<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS sodba Pdp 388/2012
ECLI:SI:VDSS:2012:PDP.388.2012

Evidenčna številka:VDS0009222
Datum odločbe:13.07.2012
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:vzgoja in izobraževanje - neizbrani kandidat - ravnatelj - sodno varstvo

Jedro

Dejstvo, da bi bilo treba ponoviti volitve za dva od skupaj 11 članov sveta šole, ne vpliva na odločitev sveta šole o izbiri ravnatelja. Četudi bi se ponovne volitve izvedle in bi oba člana sveta šole glasovala za tožnika, ta še vedno ne bi prejel dovolj glasov, da bi bil izvoljen.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.

Tožeča stranka sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek, da se ugotovi nezakonitost postopka tožene stranke glede imenovanja ravnatelja, za katerega je bilo delovno mesto objavljeno v Šolskih razgledih dne 7. 1. 2011, in da se razveljavi obvestilo tožniku z dne 12. 4. 2011, s katerim je svet tožene stranke na redni seji dne 11. 4. 2011 na razpisano delovno mesto ravnatelja imenoval kandidatko A.A.. Odločilo je, da tožnik sam krije svoje stroške postopka, toženi stranki pa je dolžan povrniti stroške postopka v znesku 501,00 EUR, v 15 dneh, po poteku roka z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

Zoper navedeno sodbo se pritožuje tožnik zaradi bistvene kršitve določb postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbenemu sodišču predlaga, da izpodbijano sodbo spremeni, tako da v celoti ugodi tožbenemu zahtevku, podrejeno pa, da jo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Navaja, da je podana bistvena kršitev določb postopka, ker sodba nima ustreznih razlogov o odločilnih dejstvih. Trdi, da svet tožene stranke ni bil pravilno sestavljen, kar je bilo ugotovljeno v predlogu Inšpektorata Republike Slovenije za ... z dne 27. 5. 2011. O postopku volitev, pravilni izvedbi le-teh glede na ugotovljene kršitve, zaradi katerih je bil svet tožene stranke nepravilno sestavljen, izpodbijana sodba nima razlogov. Če bi izpodbijana sodba vsebovala razloge o odločilnih dejstvih, bi moralo sodišče prve stopnje drugače razsoditi. Poleg tega bi moralo sodišče upoštevati zgolj določila veljavnega Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ne pa določil Zakona o zavodih, ki ureja postopek volitev direktorja zavoda. Uporaba 36. člena Zakona o zavodih zato v obravnavanem primeru ne pride v poštev. Priglaša pritožbene stroške.

Pritožba ni utemeljena.

Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijano sodbo v mejah razlogov, ki jih uveljavlja pritožba, in skladno z drugim odstavkom 350. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nadaljnji; ZPP) po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb postopka po 1., 2., 3., 6., 7., 11. točki, razen glede obstoja in pravilnosti pooblastila za postopek pred sodiščem prve stopnje, 12. in 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP ter na pravilno uporabo materialnega prava. Pri navedenem preizkusu je ugotovilo, da sodišče prve stopnje ni zagrešilo absolutnih bistvenih kršitev določb postopka, na katere pazi po uradni dolžnosti. Zlasti ni podana očitana absolutno bistvena kršitev določb postopka po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP, ki jo izrecno uveljavlja pritožba z navedbo, da sodba nima razlogov o odločilnih dejstvih. O vplivu nepravilnosti pri volitvah v svet šole na izbiro ravnatelja vsebuje izpodbijana sodba ustrezne razloge v 8. in 9. točki obrazložitve. Sodišče prve stopnje je odločitev o zavrnitvi tožbenega zahtevka ustrezno utemeljilo, zato sodba vsebuje razloge o odločilnih dejstvih in jo je vsekakor mogoče preizkusiti. Pravilno in popolno je sodišče prve stopnje tudi ugotovilo dejansko stanje ter pravilno uporabilo materialno pravo.

Med strankama je sporno vprašanje zakonitosti postopka imenovanja ravnatelja osnovne šole. Postopek za imenovanja ravnatelja ureja 53. a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 12/1996 s spremembami), ki v desetem odstavku določa, da o imenovanju ravnatelja s sklepom odloči svet šole. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode. Citirana določba glede obsega sodnega varstva v zvezi z imenovanjem ravnatelja izrecno napotuje na splošno ureditev v Zakonu o zavodih (ZZ, Ur. l. RS, št. 12/1991 s spremembami). Zato je neutemeljen pritožbeni očitek, da v obravnavanem primeru uporaba določb ZZ ne pride v poštev.

V prvem odstavku 36. člena ZZ je določeno, da mora organ, ki je pristojen za imenovanje (svet šole), v roku, določenem v razpisu, obvestiti vsakega prijavljenega kandidata o izbiri in ga poučiti, da ima pravico pregledati razpisno gradivo in v petnajstih dneh po prejemu obvestila zahtevati sodno varstvo pri pristojnem sodišču, če misli, da je bil kršen za izvedbo razpisa določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev. Z navedeno določbo je začrtan obseg sodne presoje delovnega sodišča v zvezi z zakonitostjo imenovanja ravnatelja. Sodišče je dolžno ugotoviti dvoje: prvič, ali izbrani kandidat izpolnjuje razpisne pogoje, in drugič, ali je bil kršen za izvedbo razpisa določen postopek, obenem pa je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata. V zvezi s tem je bilo kot nesporno med strankama ugotovljeno, da izbrana kandidatka A.A. izpolnjuje predpisane pogoje za zasedbo delovnega mesta ravnatelja. Glede drugega pogoja pa velja poudariti, da ne zadošča, da sodišče ugotovi obstoj kršitve, ampak mora tudi ugotoviti, da bi konkretna kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidatke, oziroma da bi bila zavoljo konkretnih kršitev postopka za izvedbo razpisa odločitev sveta šole lahko drugačna, kot če nepravilnosti ne bi bilo.

Tožnik v pritožbi izpostavlja nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti v zvezi s postopkom volitev dveh dodatnih predstavnikov delavcev, ki so bile ugotovljene ob inšpekcijskem nadzoru dne 21. 4. in 4. 5. 2011. Te ugotovitve, ki jih pritožba v celoti povzame, so bile razlog za oblikovanje predloga Inšpektorata RS za ... z dne 27. 5. 2011 (B/6), da svet šole ponovi volitve dveh predstavnikov zaposlenih v tem organu tožene stranke. Glede tega je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da bi bilo treba ponoviti volitve dveh od skupaj pet predstavnikov zaposlenih v svetu šole. Od skupaj 11 članov sveta šole je za izbrano kandidatko na volitvah glasovalo devet članov, dva člana pa za tožnika. Četudi bi torej tožena stranka izvedla ponovne volitve dveh članov iz vrst zaposlenih in bi oba glasovala za tožnika, to ne bi pripeljalo do bistvene spremembe volilnega izida, saj bi tožnik v takem primeru dobil štiri glasove, izbrana kandidatka pa sedem glasov. To pa pomeni, da odločitev sveta šole, ki na podlagi šestega odstavka 53. a člena ZOFVI odloča z večino glasov članov, ne bi bila drugačna, kot če ugotovljenih nepravilnosti ne bi bilo. Zato je sodišče prve stopnje utemeljeno zavrnilo tožbeni zahtevek.

Ker pritožbeno sodišče ni ugotovilo razlogov, iz katerih se prvostopenjska sodba izpodbija in tudi ne razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti, je na podlagi 353. člena ZPP pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje.

Tožnik s pritožbo ni uspel, zato na podlagi prvega odstavka 154. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 165. člena ZPP sam krije svoje stroške pritožbenega postopka.


Zveza:

ZOFVI člen 53.a. ZZ člen 36.
Datum zadnje spremembe:
14.12.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDUwMDAy