<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba IV U 1/2014
ECLI:SI:UPRS:2014:IV.U.1.2014

Evidenčna številka:UC0030936
Datum odločbe:11.09.2014
Senat, sodnik posameznik:Majda Kovačič (preds.), Melita Ambrož (poroč.), Alenka Praprotnik
Področje:JAVNI ZAVODI - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA
Institut:razrešitev direktorja zavoda - razlogi za razrešitev - prenehanje izvajanja nujnih nalog - javna gospodarska služba

Jedro

V zadevi je dejansko prišlo do zaustavitve določenih njunih strokovnih del javne gozdarske službe, kot razlog pa je tožnik navajal pomanjkanje finančnih sredstev v višini 260.000 EUR. S tako odločitvijo je tožnik ravnal nevestno in malomarno, zaradi česar so nastale motnje pri opravljanju nalog zavoda in ni zagotovil delovanja v okviru sprejetega finančnega načrta, s čimer je bil izkazan razlog za predčasno razrešitev direktorja na podlagi 4. alinee prvega odstavka 38. člena ZZ.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Tožena stranka je z izpodbijano odločbo tožnika razrešila s položaja direktorja Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju Zavod), na katerega je bil tožnik imenovan z odločbo Vlade Republike Slovenije z dnem 1. 11. 2012, za dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Sklicevala se je na določbo 32. člena Zakona o zavodih (v nadaljevanju ZZ), ki v 32. členu določa postopek imenovanja in razrešitve direktorja ter na določbo drugega odstavka 61. člena Zakona o gozdovih (v nadaljevanju ZG), ki določa, da direktorja zavoda imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije. Pooblastilo za odločanje v tej zadevi temelji tudi v določbi 22. člena statuta Zavoda.

2. V nadaljevanju se je sklicevala na določbo 38. člena ZZ, ki določa, da je direktor lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, v določbi drugega odstavka 38. člena ZZ, pa je pristojni organ dolžan razrešiti direktorja iz razlogov navedenih v tej določbi.

3. Zavod izvaja naloge javne gozdarske službe na podlagi 56. člena ZG in na podlagi sprejetega Programa dela in Finančnega načrta Zavoda, ki sta bila sprejeta na 4. redni seji 20. 12. 2012 Sveta zavoda, Vlada RS pa je s tem dokumentom soglašala s sklepom, št. 47603-50-2012/7 dne 19. 3. 2013. Na 7. korespondenčni seji 23. 10. 2013 je Svet zavoda sprejel rebalans Programa dela in Finančnega načrta za leto 2013, s katerima je na podlagi 48. člena Zakona o izvrševanju proračunov v RS za leti 2013 in 2014 soglašal minister za kmetijstvo in okolje. Na podlagi ZG in Programa dela in Finančnega načrta Zavoda, sta Zavod in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje dne 30. 1. 2013 sklenila pogodbo o opravljanju in začasnem financiranju javnega gozdarske službe ter dne 19. 4. 2013 novo pogodbo o opravljanju in financiranju javnega gospodarske službe ter dne 23. 10. 2013 dodatek številka 1 k prej navedeni pogodbi. Z navedenimi pogodbami je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zagotovilo za izvajanje javne gozdarske službe finančna sredstva, tako za stroške dela, stroške materiala in storitev in stroške investicij. V pogodbo št. 2330-13-000104 so eksplicitno navedena tudi sredstva za stroške materiala in storitev v decembru 2013 v višini 245.898 EUR, v skupnem obsegu pa lahko zahtevek za izvajanje javne gozdarske službe v decembru znaša do 1.718.314 EUR.

4. Po nalogu direktorju A.A. z dne 4. 12. 2013 je Zavod prenehal izvajati posamezne naloge javne gozdarske službe, ki jih določa ZG. O tem je direktor pisno obvestil ministra za kmetijstvo in okolje, z dopisom št. 340-45/2013 z dne 3. 12. 2013, in kot razlog za ustavitev izvajanja nujnih in z zakonom predpisanih strokovnih del javne gozdarske službe na terenu navedel primanjkljaj v mesecu novembru in decembru, na kontu materialni stroški, v višini 280.000 EUR. Lastniki gozdov, ki so želeli izbiro drevja za posek ali svetovanje pred izdajo odločbe, so bili napoteni na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Z odločitvijo o ustavitvi prej navedenih del je direktor Zavoda ravnal nevestno in malomarno, zaradi česar so nastale motnje pri opravljanju nalog Zavoda. Hkrati z dosedanjim delom ni zagotovil delovanja Zavoda v okviru sprejetega finančnega načrta in je s svojim ravnanjem povzročil marsikateremu lastniku materialno škodo.

5. Dne 9. 12. 2013 je A.A. s strani Generalnega sekretariata Republike Slovenije, v skladu z določbo tretjega odstavka 38. člena ZZ, prejel obvestilo o razlogih za njegovo razrešitev, v katerem je bil pozvan, da se o navedenih razlogih pisno izjavi najkasneje v roku 5 dni od prejema tega obvestila. To je A.A. tudi storil in v dopisu z dne 13. 12. 2013 podal izjavo, v kateri navaja dejstva, povezana s postopki sprejemanja in spreminjanja programa dela in finančnega načrta zavoda za leto 2013. Z odgovorom svoje odločitve o ustavitvi nujnih in z ZG predpisanih strokovnih del na terenu in s tem kršitve predpisov ni zanikal. Iz odgovora izhaja, da ni izvedel vseh možnih ukrepov za uspešno realizacijo Programa dela in Finančnega načrta ZGS za leto 2013. Po proučitvi in ocenitvi izjave je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ugotovilo, da na podlagi navedenega obstaja utemeljen razlog za predčasno razrešitev, na podlagi drugega odstavka, v povezavi s četrto alineo tega odstavka 38. člena ZZ.

6. Tožnik odločitvi tožene stranke oporeka, ker meni, da razlogi za razrešitev v konkretnem primeru niso podani in zahteva izplačilo nastale škode. V tožbi navaja, da je po posvetovanju z vodji območnih enot resnično odredil, da se z dnem 4. 12. 2013 potni nalogi za službene prevoze za opravljanje nujnih strokovnih del javne gozdarske službe za mesec december 2013 do nadaljnjega ne izdajajo, ker zavodu niso bila odobrena potrebna finančna sredstva za materialne stroške. Drugačno ravnanje bi pomenilo kršitev Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014 (v nadaljevanju ZIPRS1314), ki prepoveduje prekoračitev obsega sredstev v sprejetih finančni načrtih in prepoved ustvarjanja primanjkljajev, prav tako je med letom izrecno prepovedano prerazporejanje sredstev na plačne konte. Vse navedeno je tudi prekršek. Strinja se z navedbami, da je izvajanje obveznosti iz Programa dela in Finančnega načrta obveznost direktorja, vendar sredstva za delovanje zagotavlja tožena stranka. Ta za nemoteno izvajanje nalog niso zadoščala za kritje vseh stroškov, na kar je tožnik toženo stranko opozarjal tako pisno, kot ustno. V letu 2013 so bila proračunska sredstva za izvajanje javne gozdarske službe nižja za 12,7% in ker se ni sprejela področna zakonodaja, na podlagi katere naj bi zavod pridobil manjkajoča sredstva je nastal primanjkljaj, za katerega direktor ne more biti odgovoren. Direktor je na podlagi te situacije pripravil številne sanacijske načrte, kot to določa ZIPRS1213. Prvega je posredoval na resorno ministrstvo 24. 4. 2013, nato 17. 5. 2013 in njegovo dopolnitev 29. 5. 2013 ter avgusta 2013. Prav tako si je direktor vse leto prizadeval rešiti finančni primanjkljaj. Kljub zagotovitvi dodatnih 1.403.700,00 EUR z rebalansom, je bil ta znesek še vedno prenizek, zato je ministrstvo opozoril, da ne bo možno pokriti vseh obratovalnih stroškov in stroškov službenih prevozov povezanih z realizacijo javnega programa. Na podlagi vseh navedenih opozoril, iz katerih je izhajala nuja po zagotovitvi dodatnih sredstev za nemoteno izvajanje javne gospodarske službe, bi lahko tožena stranka tožnikov ukrep pričakovala in ga tudi preprečila. Nastalo situacijo si je prizadeval čim prej razrešiti in ni želel brezpogojno vztrajati pri dani odredbi, vendar tožena stranka pripravljenosti za razrešitev situacije ni pokazala. Pojasnjuje tudi, da je že v začetku decembra uredil vse potrebno za najetje premostitvenega likvidnostnega kredita, ki bi omogočil nemoteno izvajanje javne službe in v ta namen 2. 12. 2013 na Ministrstvo za finance vložil vlogo za izdajo soglasja za zadolžitev. Pred črpanjem kredita se je želel sestati z ministrom, zato mu je 3. 12. 2013 poslal dopis. Pojasnjuje tudi, da je zavod v letu 2013 izvedel številne varčevalne ukrepe, kot je zmanjšanje stroškov delovanja za 5% in zmanjšanje števila zaposlenih za 3%. Dodatne stroške v višini 200.000 EUR pa je povzročila tudi uvedba prevoznic.

7. Tožnik je na podlagi poziva tožene stranke 13. 12. 2013 pojasnil svoja stališča, vendar tožena stranka na to pojasnilo ni odgovorila, je pa zaključila, da obstaja utemeljen razlog za razrešitev. Takšno ravnanje tožene stranke pomeni, da tiste zakonske določbe, ki zahtevajo, da tožena stranka z razlogi za razrešitev seznani direktorja in mu da možnost, da nanje odgovori, dejansko izgubijo svoj pomen, saj je bil ves postopek izpeljan zaradi zadostitve formalnim zakonskim pogojem in ne z namenom kontradiktornosti postopka in resnične ugotovitve dejanskega stanja. Obrazložitev odločbe ne pojasnjuje konkretnih razlogov za razrešitev. Tožniku se neutemeljeno očita kršitev sprejetega finančnega načrta in se mu ne pojasni, v katerem delu ga je kršil. Zatrjuje, da bi v primeru, če ne bi odredil prepovedi izdaje službenih nalogov za zasebne poti, kršil določbe finančnega načrta, saj ne bi imel kritja za nastale terjatve. Navedeno pomeni, da je bil tožnik neupravičeno razrešen z mesta direktorja zavoda, zato sodišču predlaga, da prejme ugotovitev, da je izpodbijana odločba nezakonita, da je tožeča stranka dolžna tožniku izplačati odškodnino v obliki izgubljenega dobička v višini 72.853,72 EUR in da tožniku povrne stroške.

8. Tožena stranka je v odgovoru na tožbo pojasnila razloge za izdajo izpodbijane odločbe in se podrobno sklicevala na zakonodajo in akte, ki tožnika zavezujejo. Pojasnila je tudi razloge za razrešitev, ki so v prenehanju izvajanja posameznih nalog javne gozdarske službe ter navedla, da je bil pred izdajo odločbe o razrešitvi izveden ustrezen postopek v skladu s tretjim odstavkom 38. člena ZZ. V zvezi z vsebinskimi navedbami v tožbi je pojasnila načine financiranja javne gozdarske službe iz proračuna 2013, problematiko izpada prihodkov zaradi nesprejetega predloga sprememb in dopolnitev ZG ter problematiko izpada prihodkov zaradi pogodbe s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki je bila sklenjena v manjšem obsegu, kot je Zavod za gozdove načrtoval v finančnem načrtu za leto 2013. Predloženi sanacijski načrti in predlogi možnih ukrepov za rešitev finančne situacije v ZGS v letu 2013 so vsebinsko zelo podobni in ne vsebujejo celostnih predlogov in za rešitev finančne situacije v ZGS, predvsem ne takšnih, ki bi imeli finančne učinke v letu 2013. Odgovorila je tudi na tožnikove navedbe v zvezi z zaposlovanjem delavcev in navedla, da je neutemeljen zahtevek o povrnitvi odškodnine. Tožnik je po razrešitvi z delovnega mesta direktorja ostal v delovnem razmerju na delovnem mestu revirni gozdar I, za kar prejema plačo. Če je tožnik upravičen do izplačila odškodnine, mu le ta pripada le v višini do razlike neizplačane plače za obdobje med razrešitvijo in do vrnitve na funkcijo.

9. V prvi pripravljalni vlogi tožnik pojasnjuje, da je nepravilna trditev tožene stranke, da je odredil prenehanje izvajanja posameznih nalog javne gospodarske službe. Ukrep se je nanašal povsem na izdajanje odločb o možni sečnji. Pojasnjuje tudi kako je bilo to delo organizirano. Sklicuje se tudi na določbo drugega odstavka 29. člena ZG, ki se nanaša na nujno sečnjo. Ne glede na sporno odredbo so bile izvedene vse ključne naloge javne gozdarske službe, ob upoštevanju veljavne zakonodaje s tega področja in tožnik s svojo odredbo ni povzročil prenehanja izvajanja javne gozdarske službe. Tako tožniku ni mogoče očitati, da je s svojim nevestnim oziroma nepravilnim delom povzročil zavodu večjo škodo, ali da svojega dela ni opravljal. V prvi pripravljalni vlogi obširno pojasnjuje posledice zagotovitve dodatnih denarnih sredstev za izvajanje javne gozdarske službe in da je bil zavod ves čas aktiven pri reševanju nastale zapletene finančne situacije, vendar je bila njegova uspešnost odvisna od izvedbe ukrepov povezanih s spremembo zakonodaje. Pojasnjuje tudi vire iz katerih so se pridobivala dodatna sredstva in zanika navedbe, ki se nanašajo na dodatno zaposlovanje. Sklicuje se tudi na letno oceno svojega dela s strani nadrejenih, ki je bila zelo dobra in pojasnjuje, da je že v mesecu oktobru 2013 dobil prve namige o razrešitvi in predlog, da sporazumno odstopi. Tega ni storil, ker je v vodstvenem kadru, na podlagi izvedene ankete ugotovil, da ga podpirajo. Prepričan je, da so razlogi za njegovo razrešitev drugje.

10. V odgovoru na pripravljalno vlogo tožena stranka pojasnjuje, da je zaradi spornega ukrepa ministrstvo prejelo številno klice lastnikov gozdov, ki so želeli storitve JGS, ki pa jim zaradi odredbe niso bile dostopne. V zvezi s tožbenimi očitki, da je prihajalo do zmanjševanja sredstev za izvajanje nalog javne gozdarske službe, tožena stranka pojasnjuje, da so se sredstva zmanjševala vsem javnih zavodom, in da je za take primere bilo treba sprejeti tudi program dela in finančni načrt v Zavodu. Ponovno podrobno pojasnjuje aktivnosti v zvezi z nesprejetjem predloga ZG in posledice sprejema spremembe ZG. Navaja tudi finančne podatke, ki se nanašajo na nerealizirane prihodke na podlagi pogodbe s Skladom KZG RS in ocenjuje problematiko povezano z lovišči s posebnim namenom. Sodišču predlaga, da tožbo zavrne kot neutemeljeno. Predlaga tudi povrnitev stroškov.

K I. točki izreka:

11. Tožba ni utemeljena.

12. Po pregledu izpodbijane odločbe sodišče ugotavlja, da je izpodbijana odločba pravilna in skladna z določbami predpisov, na katere se sklicuje. Sodišče se strinja z razlogi, s katerimi je v obrazložitvi izpodbijanega akta odločitev pojasnila tožena stranka, ter se nanje tudi sklicuje (drugi odstavek 71. člena ZUS-1), dodatno pa pojasnjuje:

13. Po določbi prvega odstavka 2. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) v upravnem sporu sodišče odloča o zakonitosti dokončnih upravnih aktov, s katerimi se posega v pravni položaj tožnika, o zakonitosti drugih aktov pa sodišče odloča v upravnem sporu samo, če to določa zakon. Tako ZZ v določbi drugega odstavku 39. člena določa, da se zahteva za sodno varstvo v zvezi z razrešitvijo direktorja zavoda vloži pri sodišču iz drugega odstavka 36. člena ZZ, to pa je sodišče pristojno za upravne spore.

14. V obravnavani zadevi je sporna odločitev tožene stranke o razrešitvi tožnika s položaja direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, ki je bil na položaj direktorja imenovan z odločbo Vlade RS za dobo 4. let, z dnem 1. 11. 2012, z možnostjo ponovnega imenovanja. Pristojnost Vlade RS za imenovanje in razrešitev direktorja Zavoda izhaja iz določbe 61. člena ZG.

15. Prvi odstavek 39. člena ZZ določa dopustne razloge za vložitev zahteve za sodno varstvo. Prizadeti ima zoper sklep o razrešitvi pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določeni postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev, ali da niso podani razlogi za razrešitev določeni v drugem odstavku 38. člena tega zakona. Gre torej za dopustne tožbene razloge, ki jih je sodišče v tem upravnem sporu dolžno preizkusiti poleg razlogov, ki jih kot dopustne določa tudi ZUS-1.

16. ZZ v določbi prvega odstavka 38. člena določa, da je lahko direktor razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. V drugem odstavku istega člena določa, da je pristojni organ dolžan razrešiti direktorja, če obstojijo v tem odstavku našteti razlogi, med njimi tudi, če direktor s svojim nevestnim ravnanjem ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda. Tretji odstavek 38. člena določa, da mora pristojni organ pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

17. Iz podatkov predloženega upravnega spisa in to med strankama upravnega spora ni sporno, izhaja, da je bil tožnik z razlogi za svojo razrešitev seznanjen. Dne 5. 12. 2013 je Vlada RS tožniku poslala „Obvestilo o razlogih za razrešitev“ št. 01415-612013/4, ki je bilo tožniku vročeno 9. 12. 2013, v katerem je tožniku zaradi prenehanja izvajanja nekaterih nujnih strokovnih nalog javne gozdarske službe očitala nevestno in malomarno ravnanje, zaradi katerega so nastale motnje pri opravljanju nalog Zavoda, marsikateremu lastniku pa je bila povzročena materialna škoda. Tožnik je bil v tem opozorilu opozorjen, da gre za dejstva, zaradi katerih je lahko kot direktor zavoda razrešen. Podatki predloženega spisa nadalje dokazujejo, da je tožnik 13. 12. 2013 podal pisno izjavo, v kateri se je opredelil do razlogov in dejstev navedenih v dopisu z dne 5. 12. 2013.

