<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep II Cp 3305/2013
ECLI:SI:VSLJ:2014:II.CP.3305.2013

Evidenčna številka:VSL0078851
Datum odločbe:04.06.2014
Senat, sodnik posameznik:Bojan Breznik (preds.), Dušan Barič (poroč.), Alenka Kobal Velkavrh
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:ugotovitvena tožba - pravni interes - nezakonitost sklica skupščine - ničnost sklepov zaradi nezakonitega sklica

Jedro

Tožniki so s tožbenim zahtevkom, da se ugotovi nezakonitost sklica skupščine tožene stranke, uveljavljali le ugotovitev določenega dejstva, ne pa ugotovitev obstoja ali neobstoja kakšne pravice ali pravnega razmerja. Takšna ugotovitvena tožba ni dopustna.

Splošni interes tožnikov za poslovanje toženke v interesu vseh avtorjev ne zadošča za utemeljitev pravnega interesa za ugotovitveno tožbo. Korist tožnikov mora biti pravna in se mora odražati v sferi njihovih pravic oziroma pravnih razmerij. Tudi trditev, da nezakonito sklicana skupščina ne bi smela odločati o pravicah avtorjev, ne izkazuje pravnega interesa tožnikov. S trditvijo, da so sklepi nezakonito sklicane skupščine nični, pravni interes za ugotovitveno tožbo še ne more biti izkazan. Tožniki bi morali pojasniti, v čem sklepi skupščine ogrožajo njihov pravni položaj oziroma v čem se kaže njihova negotovost glede njihovih pravnih položajev (razmerij).

Izrek

I. Pritožbi se delno ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v prvem odstavku izreka (glede zavrnitve tožbenega zahtevka) razveljavi in tožba zavrže.

V ostalem se pritožba zavrne ter se v izpodbijanem in nerazveljavljenem delu (drugi odstavek izreka, glede pravdnih stroškov) potrdi sklep sodišča prve stopnje.

II. Prvi, drugi, tretji in peti tožnik so dolžni povrniti toženi stranki stroške pritožbenega postopka v znesku 817,89 EUR v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka izpolnitvenega roka do plačila.

Obrazložitev

1. Prvo sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek, da se ugotovi, da je bila skupščina tožene stranke z dne 29. 6. 2010 sklicana nezakonito, zaradi česar so nični vsi na tej skupščini sprejeti sklepi, zlasti pa sklep o potrditvi letnega poročila, potrditvi letno poslovnega finančnega načrta, potrditvi poročila pooblaščenega revizorja in splošnega obračuna z vsemi parametri, razrešnici dosedanjim članom organov vodenja in nadzora ter sprejetju resolucije z zahtevo po odstopu direktorja URSIL in njegove sekretarke, sprejete na skupščini tega dne. Prvo sodišče je tožnikom naložilo plačilo pravdnih stroškov tožene stranke v znesku 1.257,00 EUR v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Zoper sodbo se pritožujejo prvi, drugi, tretji in peti tožnik, ki uveljavljajo vse pritožbene razloge iz 338. člena ZPP in predlagajo, da pritožbeno sodišče spremeni sodbo tako, da ugodi tožbenemu zahtevku. Tožniki v pritožbi obširno razlagajo, zakaj je po njihovem mnenju odločitev prvega sodišča napačna. Zaradi narave svoje odločitve pritožbeno sodišče podrobneje ne povzema pritožbenih navedb.

3. Tožena stranka v odgovoru na pritožbo predlaga njeno zavrnitev.

4. Pritožba je delno utemeljena.

5. Tožena stranka je med postopkom na prvi stopnji opozarjala tudi na to, da tožeča stranka ni izkazala pravnega interesa za ugotovitveno tožbo. Prvo sodišče je zavzelo stališče, da so tožniki ta pravni interes izkazali.

6. Pritožbeno sodišče soglaša s stališčem tožene stranke, da pravni interes tožnikov za ugotovitveno tožbo, ki je njena procesna predpostavka (181. člen ZPP), ni izkazan. Tožniki so s tožbenim zahtevkom, da se ugotovi nezakonitost sklica skupščine tožene stranke dne 29. 6. 2010, uveljavljali le ugotovitev določenega dejstva, ne pa ugotovitev obstoja ali neobstoja kakšne pravice ali pravnega razmerja. Takšna ugotovitvena tožba ni dopustna.

7. Tožniki so zahtevali tudi ugotovitev, da so zaradi nezakonitega sklica navedene skupščine nični vsi na tej skupščini sprejeti sklepi, zlasti pa sklepi, razvidni iz 1. točke tožbenega zahtevka (ki so povzeti tudi v 1. točki obrazložitve). Tožniki niso utemeljili pravnega interesa za ta del ugotovitvene tožbe. Izrecno so navedli, da se sploh ne spuščajo v vsebino teh sklepov skupščine. Trditve tožnikov, ki so merile na izkazanost njihovega pravnega interesa, so bile v tožbi podane v prvem in četrtem odstavku 4. točke na 4. strani tožbe ter v drugem odstavku 5. strani tožbe, nato pa še v pripravljalni vlogi z dne 6. 2. 2013 (prvi, drugi in četrti odstavek 2. strani vloge). Tožniki so trdili, da tožena stranka z „opisanimi nezakonitimi določbami ne deluje v interesu vseh avtorjev, kar je njegov edini in izrecni namen“. Splošni interes tožnikov za poslovanje toženke v interesu vseh avtorjev ne zadošča za utemeljitev pravnega interesa za ugotovitveno tožbo. Korist tožnikov mora biti pravna in se mora odražati v sferi njihovih pravic oziroma pravnih razmerij. Tudi trditev, da nezakonito sklicana skupščina ne bi smela odločati o pravicah avtorjev, ne izkazuje pravnega interesa tožnikov. S trditvijo, da so sklepi nezakonito sklicane skupščine nični, pravni interes za ugotovitveno tožbo še ne more biti izkazan. Tožniki bi morali pojasniti, v čem sklepi skupščine ogrožajo njihov pravni položaj oziroma v čem se kaže njihova negotovost glede njihovih pravnih položajev (razmerij). V zvezi s trditvami, da sprejeti sklep o letnem poslovno finančnem načrtu opredeljuje načrt zbiranja nadomestil in način razdelitve sredstev med avtorji, tožniki niso izkazali, zakaj naj bi ugoditev ugotovitveni tožbi za tožnike pomenila določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogli doseči. Tožniki bi morali izkazati, da bi jim ugotovitvena sodba omogočila, da uveljavijo kakšne svoje pravice ali koristi, česar niso storili. Sklicevanje na 14. člen ZDru-1 je neutemeljeno že zato, ker tožniki ne trdijo, da so pred vložitvijo tožbe izkoristili pravno sredstvo iz petega odstavka 13. člena tega zakona, pri čemer je materialnopravno zmotno stališče tožnikov, da so bila znotraj toženke izkoriščena vsa pravna sredstva, ker gre za izpodbijanje sklepov najvišjega organa toženke (drugi odstavek 14. člena ZDru-1).

8. Prvo sodišče je obstoj pravnega interesa tožnikov obrazložilo s tem, da bi sodelovanje na skupščini dalo tožnikom možnost morebitnega vpliva na odločitev ostalih članov (avtorjev), ki so bili prisotni na seji in bi na ta način morda lahko prišlo do drugačnih sklepov skupščine. Toženka v odgovoru na tožbo utemeljeno opozarja, da tožniki niso utemeljevali pravnega interesa s temi trditvami, zato je prvo sodišče v tem delu prekoračilo trditveno podlago tožbe.

9. Pritožbeno sodišče je zato delno ugodilo pritožbi in razveljavilo sodbo ter zavrglo tožbo (351. člen ZPP), glede stroškovne odločitve pa je pritožbo zavrnilo ter potrdilo odločitev o pravdnih stroških (2. točka 365. člena ZPP).

10. Pritožniki so dolžni povrniti toženki stroške pritožbenega postopka, ki jih predstavlja nagrada za postopek, skupaj z DDV, odmerjena v skladu z ZOdvT (prvi odstavek 154. člena in prvi odstavek 165. člena ZPP).


Zveza:

ZPP člen 181. ZDru-1 člen 14.
Datum zadnje spremembe:
24.10.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDcxMzc4