<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sklep VIII R 12/2012
ECLI:SI:VSRS:2012:VIII.R.12.2012

Evidenčna številka:VS3005537
Datum odločbe:06.11.2012
Opravilna številka II.stopnje:/
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:spor o pristojnosti - stvarna pristojnost - razrešitev dekana

Jedro

Ker rektor Univerze ni organ Republike (34. člen Statuta), je za spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo dekana članice (kar je v pristojnosti rektorja Univerze) pristojno delovno in ne upravno sodišče.

Izrek

Za odločanje o tem sporu je pristojno Delovno sodišče v Kopru.

Obrazložitev

1. Tožeča stranka je pri Upravnem sodišču sodišču Republike Slovenije, Oddelku v Novi Gorici, vložila tožbo, s katero izpodbija odločbo tožene stranke o predčasni razrešitvi kot dekanje Univerze na Primorskem, Fakulete za ... Upravno sodišče se je s sklepom III U 89/2012-3 z dne 16. 4 2012 izreklo za stvarno nepristojno in zadevo odstopilo Delovnemu sodišču v Kopru. V skladu s prvim odstavkom 39. člena Zakona o zavodih (v nadaljevanju ZZ) in ob smiselni uporabi 32. člena ZZ ima v primeru razrešitve prizadeti zoper sklep o razrešitvi pravico zahtevati sodno varstvo pred sodiščem iz drugega odstavka 36. člena ZZ. Pred upravnim sodiščem bi sodno varstvo lahko zahteval le, če bi šlo za imenovanje s strani organa republike, občine ali mesta.

2. Delovno sodišče v Kopru pristojnosti ni sprejelo. Sodišče ne razsoja o predčasni razrešitvi in imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda, temveč dekana. Zato neposredna uporaba drugega odstavka 36. člena ZZ ni mogoča, temveč se lahko stvarna pristojnost sodišča določi le na podlagi 2. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1). Po sodni praksi v primeru razrešitve dekana odloča upravno in ne delovno sodišče. Mesec dni po izdaji sklepa o nepristojnosti je prav isti oddelek Upravnega sodišča odločal o tožbi v podobnem sporu zoper toženo stranko (III U 105/2012-2).

3. Za odločanje v tem sporu je pristojno delovno sodišče.

4. Univerzo na Primorskem, katere članica je tudi Fakulteta za ..., je ustanovila Republika Slovenija kot javni zavod (1. člen Statuta Univerze, Uradni list RS, št. 124/2008). Po določbi 63. člena Statuta je dekan članice njen strokovni vodja in hkrati poslovodni organ. Vodi, zastopa in predstavlja članico in odgovarja za zakonitost dela članice. Po določbi prvega odstavka 31. člena ZZ je poslovodni organ zavoda direktor ali drug individualni organ (v nadaljnjem besedilu: direktor). Torej ni pomembno, ali se poslovodni organ javnega zavoda imenuje direktor ali kako drugače (lahko tudi dekan), pomembna je njegova poslovodna funkcija.

5. Po določbi 39. člena ZZ ima zoper sklep o razrešitvi prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev. Zahteva za sodno varstvo se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri pristojnem sodišču iz drugega odstavka 36. člena ZZ. Po tej določbi pa se le v primeru, ko imenuje direktorja organ republike, občine ali mesta, zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču, pristojnem za upravne spore, ki odloči o zahtevi po postopku, določenem za te spore. V drugih primerih se zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču, pristojnem za delovne spore.

6. Ker rektor Univerze ni organ Republike (34. člen Statuta), je za spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo dekana članice (kar je v pristojnosti rektorja Univerze) pristojno delovno in ne upravno sodišče. V zadevi III U 105/2012-2 je tožnik sicer res izpodbijal odločbo rektorja o imenovanju vršilca dolžnosti dekana. Vendar tožnik ni bil tisti, ki je bil razrešen s take funkcije, ampak je bil predmet spora zatrjevani poseg v aktivno in pasivno volilno pravico. Zato navedena odločitev Upravnega sodišča ne more vplivati na odločitev o pristojnosti za obravnavani spor.

7. Glede na navedeno je ob upoštevanju določb 24. in 25. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 19. členom Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) Vrhovno sodišče sklenilo, da je za odločanje v tem sporu stvarno pristojno delovno sodišče.


Zveza:

ZPP člen 24, 25.
ZZ člen 31, 31/1, 36, 36/2, 39.
Datum zadnje spremembe:
30.11.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ5MzM2