<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Upr 4/2012
ECLI:SI:VSRS:2013:I.UPR.4.2012

Evidenčna številka:VS1014056
Datum odločbe:10.01.2013
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:spor o pristojnosti - stvarna pristojnost - razrešitev direktorja članice univerze

Jedro

Rektor univerze, ki je pristojen za imenovanje in razrešitev direktorja (članice univerze), ni organ Republike, zato je za spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja pristojno delovno in ne upravno sodišče.

Izrek

Za odločanje o tem sporu je pristojno Delovno sodišče v Kopru.

Obrazložitev

1. Tožeča stranka je pri Delovnem sodišču v Kopru vložila tožbo, s katero izpodbija sklep tožene stranke št. 1142-41/2012 z dne 1. 10. 2012 o predčasni razrešitvi direktorja članice Univerze na Primorskem, Znanstveno – raziskovalnega središča Koper, in odločbo št. 1142-43/2012 z dne 3. 10. 2012 o imenovanju izr. prof. dr. B.B. za vršilca dolžnosti direktorja članice Univerze na Primorskem, Znanstveno – raziskovalnega središča Koper. Delovno sodišče v Kopru se je s sklepom Pd 318/2012-2 z dne 19. 10. 2012 izreklo za stvarno nepristojno za odločanje o tej zadevi in zadevo odstopilo Upravnemu sodišču Republike Slovenije, Oddelku v Novi Gorici. V obrazložitvi sklepa je med drugim navedlo, da je tožena stranka Univerza na Primorskem, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija. Rektor je po določbi 8. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (v nadaljevanju OdUUP) organ univerze, po tretjem odstavku 20. člena Zakona o visokem šolstvu (v nadaljevanju ZVis) je organ drugega zavoda – članice univerze direktor. Izpodbijani sklep je izdal prorektor po izrecnem pisnem pooblastilu za podpis, torej gre za sklep organa univerze, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, zato je glede na določbo drugega odstavka 39. člena v zvezi z drugim odstavkom 36. člena Zakona o zavodih (v nadaljevanju ZZ) podana stvarna pristojnost sodišča, pristojnega za upravne spore.

2. Upravno sodišče Republike Slovenije, Oddelek v Novi Gorici pristojnosti ni sprejelo. V sklepu je med drugim navedlo, da s tožbo izpodbijana sklep in odločba nista upravna akta, saj z njima ni bilo odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi s področja upravnega prava v smislu 2. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP), niti druga javnopravna akta, saj ne posegata v javnopravno sfero, temveč v notranje postopke volitev, imenovanja in odpoklica organov v skladu s statuti in drugimi akti, ki po določbah ZVis izrecno spadajo v področje avtonomnega urejanja univerze oziroma fakultete ter navzven, zoper tretje ne učinkujejo. Dekana oziroma direktorja članice univerze imenuje rektor na predlog senata oziroma strokovnega sveta članice univerze. V skladu z določbo prvega odstavka 39. člena ZZ ima prizadeti v primeru razrešitve pravico zahtevati sodno varstvo zoper sklep o razrešitvi, zahteva za sodno varstvo pa se vloži pri sodišču, pristojnem za upravne spore le tedaj, če imenuje direktorja javnega zavoda organ republike, občine ali mesta, v vseh drugih primerih pa se zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču, pristojnem za delovne spore.

3. Za odločanje v tem sporu je pristojno delovno sodišče.

4. Univerzo na Primorskem je ustanovila Republika Slovenija kot javni zavod (1. člen Statuta univerze, v nadaljevanju Statut, in 1. člen OdUUP). Po določbi 81. člena Statuta je direktor organ članice, ki je raziskovalni zavod. Po določbi 8. člena OdUUP je direktor organ Znanstveno – raziskovalnega središča. Direktorja v skladu s prvim odstavkom 83. člena Statuta imenuje rektor, prav tako rektor odloča o njegovi razrešitvi, rektor pa je organ univerze (20. člen ZVis). Direktor vodi, zastopa in predstavlja članico ter odgovarja za zakonitost dela članice (prvi odstavek 82. člena Statuta). Po določbi prvega odstavka 31. člena ZZ je poslovodni organ zavoda direktor ali drug individualni organ. Torej ni pomembno, ali se poslovodni organ javnega zavoda imenuje direktor ali kako drugače, pomembna je njegova poslovodna funkcija (enako Vrhovno sodišče v sklepu VIII R 12/2012).

5. Po določbi 39. člena ZZ ima zoper sklep o razrešitvi prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev. Zahteva za sodno varstvo se vloži v 15 dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri pristojnem sodišču iz drugega odstavka 36. člena tega zakona. Po tej določbi pa se le v primeru, ko imenuje direktorja organ republike, občine ali mesta, zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču, pristojnem za upravne spore, ki odloči o zahtevi po postopku, določenem za te spore. V drugih primerih se zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču, pristojnem za delovne spore.

6. Ker rektor univerze ni organ republike, občine ali mesta (23. člen ZVis, 34. člen Statuta), je za spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja (kar je v pristojnosti rektorja univerze) pristojno delovno in ne upravno sodišče (36. člen in 39. člen v povezavi z 39. členom ZZ). Tako stališče Vrhovnega sodišča izhaja iz novejše sodne prakse, tudi npr. iz sklepa VIII R 12/2012 z dne 6. 11. 2012.

7. Glede na navedeno je ob upoštevanju določb 15. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) ter 24. in 25. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 Vrhovno sodišče sklenilo, da je za odločanje v tem sporu stvarno pristojno delovno sodišče.


Zveza:

ZZ člen 31, 36, 39.
ZUS-1 člen 15.
ZPP člen 24, 25.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
04.02.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDUwOTk4