov po 338. členu v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07, v nadaljevanju ZPP) ter predlaga, naj pritožbeno sodišče izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. V obrazložitvi pritožbe graja odločitev sodišča prve stopnje, ki se neutemeljeno sklicuje na pavšalno pravno mnenje Vrhovnega sodišča RS, v katerem je to zavzelo stališče, da pri disciplinskem ukrepu lovskih zvez ne gre za tako pomembno pravico, da bi uživala pravno varstvo. Tožnik nadalje navaja, da je, glede na njegove osebne okoliščine, disciplinski ukrep enako hud poseg kot izključitev, za kar pa je, tudi po mnenju sodišča prve stopnje, pravno varstvo dovoljeno. Sodišče tudi ni upoštevalo Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/2006 in nasl., v nadaljevanju ZDru-1), ki je krovni zakon glede vprašanja o pravicah in obveznostih članov društev. V zvezi s tem meni, da ZDru-1 v drugem odstavku 14. člena posredno omenja pravico do sodnega varstva za spore med člani društev in društvi, ki je neupravičeno omejena s sodno prakso sodišč, na katero se sklicuje tudi sodišče prve stopnje v obrazložitvi izpodbijanega sklepa. Sploh pa sodišče ne sme sprejemati svojih odločitev zgolj s sklicevanjem na stalno pravno prakso, saj mora vsak primer presojati zase. V konkretni zadevi se namreč sodišče prve stopnje ni opredelilo do tega, da je tožnik star preko 70 let in bo izguba lovskih pravic oziroma prepoved lova za naslednji dve leti zanj najverjetneje pomenila dokončno prenehanje lova. Tožnik navaja, da je bil sam postopek pred organi društva več kot očitno arbitraren in je bil sam ves čas v podrejenem položaju. Meni, da so bile postopkovne kršitve pred organi toženke resne in so vplivale na njegove pravice in obveznosti. Slednje imajo po mnenju tožnika naravo obligacijskega razmerja, saj mora tožnik med drugim mesečno plačevati članarino, lovska zveza pa mu je dolžna zagotoviti pravico do lova po 60. členu Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/2004 in nasl., v nadaljevanju ZDLov-1). To (pogodbeno) obligacijsko razmerje je bilo z odločitvijo toženke enostransko spremenjeno, tožniku pa sedaj ni dovoljeno, da bi takšno odločitev, ki nima podlage v aktih toženke, sodno preizkusil še preden bi mu nastala škoda. Sodišče prve stopnje je zato po mnenju tožnika ravnalo tudi v nasprotju s 133. členom Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/2001 in nasl., v nadaljevanju OZ). Tožnik zaključuje, da sodišče prve stopnje zadeve ni presojalo v skladu z materialnimi predpisi, ampak se je arbitrarno oprlo na dosedanjo prakso sodišč, kar pa je kontinentalnemu pravnemu sistemu, tuje.

Pritožba je utemeljena.

Sodišče prve stopnje je odločitev o zavrženju tožbe oprlo na načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča RS, sprejeto na občni seji 16.6.1999 (Pravna mnenja VS 1/99, str.16, v nadaljevanju pravno mnenje z dne 16.6.1999), kjer je bilo odločeno, da v sporu o izključitvi člana lovske družine odloča sodišče splošne pristojnosti, v zvezi z načelnim pravnim mnenjem z dne 18.12.2001 (Pravna mnenja 2/01, str. 23, v nadaljevanju pravno mnenje z dne 18.12.2001). V slednjem je Vrhovno sodišče RS zavzelo stališče, da v sodno pristojnost ne spada odločanje o izrečenem disciplinskem ukrepu, s katerim je bila članu lovske družine izrečena prepoved lova za določeno dobo.

Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da novi ZDLov-1 izrecno ne ureja sporov lovcev z lovskimi družinami in da je pravica do sodnega varstva sedaj določena v 14. členu ZDru-1, vendar pa je zmotno ocenilo, da je obseg sodnega varstva ostal enak kot v prejšnji ureditvi. Pritožbeno sodišče namreč ugotavlja, da načelno pravno mnenje z dne 18.12.2001, ki je temeljilo na besedilu takrat veljavnega 59. člena Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Ur. l. SRS, št. 25/1976 in nasl., v nadaljevanju ZVGLD), ni več uporabno, saj je obseg sodnega varstva po 14. člen ZDru-1 bistveno širši in ni omejen le na spore o izključitvi članov društev.

V 14. členu ZDru-1 je namreč določeno, da sme vsak član društva v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali splošnim aktom društva, pri čemer ima enako pravico tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena. ZDru-1 kot predpostavko sodnega varstva predvideva le izčrpanje pravnih sredstev znotraj društva (2. odstavek 14. člena v povezavi s 5. odstavkom 13. člena ZDru-1). Kot izhaja iz obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča RS, opr. št. U-I-57/07-7 z dne 15.10.2008 (Ur. l. RS, št. 102/2008), s katero je presodilo, da 14. člen ZDru-1 ni v neskladju z Ustavo RS, nova ureditev določa sodno varstvo v primerih sporov iz civilnopravnih razmerij tudi, ko to na podlagi drugih predpisov ne bi bilo mogoče. Ustavno sodišče RS v obrazložitvi odločbe poudarja, da je tudi po novi ureditvi za sodno varstvo sicer potreben pravni interes člana društva, ki pa "izvira iz pravic, obveznosti in interesov, s katerimi zasleduje cilj ustanovitve in delovanja društva. Interes za sodno varstvo po 14. čl. ZDru-1 celo ni nujno povezan z neposrednim posegom v pravni položaj člana društva."

Glede na to, da gre v konkretni zadevi za "druga civilnopravna razmerja" iz 1. člena ZPP (glej zgoraj navedeno pravno mnenje z dne 16.6.1999) in da tožnik uveljavlja sodno varstvo zoper kršitve njegovih pravic, po izčrpanju pravnih sredstev znotraj LD, mu sodišče prve stopnje, ob pravilni uporabi materialnega prava, ne bi smelo odreči sodnega varstva.

Upoštevajoč povedano, je pritožbeno sodišče na podlagi 355. v povezavi s 366. in 3. točko 365. člena ZPP pritožbi tožnika zoper zavrženje tožbe v točki I. izreka ugodilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. V ponovljenem postopku bo moralo sodišče prve stopnje o zadevi meritorno odločati. Odločitev o pritožbenih stroških temelji na tretjem odstavku 165. člena ZPP.

 


Zveza:

ZVGLD člen 59, 59. ZPP člen 1, 1. ZDru-1 člen 13, 13/5, 14, 14/2, 13, 13/5, 14, 14/2, 13, 13/5, 14, 14/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy00Mzc3NQ==