18. Narava izpodbijanega akta v tem upravnem sporu zahteva smiselno uporabo določb Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). Po presoji sodišča je v določbah ZUP določena možnost stranke, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah pomembnih za odločbo, da ima stranka možnost uveljaviti in zavarovati svoje pravice in pravne koristi, da sodeluje v postopku in se izjavi o dejstvih in da ima organ dolžnost, da ji to omogoči, vsebovana v posebni postopkovni določbi tretjega odstavka 38. člena ZZ, ki jo je tožena stranka s tem, ko je tožnika seznanila z razlogi za razrešitev in mu dala možnost, da se o njih izjavi, upoštevala. Sodišče iz tega razloga zavrača tožbeni ugovor, da je vlada, ki ni upoštevala tožnikovih pojasnil, ravnala zgolj z namenom zadostiti formalnim zakonskim pogojem in da je takšno ravnanje v nasprotju s kontradiktorno naravo postopka razrešitve.

19. V obravnavani zadevi ni sporno, da Zavod v skladu z določbo 56. člena ZG opravlja javno gozdarsko službo in druge v tej določbi opredeljene naloge, prav tako v zadevi ni sporno, da se skladno z določbo 48. člena ZG sredstva za izvajanje javne gozdarske službe in drugih v tem členu naštetih nalog zagotavljajo iz proračuna RS. V skladu z določbo 61. člena ZG direktor Zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa Zavod in je odgovoren za zakonitost dela Zavoda, kar seveda pomeni, da je direktor dolžan organizirati delo zavoda skladno z nalogami Zavoda iz 56. člen in na podlagi sprejetega Programa dela in Finančnega načrta, aktoma iz prve alinee drugega odstavka 69. člena ZG. Iz obrazložitve izpodbijanega akta izhaja, da je Zavod po nalogu tožnika prenehal izvajati posamezne naloge javne gozdarske službe, o čemur je tožnik obvestil ministra za kmetijstvo in okolje z dopisom št. 340-45/2013 z dne 3. 12. 2013. Sodišče je po vpogledu v navedeni dopis in tudi okrožnico vodjem oddelkov in vodjem območnih enot z dne 3. 12. 2013 ugotovilo, da je dejansko prišlo do zaustavitve določenih njunih strokovnih del javne gozdarske službe, kot razlog pa je tožnik navajal pomanjkanje finančnih sredstev v višini 260.000 EUR. Tožena stranka je zavzela stališče, da je tožnik s tako odločitvijo ravnal nevestno in malomarno, zaradi česar so nastale motnje pri opravljanju nalog Zavoda in da hkrati z dosedanjim delom ni zagotovil delovanja Zavoda v okviru sprejetega finančnega načrta, s čimer je bila izkazan razlog za predčasno razrešitev direktorja na podlagi 4. alinee prvega odstavka 38. člena ZZ. Po presoji sodišča navadne ugotovitve, ki se nanašajo na zaustavitev nujnih strokovnih nalog in ki jim tožnik ne oporeka, zadoščajo za ugotovitev, da so bili podani razlogi za uporabo določbe 4. alinee prvega odstavka 38. člena ZZ. Sodišče namreč izpostavlja splošno znano dejstvo, da so se proračunska sredstva namenjena za delo in dejavnosti proračunskih uporabnikov res zmanjševala, vendar to zmanjševanje sredstev tudi pri Zavodu ni dovoljevalo zaustavitve nujnih strokovnih nalog. Iz navedenega razloga sodišče kot neutemeljenega zavrača tožbeni ugovor, da je bil tožnik s položaja direktorja razrešen neutemeljeno, ker je odrejeno zaustavitev nujnih strokovnih del povzročilo pomanjkanje sredstev in da tožnikova prizadevanja, da bi nastalo situacijo razrešiti niso uspela zagotoviti pozitivnega finančnega rezultata.

20. Sodišče je iz navedenih razlogov tožbo kot neutemeljeno zavrnilo, ker je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen in da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena. Odločitev je sprejelo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1.

K II. točki izreka:

21. Kadar sodišče tožbo zavrne, vsaka stranka trpi svoje stroške postopka (prvi odstavek 25. člena ZUS-1).


Zveza:

ZZ člen 38.
ZG člen 48, 56, 61.
Datum zadnje spremembe:
09.01.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDczNzIy