<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 456/2009
ECLI:SI:VSRS:2010:I.UP.456.2009

Evidenčna številka:VS1012979
Datum odločbe:24.11.2010
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS (zunanji oddelek v Celju) U 274/2008
Področje:UPRAVNI SPOR - DRUŠTVA
Institut:spremembe statuta društva - sklep o spremembi oziroma dopolnitvi statuta društva - akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu

Jedro

Sklep skupščine društva, s katerim je ta spremenila oziroma dopolnila statut društva nima narave upravnega akta iz 2. člena ZUS-1, saj ne vsebuje nobene vsebinske odločitve o kakšni materialnopravni pravici, obveznosti ali pravni koristi tožnika s področja upravnega prava. Izpodbijani akt ni bil izdan v upravni stvari v smislu drugega odstavka 2. člena ZUP.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom (1. točka izreka) je sodišče prve stopnje na podlagi 3. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu – ZUS-1 zavrglo tožbo tožeče stranke zoper sklep skupščine tožene stranke z dne 26. 3. 2008, v zvezi s sklepom z dne 19. 4. 2006, s katerim je ta sprejela oziroma potrdila spremembe in dopolnitve Statuta A..., ter zavrnilo zahtevo tožeče stranke za povrnitev stroškov postopka (2. točka izreka).

2. V obrazložitvi izpodbijanega sklepa se sodišče prve stopnje sklicuje na določbe 13. in 14. člena Zakona o društvih - ZDru-1 (Ur. l. RS, št. 61/2006) in na določbe 1. in 2. člena ter 3. točko prvega odstavka 36. člena ZUS-1.

3. V pritožbi zoper izpodbijani sklep tožeča stranka uveljavlja vse pritožbene razloge iz prvega odstavka 75. člena ZUS-1. Izpodbijanega sklepa ni mogoče preizkusiti, saj je del, v katerem sodišče razlaga svojo odločitev, nesorazmerno kratek in ni ustrezno obrazložen. Meni, da je zaradi nezakonitih sprememb statuta povsem izgubila kakršenkoli vpliv na odločitve v A., ta vpliv pa so prevzeli nečlani A. Sprejeti statut tako posega v njene pravice, pravne interese in njen pravni položaj. Predlaga, da Vrhovno sodišče izpodbijani sklep spremeni tako, da ugodi njenemu zahtevku ter toženi stranki naloži v plačilo vse stroške postopke, podredno pa, da izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne v ponovno presojo prvostopenjskemu sodišču, v obeh primerih pa toženi stranki naloži v plačilo tudi pritožbene stroške.

K I. točki izreka:

4. Pritožba ni utemeljena.

5. V upravnem sporu sodišče odloča o zakonitosti dokončnih upravnih aktov, s katerimi se posega v pravni položaj tožnika. O zakonitosti drugih aktov odloča sodišče v upravnem sporu le tedaj, če tako določa zakon (prvi odstavek 2. člena ZUS-1). Upravni akti so opredeljeni v drugem odstavku 2. člena ZUS-1, in sicer kot odločbe in drugi javnopravni, enostranski, oblastveni posamični akti, izdani v okviru izvrševanja upravne funkcije, s katerimi organ odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko stranka v postopku izdaje akta. Upravna zadeva je po določbi prvega odstavka 2. člena Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava; za upravno zadevo pa se šteje tudi, če je s predpisom določeno, da organ v neki stvari vodi upravni postopek, odloča o upravnem postopku ali izda upravno odločbo oziroma če to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave stvari (drugi odstavek 2. člena ZUP). Glede na navedeno je značilnost upravnih aktov, da so izdani v okviru izvrševanja upravne funkcije in da vsebujejo vsebinsko odločitev o materialnopravno določeni pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke v postopku izdaje upravnega akta.

6. Pri presoji, ali je posamezna odločitev upravni akt ali ne, je treba ugotavljati obstoj formalnih in materialnih pogojev. Po formalnem kriteriju so upravni akti le tisti akti, ki jih izdajo državni organi, organi lokalnih skupnosti oziroma nosilci javnih pooblastil (1. člen ZUS-1), po materialnem kriteriju pa so, kot že rečeno, tisti akti, ki vsebujejo vsebinsko odločitev o materialnopravno določeni pravici, obveznosti ali pravni koristi (drugi odstavek 2. člena ZUS-1). Če akt ne izpolnjuje formalnega in materialnega pogoja, ne gre za upravni akt, ki je lahko predmet presoje v upravnem sporu, in je zato treba tožbo zavreči.

7. Tožeča stranka v tem upravnem sporu izpodbija odločitev organa (skupščine) A. o spremembi statuta. Tožena stranka je sicer v določenih primerih tudi nosilec javnih pooblastil, vendar pa v obravnavanem primeru ne gre za spor v zvezi z izvrševanjem javnega pooblastila. Zato v tem primeru ni izpolnjen formalni kriterij iz 1. člena ZUS-1. Izpodbijani akt tudi nima narave upravnega akta iz 2. člena ZUS-1, saj ne vsebuje nobene vsebinske odločitve o kakšni materialnopravni pravici, obveznosti ali pravni koristi tožnika s področja upravnega prava. Izpodbijani akt ni bil izdan v upravni stvari v smislu drugega odstavka 2. člena ZUP. Iz ZDru-1, ki ureja pravila za ustanavljanje in delovanje društev in njihovih zvez, ne izhaja, da se o zadevi, ki je predmet tega spora, vodi upravni postopek oziroma odloča v upravnem postopku, ZDru-1 v takšnih primerih tudi ne zagotavlja sodnega varstva v upravnem sporu.

8. Po presoji Vrhovnega sodišča pritožbeni ugovori niso utemeljeni in na drugačno odločitev sodišča ne morejo vplivati.

9. Upoštevaje navedeno je odločitev sodišča prve stopnje, ki je tožbo zavrglo, sicer pravilna, vendar iz razlogov 4. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1, saj akt, ki se izpodbija s tožbo, ni upravni akt oziroma akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu.

10. Vrhovno sodišče je pritožbo na podlagi 76. člena v zvezi z 82. členom ZUS-1 zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep.

K II. točki izreka:

11. V skladu s prvim odstavkom 154. člena in prvim odstavkom 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 tožeča stranka sama trpi svoje stroške pritožbenega postopka.


Zveza:

ZDru-1 člen 13, 14.
ZUS-1 člen 1, 2, 2/1, 2/2, 36, 36/1-4.
ZUP člen 2, 2/1, 2/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
19.07.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU1MzE1