<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sodba I U 939/2010
ECLI:SI:UPRS:2011:I.U.939.2010

Evidenčna številka:UL0005244
Datum odločbe:09.11.2011
Področje:JAVNI ZAVODI - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA
Institut:direktor javnega zavoda - imenovanje direktorja javnega zavoda - izpolnjevanje pogojev - dokazovanje izpolnjevanja pogojev - diskrecijska pravica

Jedro

Kandidat, ki se prijavi na razpis, ima ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, le pravico potegovati se za imenovanje na delovno mesto direktorja zavoda, nima pa izključne pravice biti na to mesto tudi imenovan.

V upravnem spisu nahaja izrecna pisna izjava delodajalca, da delovno mesto vodje finančnega sektorja, ki ga je stranka z interesom opravljala od marca 2001 dalje, vključuje vodstvena in vodilna dela v podjetju. Navedena izjava je opremljena s podpisom in žigom podjetja. Ob takšnem potrdilu/izjavi delodajalca in ob odsotnosti nasprotnih dokazov, je tožena stranka pravilno zaključila, da stranka z interesom izpolnjuje tudi pogoj najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delih.

Izrek

1. Tožba se zavrne.

2. Zahtevek tožene stranke za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

Obrazložitev

Z izpodbijanim obvestilom z dne 2. 7. 2010 je bila tožeča stranka obveščena, da ni bila izbrana v postopku javnega razpisa za sklenitev delovnega razmerja za zasedbo delovnega mesta direktorja Kulturno rekreacijskega centra X. (v nadaljevanju KRC X.). Navedeno je bilo tudi, da ima neizbrana kandidatka pravico do vpogleda v gradiva javnega razpisa za prosto delovno mesto in zahtevati vrnitev vseh dokumentov, ki jih je kandidatka predložila kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela. V obrazložitvi obvestila je navedeno, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve Občinskega sveta občine Hrastnik objavila javni razpis za prosto delovno mesto v časopisu Delo dne 28. 5. 2010. Na razpis so se prijavile štiri kandidatke. Pristojna komisija je ugotovila, da tožeča stranka izpolnjuje vse razpisane pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta in je bila v nadaljevanju postopka tudi vabljena na razgovor. Na podlagi opravljenega razgovora je komisija z večino opredeljenih glasov sprejela sklep, da se za prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda KRC X. izmed kandidatk, ki so izpolnjevale razpisane pogoje, izbere A.A. (v nadaljevanju stranka z interesom). Na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je Občinski svet občine Hrastnik na svoji seji dne 1. 7. 2010 obravnaval zadevo in sklenil, da se v postopku izbire za direktorja javnega zavoda KRC X. izbere A.A. Navedeno je bilo tudi, da ima zoper to odločitev tožnica možnost vložiti pritožbo pri pristojnem sodišču v roku 15 dni od izbire. V izpodbijanem sklepu z dne 1. 7. 2010 pa je Občinski svet občine Hrastnik. imenoval A.A. za direktorico Javnega zavoda KRC X. za mandatno obdobje pet let.

Tožnica v tožbi pojasnjuje sestavo občinskega sveta in potek ponovljenega javnega razpisa. Od sedmih članov KVIAZ jih je bilo prisotnih pet, trije so glasovali za A.A., dva za B.B. V Poslovniku občine Hrastnik ni nikjer določena večina za glasovanje na komisiji, tako da izpodbija večino, s katero je KVIAZ podprl izbrano kandidatko. Na ponovnem razgovoru je tožeča stranka KVIAZ samo seznanila z vložitvijo tožbe in ni ponovno predstavljala programa dela, ki ga je prisotnim članom že predstavila na prejšnjem razgovoru. V tožbi glede kandidatke, ki je bila imenovana za direktorico poudarja, da je C. d.o.o., kjer je imenovana kandidatka od marca 2001 zaposlena kot vodja financ v finančno-računovodskem oddelku, podjetje moža izbrane kandidatke, zato meni, da v tem postopku izbire in v celotnem kontekstu tožbe takšno potrdilo o delovnih izkušnjah na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih ne zadošča. Poudarja, da ima sama izkušnje na področju dela zavoda in sicer štiri leta na Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v Ljubljani, kot podjetnica pa je leto in pol sodelovala z direktorico Javnega zavoda za kulturo. Zatrjuje, da je bila izbrana kandidatka zaradi moža, ki je prijatelj župana ter direktor in lastnik podjetja C. d.o.o., bolj ugodno obravnavana od ostalih kandidatov. Iz zgoraj navedenega meni, da izhaja dvom v korektnost izvedbe razpisa in postopka imenovanja direktorice KRC v skladu s predpisi in ker imenovana ne izpolnjuje vseh razpisnih pogojev, predlaga, da sodišče ugodi tožbenemu zahtevku in odpravi obvestilo o neizbiri z dne 2. 7. 2010 št. 014-4/2010 in sklep z dne 1. 7. 2010 št. 14-4/2010.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo prereka navedbe tožeče stranke in navaja, da 36. člen Zakona o zavodih (ZZ, Uradni list RS št. 12/91 in nadaljnji) med drugim določa, da ima prijavljeni kandidat v petnajstih dneh po prejemu obvestila pravico zahtevati sodno varstvo pri pristojnem sodišču, če misli, da je bil kršen z izvedbo razpisa določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev. Tožbeni zahtevek tožnice ni sklepčen, tožnica pa v okviru tožbenih navedb ne zatrjuje, da naj bi bil kršen z izvedbo razpisa določen postopek niti ne navaja, da bi ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata, prav tako pa ne navaja, da izbrana kandidatka ne izpolnjuje pogojev, zato tožena stranka meni, da je potrebno tožbeni zahtevek tožnice zavreči. Tožena stranka je postopek javnega razpisa za izbiro direktorja vodila transparentno ter pri izdaji izpodbijanega sklepa ter obvestila ravnala v skladu z predpisi, ki se na to nanašajo. Ker na podlagi prvega razpisa ni bil izbran noben kandidat, je tožena stranka na podlagi določbe 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda KRC X. ter 21. ter 22. člena Statuta tega zavoda v sredstvih javnega obveščanja, in sicer v časniku Delo, objavila drugi razpis za delovno mesto direktorja. V okviru razpisa je določila pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas za katerega bo imenovan, rok do katerega se sprejemajo prijave kandidatov in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri. Potrebo po delu pa je objavila tudi pri ZRSZ. Na javni razpis so se pravočasno prijavili 4 kandidati. Izmed prispelih vlog so zgolj 3 kandidati izpolnjevali formalne razpisne pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta, med drugimi tudi tožnica ter izbrana kandidatka. S kandidati, ki so izpolnjevali formalne pogoje, tudi s tožnico, je komisija opravila razgovore, nato pa Občinskemu svetu predlagala, da se za direktorico KRC X. za 5 letno mandatno obdobje imenuje stranko z interesom. 22. člen Statuta javnega zavoda KRC namreč določa, da direktorja na podlagi razpisa in po predhodnem mnenju sveta centra in strokovnega sveta imenuje občinski svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov. V skladu z navedenimi določbami je strokovni svet KRC X. dne 22. 6. 2010 podal pozitivno mnenje k imenovanju stranke z interesom za direktorico KRC X. Občinski svet je nato sprejel sklep št. 14-4/2010 z dne 1. 7. 2010, da se v postopku izbire za direktorja imenuje stranko z interesom za mandatno obdobje 5 let. Iz navedenega je razvidno, da postopek za izvedbo razpisa ni bil kršen. Brezpredmetne so tožbene navedbe o strankarski pripadnosti članov občinskega sveta, saj sama sestava občinskega sveta ni bila predmet spornega razpisa in na drugačno sestavo razpis ni imel nikakršne možnosti vplivati. V ponovljenem postopku za izbiro direktorja za izvedbo razpisa določeni postopek ni bil kršen, izbrani kandidat v ponovljenem postopku - stranka z interesom - pa izpolnjuje v razpisu določene pogoje. Pavšalne navedbe tožnice, da je bila izbrana kandidatka zaradi moža bolj ugodno obravnavana, pa so povsem neutemeljene in neresnične. Tako so brezpredmetni dokumenti, ki jih tožnica v spis vlaga kot dokaz glede sestave KVIAZ, občinskega sveta, dokumentacija, ki se nanaša na spletno objavo podjetja C. d.o.o. glede vodenja in referenc, imenovanja članov odbora za gospodarski razvoj in proračun ter predlogov za podelite priznanj občine, saj k razjasnitvi dejanskega stanja v konkretni zadevi v ničemer ne prispevajo. Tožena stranka sodišču predlaga, naj sodišče tožbo zavrže oziroma podrejeno, naj jo zavrne kot neutemeljeno s stroškovno posledico.

Tožeča stranka v pripravljalnih vlogah z dne 14. 9. 2010, 28. 3. 2011 in 12. 8. 2011 poudarja, da se absolutno ne strinja, da bi imenovana direktorica izpolnjevala pogoje razpisa in sicer glede pogoja delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih mestih. Meni, da potrdilo o delovnih izkušnjah na vodstvenih in vodilni mestih v podjetju moža stranke z interesom ne zadošča. Predlaga, da sodišče pridobi izpis ZZZS, ali so bili plačani prispevki v obdobju od leta 2001 in ugotovi, ali je bila stranka z interesom dejansko tudi zaposlena v tem podjetju.

Tožena stranka v pripravljalni vlogi navaja, da iz potrdila C. d.o.o. izhaja, da delovno mesto vodje finančnega sektorja vključuje vodstvena in vodilna dela v podjetju, iz predloženih pogodb o zaposlitvi med stranko z interesom in C. d.o.o. pa izhaja, da je imenovana kandidatka ta dela opravljala od 16. 1. 2007, torej več kot 3 leta, kot je pogoj za zasedbo delovnega mesta direktorja. Izbrana kandidatka izpolnjuje tudi pogoj glede izobrazbe, predložila pa je tudi program dela centra, tako je zaključiti, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja.

