<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sodba III U 53/2011
ECLI:SI:UPRS:2011:III.U.53.2011

Evidenčna številka:UN0020568
Datum odločbe:03.06.2011
Področje:RAZREŠITVE IN IMENOVANJA - JAVNI ZAVODI
Institut:razrešitev direktorja javnega zavoda - prenehanje mandata - pripojitev javnega zavoda - učinek objave vpisa v sodni register

Jedro

Tožena stranka je kot izvrševalec ustanoviteljskih pravic tožečo stranko pravilno razrešila s položaja direktorja, ko je ugotovila, da so nastopili razlogi za prenehanje mandata direktorja, to je z dnem objave vpisa pripojitve v sodni register.

Izrek

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka trpi svoje stroške tega postopka.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je tožena stranka pod točko 2. sklenila, da je zaradi pripojitve Javnega zavoda A. k Javnemu zavodu B. tožeči stranki, z dnem vpisa o pripojitvi v sodni register, torej dne 18. 1. 2011, prenehal mandat direktorja Javnega zavoda A. Pod točko 3. pa je sklenila, da se v skladu s 1. odstavkom 34. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda A. (Uradni list RS, št. 104/10) tožečo stranko po prenehanju mandata upoštevaje 2. točko izpodbijanega sklepa v skladu s sistematizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom, premesti na prosto delovno mesto v zavodu, ki ustreza njeni izobrazbi. V obrazložitvi izpodbijanega sklepa tožena stranka navaja, da je občinski svet Občine Postojna na 2. seji dne 14. 12. 2011 sprejel Odlok o pripojitvi A. k Javnemu zavodu B. (Uradni list RS, št. 104/10, v nadaljnjem besedilu Odlok o pripojitvi) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda (Uradni list RS, št. 104/10, v nadaljnjem besedilu Odlok o ustanovitvi). V skladu s 1. odstavkom 34. člena Odloka o ustanovitvi z dnem uveljavitve Odloka o pripojitvi in vpisom pripojitve Javnega zavoda A. k Javnemu zavodu B., v sodni register, preneha mandat direktorja. Glede na to, da je bila pripojitev v sodni register vpisana dne 18. 1. 2011 je tožeči stranki s tem dnem prenehal mandat direktorja Javnega zavoda A.

Tožeča stranka v tožbi navaja, da je bila s sklepom 110-35/2008 z dne 5. 8. 2008 imenovana za direktorja A. za dobo petih let in da je začela funkcijo direktorja opravljati dne 6. 8. 2008. Z izpodbijanim sklepom je tožena stranka ugotovila, da je tožeči stranki zaradi pripojitve Javnega zavoda A. k Javnemu zavodu B. z dnem vpisa o pripojitvi v sodni register prenehal mandat direktorja Javnega zavoda A., kar je nezakonito, saj sklep o pripojitvi Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. Srg 2010/48617 z dne 18. 1. 2011 še ni pravnomočen. Javni zavod A. je dne 2. 2. 2011 zoper navedeni sklep vložil pritožbo, o kateri Višje sodišče v Kopru še ni odločilo. Zakon o sodnem registru v 19. členu določa, da se v postopku za vpis v sodni register za vprašanja, ki niso urejena v tem zakonu smiselno uporabljajo določbe Zakona o nepravdnem postopku, ki v 32. členu določa, da pritožba zoper sklep izdan v nepravdnem postopku zadrži izvršitev, če zakon ne določa drugače, ali če sodišče ne določi drugače. Ker sklep Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. Srg 210/48617 z dne 18. 1. 2011, ne določa, da pritožba ne zadrži izvršitve sklepa začne sklep učinkovati šele, ko postane pravnomočen. Sodišču predlaga, da ugotovi, da je sklep, s katerim je bilo ugotovljeno, da ji je prenehal mandat direktorja, kot nezakonit razveljavi in ugotovi, da tožeči stranki mandat direktorja Javnega zavoda A. ni prenehal in še traja. Toženi stranki pa naloži, da ji povrne stroške postopka.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo prereka tožbene navedbe tožeče stranke in dodatno navaja, da je Višje sodišče v Kopru v predmetni zadevi dne 17. 3. 2011 izdalo sklep, s katerim je pritožbo zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru, št. Srg 2011/48617 z dne 18. 1. 2011 zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje, s čemer je odpadel pritožbeni argument tožeče stranke glede pravnomočnosti. Nadalje navaja, da je izpodbijani sklep zgolj ugotovitvene narave in z njim niso nastale pravne posledice, saj so te nastale že z uveljavitvijo s strani občinskega sveta sprejetih odlokov in z vpisom pripojitve Javnega zavoda A. k Javnemu zavodu B. in sočasnim izbrisom prvega iz sodnega registra.

Tožba ni utemeljena.

V zadevi ni sporno, da je Občinski svet Občine Postojna na svoji 2. seji dne 14. 12. 2010 sprejel Odlok o pripojitvi A. k Javnemu zavodu B. (Uradni list RS, št. 104/10, v nadaljnjem besedilu sklep o pripojitvi). V zadevi tudi ni sporno, da je Okrožno sodišče v Kopru s svojim sklepom opr. št. Srg 2011/48617 z dne 18. 1. 2011 pri subjektu vpisa B., vpisal pripojitev Javnega zavoda A., k Javnemu zavodu B. na podlagi Odloka o pripojitvi. Iz odgovora na tožbo tožene stranke in priloženega sklepa pa tudi izhaja, da je sklep o pripojitvi postal pravnomočen dne 17. 3. 2011.

Ugovor tožeče stranke, da bi tožena stranka lahko razrešila tožečo stranko šele z datumom pravnomočnosti sklepa o pripojitvi ni utemeljen.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda v 34. členu določa, da dosedanjemu direktorju Javnega zavoda A., z dnem uveljavitve Odloka in vpisom pripojitve Javnega zavoda A. k Javnemu zavodu B., v sodni register, preneha mandat direktorja zavoda. Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/84, 91/05, 42/06-ZGD-1, 33/07, 65/08 in 49/09) v 1. odstavku 8. člena določa, da ima vpis posameznega podatka v sodni register nasproti tretjim pravni učinek od dneva objave vpisa tega podatka v sodni register po 1. odstavku 43. člena tega zakona, če zakon ne določa drugače, kar pomeni, da ima vpis podatka v sodni register napram tožeči stranki pravni učinek od dneva objave vpisa tega podatka v sodni register. S tem dnem, pa so se iztekli tudi pogoji za izdajo izpodbijane odločbe. Tudi Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odl.US, 8/96, 31/00 – ZP-l, 36/00-ZPDZC in 127/10 - ZJPZ, v nadaljnjem besedilu ZZ) v 2. odstavku 58. člena določa, da imajo vpisi v sodni register pravni učinek nasproti tretjim osebam od dneva vpisa. Po mnenju sodišča je torej tožena stranka kot izvrševalec ustanoviteljskih pravic na podlagi 2. odstavka 3. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda B, in 1. odstavka 32. člena ZZ, tožečo stranko pravilno razrešila iz položaja direktorja, ko je ugotovila, da so nastopili razlogi za prenehanje mandata direktorja Javnega zavoda A., to je tožeče stranke. Zakonsko določbo 58. člena ZZ je namreč potrebno smiselno razlagati tako, da pritožba zoper sklep o pripojitvi ne zadrži sklepa o pripojitvi nasproti tretjim osebam. Tako stališče pa izhaja tudi iz smiselne uporabe 3. odstavka 591. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da nastanejo pravne posledice pripojitve z vpisom pripojitve v sodni register in ne šele s pravnomočnostjo tega sklepa. Te določbe se smiselno uporabljajo upoštevaje 3. odstavek 132. člena Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 43/07 in 5/10), ki določa za predloge za vpis drugih pravnih oseb v sodni register smiselno uporabo pravil o vpisih pri delniški družbi.

Ker je glede na navedeno izpodbijana odločba v delu, ki jo tožeča stranka izpodbija pravilna in zakonita, tožbeni ugovori pa neutemeljeni, sodišče pa drugih kršitev postopka ni našlo, je sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi 1. odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 119/08-odl.US, 107/09-odl. US in 62/10 – ZUS-1).

Izrek o stroških temelji na 25. členu ZUP-1, ki v 4. odstavku določa, da trpi vsaka stranka svoje stroške postopka, če sodišče tožbo zavrne.


Zveza:

ZZ člen 32, 32/1, 58, 58/2
ZSReg člen 8, 8/1.
Datum zadnje spremembe:
22.12.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjYxMzc2