<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Civilni oddelek

VSK sklep I Cp 332/2006
ECLI:SI:VSKP:2007:I.CP.332.2006

Evidenčna številka:VSK0002890
Datum odločbe:30.01.2007
Področje:ZEMLJIŠKA KNJIGA
Institut:vpis lastninske pravice, predpostavke za vpis

Jedro

Gre namreč za prehodne in končne določbe Zakona o zavodih (62. in 65. člen), ki opredeljujejo lastninsko pravico na premoženju, ki je bilo družbena lastnina v upravljanju tedanjih delovnih organizacij, torej, kot izhaja iz določbe 1. odst. 62. čl. Zakona o zavodih, obstoječih delovnih organizacij na dan 1.4.1991, pri tem je sodišče prve stopnje očitno spregledalo, da se ti prehodni določbi ne moreta raztezati na predlagatelja, saj je bil ta ustanovljen kasneje, v letu 1992.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, sklep sodišča prve stopnje in sklep zemljiškoknjižne referentke se r a z v e l j a v i t a in zadeva vrne zemljiškoknjižnemu sodniku v ponovno odločanje.

Dovoli se izbris zaznambe zavrnitve vpisa in ponoven vpis plombe.

 

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je prvostopenjsko sodišče (zemljiškoknjižna sodnica) zavrnilo ugovor predlagatelja zoper sklep zemljiškoknjižne referentke (vodje zemljiške knjige) z dne 21.10.2005 kot neutemeljen in vzdržalo sklep v celoti v veljavi.

Zoper sklep se je predlagatelj pritožil. V pritoži navaja, da uveljavlja vse pritožbene razloge s predlogom, da višje sodišče sklep razveljavi. Zmotno je uporabljen materialni zakon, sodišče je kot pravno podlago za odločanje o vpisu lastninske pravice navedlo določbe Zakona o zavodih (Ur.l. RS št. 12/91-I s spremembami), zato je posledično nepopolno ugotovilo dejansko stanje in kršilo določbe pravdnega postopka (14. tč. 2. odst. 339. čl. Zakona o pravdnem postopku - ZPP). Pravna podlaga za konkretno odločitev o vpisu predlagane lastninske pravice na predlagatelja je namreč Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), po katerem je izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja javna služba, ki jo opravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot javni zavod, s sedežem v Ljubljani, po 97. čl. pa zavod začne z delom 1.3.1992. Uporabiti bi torej moralo prvostopenjsko sodišče specialni zakon, ki derogira splošni zakon (lex generalis) iz kasnejšega obdobja.

Pritožba je utemeljena.

Prvostopenjsko sodišče je predlog za vpis - vknjižbo zavrnilo zato, ker je presodilo, da je po 65. čl. Zakona o zavodih premoženje, ki je družbena lastnina v upravljanju delovne organizacije iz 1. odst. 62. čl. tega zakona, ki nadaljuje delo kot zavod, postalo s 1. aprilom 1991 lastnina ustanovitelja. Sklicevalo se je tudi na že omenjeni 62. člen, po katerem obstoječe delovne organizacije, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, otroškega varstva in socialnega varstva ter RTV Slovenija nadaljujejo delo od 1. aprila 1991 kot zavodi pod pogoji, pod katerimi so vpisane v sodni register. Po oceni prvostopenjskega sodišča gre zato za premoženje, ki je postalo 1. aprila 1991 lastnina ustanovitelja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ne navedenega zavoda. Zato je predlog zavrnilo.

Razlogi prvostopenjskega sodišča po oceni pritožbenega sodišča niso pravno pravilni. Gre namreč za prehodne in končne določbe Zakona o zavodih (62. in 65. člen), ki opredeljujejo lastninsko pravico na premoženju, ki je bilo družbena lastnina v upravljanju tedanjih delovnih organizacij, torej, kot izhaja iz določbe 1. odst. 62. čl. Zakona o zavodih, obstoječih delovnih organizacij na dan 1.4.1991, pri tem je sodišče prve stopnje očitno spregledalo, da se ti prehodni določbi ne moreta raztezati na predlagatelja, saj je bil ta ustanovljen kasneje, v letu 1992, na kar pravilno opozarja v pritožbi. Ker je iz teh pravno zmotnih razlogov prvostopenjsko sodišče zavrnilo ugovor in vzdržalo v veljavi sklep, s katerim je bil predlog za vpis zavrnjen, je sklep nezakonit, in je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo, sklep zemljiškoknjižne referentke (oz. vodje zemljiške knjige) in izpodbijani sklep sodišča prve stopnje, s katerim je ugovor zavrnjen, razveljavilo in zadevo vrnilo zemljiškoknjižnemu sodniku v ponovno odločanje ter hkrati dovolilo še izbris zaznambe zavrnitve vpisa in ponoven vpis plombe (5. tč. 3. odst. 161. čl. Zakona o zemljiški knjigi - ZZK-I), ter bo v ponovljenem postopku moralo sodišče prve stopnje ponovno presoditi, ali so podane predpostavke za predlagani vpis.

 


Zveza:

ZZ člen 62, 65, 62, 65. ZZK člen 86, 86.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy00MDI4Mg==
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*