<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sodba VIII Ips 159/2004
ECLI:SI:VSRS:2005:VIII.IPS.159.2004

Evidenčna številka:VS32308
Datum odločbe:18.01.2005
Področje:DELOVNO PRAVO - STATUSNO PRAVO
Institut:imenovanje direktorja zavoda - razpis prostega delovnega mesta direktorja zavoda - imenovanje v.d.

Jedro

Svet zavoda je v okviru statutarno določene pristojnosti za imenovanje in razrešitev direktorja pristojen tudi za odločanje o razpisu delovnega mesta direktorja in za imenovanje v.d. direktorja.

Izrek

Revizija se zavrne.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožnikov tožbeni zahtevek:

- za razveljavitev ugotovitvenega sklepa sveta tožene stranke z dne 18.12.2001 o neimenovanju tožnika za direktorja zavoda, ker je ena od ustanoviteljic tožene stranke odklonila podajo soglasja k sklepu sveta o njegovem imenovanju;

- za razveljavitev sklepa sveta tožene stranke z istega dne in z dne 4.1.2002 o prenehanju mandata vršilca dolžnosti direktorja zavoda in razrešitvi tožnika s te funkcije z 31.12.2001;

- za razveljavitev sklepa sveta tožene stranke z dne 12.12.2001, s katerim je bil za vršilca dolžnosti direktorja zavoda od 1.1.2002 dalje imenovan dr. F. K..

Ugotovilo je, da so bili navedeni sklepi sprejeti na podlagi določb Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91 - 36/2000) in statuta tožene stranke.

Sodišče druge stopnje je tožnikovo pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje vlaga tožnik revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava in predlaga njeno spremembo, tako da sodišče zahtevku ugodi. Navaja, da je sodišče zmotno zaključilo, da so bili na 5. seji sveta zavoda sprejeti zakoniti sklepi, saj je bila seja v celoti sklicana v nasprotju z določbami statuta in jo je nezakonito vodila namestnica predsednice sveta.

Hkrati je sodišče zmotno uporabilo materialno pravo tudi pri presoji sklepa sveta zavoda s te seje, da tožnik po predhodno izvedenem razpisu ni bil imenovan za direktorja tožene stranke, ki ga je zmotno štelo le za obvestilo o neuspelem razpisu. Graja ravnanje sodišča, ko je dovolilo samovoljno in v naprej planirano odstranitev tožnika in izpeljavo postopka menjave direktorja, vključno z nezakonitim sklepom sveta o imenovanju drugega v.d. direktorja.

Revizija je bila v skladu s 375. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP - prečiščeno besedilo, Ur.l. RS, št. 12/03) vročena toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila, in Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije.

Revizija ni utemeljena.

Revizija je izredno pravno sredstvo, na podlagi katerega revizijsko sodišče v skladu s 371. členom ZPP preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni, pri čemer pazi po uradni dolžnosti na pravilno uporabo materialnega prava. Pri tem v skladu s 3. odstavkom 370.

člena ZPP revizije zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni mogoče vložiti.

Tožnik v reviziji uveljavlja zgolj revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava, na kar revizijsko sodišče tudi sicer pazi po uradni dolžnosti.

V zvezi z zakonitostjo sklica in vodenja 5. in 6. seje sveta tožene stranke, ki sta bili dne 5.12.2001 in 12.12.2001 in na katerih so bili sprejeti sporni sklepi, sodišče ugotavlja, da ima svet tožene stranke v skladu z določili 14. člena statuta z dne 24.2.1993 in 19.12.1996 skupaj 11 članov. Revizijsko sodišče soglaša z ugotovitvijo nižjih sodišč, da je ti seji v odsotnosti predsednice sveta zakonito vodila (drugo sejo tudi sklicala) podpredsednica, ki je bila imenovana za namestnico predsednice sveta v smislu določb 2. odstavka 16. člena statuta. Že v tem svojstvu je bila podpredsednica oziroma namestnica predsednice sveta v odsotnosti predsednice pooblaščena za zakonito vodenje dela sveta. Ni bilo sporno, da je bil svet na obeh navedenih sejah sklepčen. Nejasnosti v zvezi s sklicem 5. seje in takratne odsotnosti predsednice sveta so se pojasnile na naslednji 6. seji, na kateri je bil prisoten tudi tožnik. Ob potrditvi zapisnika 5. seje so bile tako dodatno odpravljene vse dileme v zvezi z zakonitostjo poslovanja sveta na predhodni 5. seji, kar je pravilno ugotovilo že prvostopno sodišče.

V zvezi s spornim sklepom z dne 18.12.2001 o ugotovitvi, da na podlagi razpisa z dne 26.4.2001 tožnik ni bil imenovan za direktorja tožene stranke za naslednje mandatno obdobje, ki ga je podpisala namestnica predsednice sveta, sodišče pravilno ugotavlja, da je bil dejansko ugotovitvene narave in izdan na podlagi ugotovitve na seji sveta dne 5.12.2001, da imenovanje tožnika za direktorja zavoda ni uspelo, ker k sklepu o njegovem imenovanju ni podala soglasja ena od ustanoviteljic, to je Občina A., oziroma je soglasje izrecno odklonila. V takšnem položaju v skladu z določbami 2. odstavka 32. člena Zakona o zavodih, ki pogojuje imenovanje ali razrešitev direktorja zavoda ob soglasju ustanovitelja, toženi stranki oziroma njenemu svetu ni ostalo drugega, kot da ugotovi, da razpis z dne 26.4.2001 ni bil uspešen, ker tožnik, kot edini kandidat, glede na ravnanje ustanoviteljev v okviru zakonitih ustanoviteljskih pravic, po tem razpisu ni bil imenovan.

Ob preizkusu izpodbijane sodbe tudi po uradni dolžnosti revizijsko sodišče soglaša s pravnimi zaključki nižjih sodišč, da je tožena stranka oziroma njen svet zakonito ugotavljal, da po izteku enega leta tožniku z 31.12.2001 funkcija v.d. direktorja preneha in za naprej zakonito imenoval drugega v.d. direktorja (v skladu s 37.

členom Zakona o zavodih), oziroma da je bil tudi za odločanje o razpisu delovnega mesta direktorja v skladu s pristojnostmi iz 6.

alinee 19. člena statuta (pristojnost za imenovanje in razrešitev direktorja) pristojen svet zavoda.

Ker uveljavljani revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava ni podan, je sodišče v skladu s 378. členom ZPP revizijo kot neutemeljeno zavrnilo.


Zveza:

ZZ člen 32, 32/2, 37.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yOTc4Nw==