Tožba, odgovor na tožbo in pripravljalne vloge so bile poslane tudi stranki z interesom, ki pa nanje ni podala posebnega odgovora.

K točki 1 izreka:

Tožba ni utemeljena.

Za opravljanje javnih služb ustanovijo republika, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe javne zavode (1. in 3. odstavek 3. člena Zakona o zavodih, ZZ, Uradni list RS, št. 12/91 in nadaljnji). Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda (1. odstavek 33. člena ZZ). Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno (34. člen ZZ).

Javni zavod KRC X. je ustanovila občina Hrastnik z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda KRC X. (v nadaljevanju Odlok), ki v 10. členu določa, da direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta centra in strokovnega sveta občinski svet Občine Hrastnik za dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj. Enako določbo vsebuje tudi Statut javnega zavoda KRC X. (v nadaljevanju Statut) v 1. odstavku 22. člena. Za direktorja centra pa je v skladu z določbo 21. člena Statuta lahko imenovan kdor strokovno pozna področje dela centra in ima vodstvene sposobnosti ter izpolnjuje naslednje pogoje: visoko ali strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj na področju delovanja centra ali najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delih, ter predloži program dela (enako 9. člen Odloka). Kandidat, ki se prijavi na razpis, ima ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, le pravico potegovati se za imenovanje na delovno mesto direktorja zavoda, nima pa izključne pravice biti na to mesto tudi imenovan. Pri izbiri direktorja javnega zavoda namreč ne gre za odločanje o pravici (do imenovanja).

V predmetnem upravnem sporu je sporno vprašanje ali je kandidatka, ki je bila imenovana na mesto direktorja javnega zavoda (stranka z interesom), izkazala izpolnjevanja pogoja najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delih. Tožeča stranka namreč uveljavlja tožbeni ugovor, da izbrana kandidatka ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev, pri čemer za svoje trditve ne ponudi nobenega konkretnega dokaza. Predlaga sicer, da sodišče pridobi izpis iz evidence ZZZS, vendar pri tem ne pove s čim naj bi ta izpis pripeljal do drugačne ugotovitve glede izpolnjevanja pogoja najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih mestih stranke z interesom. S tem je trditev tožeče stranke ostala pavšalna zato ji sodišče ne more slediti. Poleg tega se v upravnem spisu nahaja tudi izrecna pisna izjava delodajalca stranke z interesom, da delovno mesto vodje finančnega sektorja, ki ga je stranka z interesom opravljala od marca 2001 dalje, vključuje vodstvena in vodilna dela v podjetju. Navedena izjava je opremljena s podpisom in žigom podjetja. Ob takšnem potrdilu/izjavi delodajalca in ob odsotnosti nasprotnih dokazov sodišče ugotavlja, da je tožena stranka pravilno zaključila, da stranka z interesom izpolnjuje tudi pogoj najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delih.

Glede tožbenega ugovora o večini, s katero komisija odloča, sodišče ugotavlja, da ni bilo storjenih nobenih nepravilnosti. V 4. odstavku 23. člena Statut določa, da predlog za imenovanje direktorja pripravi KVIAZ ter ga skupaj z mnenjem sveta centra posreduje občinskemu svetu. Statut Občine Hrstnik pa v 1. odstavku 21. člena določa, da občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Podobno je določeno tudi v 44. členu Poslovnika občinskega sveta, kjer je navedeno, da sprejema občinski svet odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov odločila "ZA" njen sprejem. Glede na navedena določila sodišče ugotavlja, da sta bila oba izpodbijana akta sprejeta v skladu z navedenimi predpisi. Iz predloženega zapisnika o seji občinskega sveta, ki je bila dne 1. 7. 2010 in na kateri je bilo prisotnih 18 članov, tudi izhaja, da je občinski svet s 13 glasovi za in 1 proti sprejel sklep, da se stranka z interesom imenuje za direktorico javnega zavoda KRC X., kar pomeni, da je za tako odločitev glasovala večina navzočih članov. Na podlagi tako izvedenega postopka tudi ni mogoče sklepati, da bi šlo pri prijavljenih kandidatih za diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin, še posebej ob upoštevanju dejstva, da imajo kandidati, ki se prijavijo na javni razpis za delovno mesto direktorja zavoda (ob predhodnem izpolnjevanju predpisanih pogojev) le pravico potegovati se za imenovanje na delovno mesto direktorja zavoda, nimajo pa izključne pravice biti na to mesto tudi imenovani.

Glede na navedeno je odločitev tožene stranke pravilna, zato je sodišče tožbo na podlagi 1. odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1, Uradni list SR št. 105/06 in nadaljnji) zavrnilo.

K točki 2 izreka:

Tožena stranka je predlagala tudi, naj ji tožnica povrnite stroške upravnega spora. Sodišče je ta predlog zavrnilo, saj 4. odstavek 25. člena ZUS-1 določa, da če sodišče tožbo zavrne ali zavrže ali se postopek ustavi, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.


Zveza:

ZZ člen 33, 33/1, 34.
Datum zadnje spremembe:
21.03.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjYzODY2