<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sodba IV U 261/2010
ECLI:SI:UPRS:2010:IV.U.261.2010

Evidenčna številka:UC0030105
Datum odločbe:16.12.2010
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - upravičenci do brezplačne pravne pomoči - zveza društev - društvo - status društva v javnem interesu - objektivni pogoj za dodelitev BPP

Jedro

Tožena stranka je na podlagi prvega odstavka 33. člena ZBPP vpogledala v (uradno) evidenco društev, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu, ki se vodi pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Ker tožnika ni v evidenci društev, ki jim je podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu, ga ni mogoče šteti kot upravičenca do BPP, kar pomeni, da ni izpolnjen objektivni pogoj za dodelitev BPP.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila prošnjo A. za dodelitev brezplačne pravne pomoči (v nadaljevanju BPP), v obliki in obsegu pravnega svetovanja in zastopanja v postopku pred sodiščem na prvi stopnji, v zvezi z upravnim sporom, ki se vodi pod opr. št. IV U 184/2010, z dne 22. 7. 2010. Odločitev temelji na ugotovitvi, da so upravičenci do BPP v skladu s 4. točko prvega odstavka 10. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB, v nadaljevanju ZBPP) nevladne organizacije in združenja, ki delujejo neprofitno in v javnem interesu ter so vpisane v ustrezni register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene. Iz rednega izpiska ePRS – Poslovnega registra Slovenije z dne 22. 9. 2010 je razvidno, da je A. boksarsko društvo, ustanovljeno v organizacijski obliki društva, zveze društev. Njegove glavne in registrirane dejavnosti so druge športne dejavnosti (93.190). Prvi odstavek 30. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08 – odl. US in 58/09-v nadaljevanju ZDru-1) določa, da se društvu podeli status društva, ki deluje v javnem interesu in če deluje na področju kulture, vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, izvajanja družinske politike, varstva človekovih pravic, varstva okolja, varstva živali, športa, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva ali prehrane, zunanjih zadev, razvoja, demokracije ali na drugih področjih, če njegovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno. Drugi odstavek 30. člena ZDru-1 določa, da se društvu podeli status iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje splošne pogoje in sicer, da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava, da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu, da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa, da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajalo programe projekta ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu, da ima izdelane programe bodočega delovanja, da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja. Določba prvega odstavka 31. člena ZDru-1 določa, da o podelitvi statusa društva v javnem interesu odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje. Prvi odstavek 48. člena ZDru-1 določa, da evidenco društev, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu, na podlagi tega zakona vodi pristojno ministrstvo. Evidenco sestavljata evidenčna knjiga in zbirka listin. Evidenčna knjiga se vodi tudi kot informatizirana zbirka podatkov. Na podlagi 54. člena ZDru-1 je minister za notranje zadeve izdal Pravilnik o registru društev, registru podružnic, tujih društev in evidence društev v javnem interesu (Uradni list RS, št. 5/07 in 56/08-v nadaljevanju Pravilnik ), ki v prvem odstavku 7. člena določa, da evidenco društva v javnem interesu sestavljata evidenčna knjiga in zbirka listin. Za odločitev v konkretni zadevi je treba ugotoviti obstoj objektivnega pogoja za dodelitev BPP, ali je prosilec uvrščen med upravičence za BPP, torej če je nevladna organizacija in združenje, ki delujejo neprofitno in v javnem interesu, ter ali je vpisan v ustrezni register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega je ustanovljen iz 4. točke prvega odstavka 10. člena ZBPP. Navedeno dejstvo predstavlja objektivni pogoj za dodelitev BPP, zato je organ za BPP na podlagi prvega odstavka 33. člena ZBPP vpogledal v evidenco društev, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport. Po opravljenem vpogledu je tožena stranka ugotovila, da prosilca ni v evidenci društev, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu, zato je na podlagi 2. točke drugega odstavka 37. člena ZBPP njegovo prošnjo za BPP zavrnila.

Tožnik v vloženi tožbi odločitvi tožene stranke oporeka in navaja, da vlaga tožbo zato, ker je izpodbijana odločitev v nasprotju s prostovoljnim in samostojnim združevanjem, ki je vsem državljanom omogočeno pod istimi pogoji. Navaja, da mora za sodnika obstajati samo to, kar je v spisu, sicer bi bilo normalno, da bi sodišče preverilo tožbeni vzrok ali zahtevalo dopolnitev, ki bi potrdila diskriminatorno obravnavanje. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da je občina ... zavrnila dotacijo iz povsem drugih vzrokov. Sodišče ima še enkrat možnost pretehtati svojo odločitev, čeprav predvideva, da bo društvo ponovno zavrnjeno. Tožnik je klub, ki deluje v javnem interesu, v preteklosti pa je prejel veliko število medalj. Smiselno predlaga odpravo izpodbijane odločbe.

Tožena stranka je sodišču poslala upravne spise in predlagala, da sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrne.

Tožba ni utemeljena.

Po pregledu izpodbijane odločbe in upravnih spisov v obravnavani zadevi sodišče ugotavlja, da je odločba tožene stranke pravilna in zakonita ter, da je tožena stranka za svojo odločitev navedla tudi utemeljene razloge, na katere se sodišče v izogib ponavljanju v celoti sklicuje (drugi odstavek 71.člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št.105/2006 in 62/2010, v nadaljevanju ZUS-1), ter dodatno navaja:

Postopek za odobritev brezplačne pravne pomoči se začne na podlagi prošnje prosilca, ki mora v njej izrecno navesti svoj zahtevek, to je želeno obliko pravne pomoči in obseg brezplačne pravne pomoči. V obravnavani zadevi ni sporno, da je prošnjo za dodelitev BPP vložil klub A., ki je prošnji predložil Potrdilo Upravne enote Celje, številka 021-4872009-119 ((02112) z dne 18. 9. 2009, iz katerega izhaja, da je klub vpisan v register društev pri Upravni enoti Celje na podlagi odločbe, št. 02600-2/90-7 z dne 26. 1. 1990 in da je kot zastopnik kluba vpisan A.A. Prošnji je bil priložen tudi izpis podatkov o prosilcu iz ePRS-Poslovnega registra Slovenije. Navedena podatka sta po presoji sodišča zahtevala, da je tožena stranka začela s postopkom ugotavljanja, ali prosilec sodi med upravičence do BPP, ki so našteti v določbi 10. člena ZBPP. Tako so med drugim upravičenci do BPP po tem zakonu tudi nevladne organizacije in združenja, ki delujejo neprofitno in v javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, in to v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene (4. točka prvega odstavka 10. člena ZBPP). Po presoji sodišča je bilo v postopku dodelitev BPP pravilno ugotovljeno, da je prosilec-tožnik v tem upravnem sporu registriran kot društvo, torej zanj veljajo določbe ZDru-1, ki v določbi prvega odstavka 48. člena določa, da evidenco društev, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu na podlagi tega zakona, vodi pristojno ministrstvo in da evidenci sestavljata evidenčna knjiga in zbirka listin.

V obravnavanem primeru je tožena stranka na podlagi pooblastila iz prvega odstavka 33. člena ZBPP vpogledala v (uradno) evidenco društev, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu, ki se vodi pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Ugotovila je, da tožnika ni v evidenci društev, ki mu je podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu. Na podlagi te ugotovitve, ki ji tožnik v tožbi sicer oporeka, vendar ne prilaga dokazil, ki bi dokazovala drugačen status društva, tudi po presoji sodišča tožnika ni mogoče šteti kot upravičenca do BPP, kar pomeni, da ni izpolnjen objektivni pogoj za dodelitev BPP.

Ker je sodišče na podlagi zgoraj navedenih podatkov presodilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen, da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena, je tožbo kot neutemeljeno na podlagi določbe prvega odstavka 63. člena ZUS-1 zavrnilo.


Zveza:

ZBPP člen 10, 10/1-4.
ZDru-1 člen 48, 48/1.
Datum zadnje spremembe:
04.08.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU2MDI0