<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 366/2009
ECLI:SI:VSLJ:2009:IV.CPG.366.2009

Evidenčna številka:VSL0055686
Datum odločbe:27.05.2009
Področje:SODNI REGISTER
Institut:zakonski pogoji za vpis v sodni register - subjekt vpisa v sodni register - vrtec kot organizacijska enota javne šole - vpis organizacijske enote v sodni register

Jedro

Ker je pritožbeno sodišče ugotovilo, da v konkretnem primeru predlagani subjekt sploh ne izpolnjuje zakonskih pogojev za vpis v sodni register, pač pa v razvid pri pristojnem ministrstvu, se izkaže, da je sodišče prve stopnje odločilo o predlogu za vpis subjekta v sodni register, za katerega sodišče v registrskem postopku sploh ni pristojno odločati.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in predlog za vpis zavrže.

Obrazložitev

Z uvodoma citiranim sklepom je sodišče prve stopnje v sodni register vpisalo nov subjekt s temi podatki:

matična številka: 5207045xxx

davčna številka: 49698xxx

datum ustanovitve: 11.7.2007

firma: Osnovna šola A.A., vrtec A.A.

sedež: A.

poslovni naslov: A.a.A

pravnoorganizacijska oblika: organizacijska enota

družbenik (oziroma član in ustanovitelj): osnovna šola A.A.; odgovarja kot ustanovitelj dela subjekta, z vsemi sredstvi kot ustanovitelj podružnice; datum vstopa: 11.7.2007

zastopnik: tip zastopnika: ravnatelj, osebno ime: B.B...

Zoper sklep se je pritožila predlagateljica, izpodbija pa ga v delu vpisa ustanovitelja subjekta, zaradi napačne ugotovitve dejanskega stanja, nepravilne uporabe materialnega prava in kršitve določb postopka, s predlogom pritožbenemu sodišču, da ji ugodi ter v izpodbijanem delu sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da kot ustanovitelja v skladu s predlogom predlagateljice z dne 3.2.2009 vpiše Občino A.A.

Pritožba je utemeljena.

Ob reševanju pritožbe je pritožbeno sodišče iz razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti (smiselno 2. odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP in z 19. členom ZSReg) in ki jih bo navedlo v nadaljevanju, ugotovilo, da je sodišče prve stopnje vpisalo v sodni register subjekt, ki po zakonu ni subjekt vpisa.

ZSReg v 1. odstavku 3. člena določa pravne osebe, ki se vpišejo v sodni register, v 2. odstavku istega člena pa našteva druge subjekte vpisa, to pa so:

1. podružnice gospodarske družbe iz 31. člena ZGD-1,

2. podružnice tujega podjetja iz 676. člena ZGD-1 in

3. del druge pravne osebe iz prejšnjega odstavka, če zakon določa, da se vpiše v sodni register.

Podlago za ustanovitev vrtca kot organizacijske enote šole daje ustanovitelju Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Citirani zakon nima določb o tem, da je organizacijska enota samostojna pravna oseba. Zato ni podlage za njen vpis v sodni register po določbi 13. točke 1. odstavka 3. člena ZSReg. Organizacijska enota javnega zavoda je del javnega zavoda, glede katere ZOFVI nima posebnih določb o tem, da se vpiše v sodni register. ZOFVI vsebuje le določbe o vpisu šol in vrtcev v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo (34. člen). Zato določbe ZOFVI tudi ne vsebujejo zakonske podlage za vpis vrtca kot organizacijske enote javne šole (javnega zavoda) v sodni register po 3. točki 2. odstavka 3. člena ZSReg.

V katerih primerih pa se organizacijska enota kot del matičnega zavoda vpiše v sodni register, določa 1. odstavek 56. člen Zakona o zavodih (ZZ). V sodni register se vpiše tista organizacijska enota, ki ima pooblastila v pravnem prometu (2. odstavek 47. člena ZZ). Takšna ureditev je skladna z namenom sodnega registra, ki je v javni objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih (2. člen ZSReg). V primeru vpisa organizacijske enote, ki ima s statutom ali pravili zavoda določena pooblastila v pravnem prometu, se v sodni register vpišejo tudi pooblastila organizacijske enote v pravnem prometu (2. odstavek 57. člena ZZ). V skladu z določbo 2. odstavka 4. člena ZSReg pa se pri takem subjektu vpišejo v sodni register enotna identifikacijska številka, ime, sedež in pravnoorganizacijska oblika subjekta (1. točka 2. odstavka 4. člena ZSReg) ter podatki o matični številki, firmi in sedežu druge pravne osebe, katere del je ta subjekt vpisa (2. točka 2. odstavka 4. člena ZSReg).

Predlagateljica vpisa subjekta v sodni register ni predlagala vpisa pooblastil organizacijske enote vrtca v pravnem prometu v smislu določbe 2. odstavka 57. člena ZZ, niti ni predložila listin, iz katerih bi izhajalo, da so bila ustanovljenemu subjektu taka pooblastila podeljena. Zato pritožbeno sodišče ocenjuje, da ne gre za subjekt iz 3. točke 2. odstavka 3. člena ZSReg, za katerega ZZ določa, da se vpiše v sodni register.

Predlagateljica je predlagala, da se v sodni register vpiše podatek o ustanoviteljici organizacijske enote, ki je Občina A.A., vendar sodišče prve stopnje temu predlogu ni sledilo, pač pa je, upoštevaje določbo 2. točke 2. odstavka 4. člena ZSReg, vpisalo podatke o javnem zavodu, katerega del je vpisana organizacijska enota.

V pritožbi predlagateljica vpisu podatkov o matičnem javnem zavodu nasprotuje s trditvami, da vpis nasprotuje njenemu predlogu, da pa je zaradi finančno pravnih posledic nasproti ustanovitelju pomembno, da so v sodni register pri subjektu vpisa vpisani podatki o ustanovitelju, ne pa podatki o javnem zavodu in da določb Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register v konkretnem primeru sodišče prve stopnje ne bi smelo uporabiti, ker naj bi bila v nasprotju s področnimi zakoni, to je ZZ in ZOFVI.

Pritožbeno sodišče pritrjuje pritožnici, da sodišče prve stopnje nima podlage za vpis subjekta v sodni register s podatki, ki so drugačni od predlaganih podatkov predlagateljice. Pritožnica tudi pravilno opozarja, da je za vpis organizacijske enote (v razvid) pomembno navesti podatke o ustanovitelju (34. člen ZOFVI). Ker pa je pritožbeno sodišče ugotovilo, da v konkretnem primeru predlagani subjekt sploh ne izpolnjuje zakonskih pogojev za vpis v sodni register pač pa v razvid pri pristojnem ministrstvu, se izkaže, da je sodišče prve stopnje odločilo o predlogu za vpis subjekta v sodni register, za katerega sodišče v registrskem postopku sploh ni pristojno odločati. S tem je storilo bistveno kršitev določb postopka iz 3. točke 1. odstavka 339. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP in z 19. členom ZSReg, na katero pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti in ki narekuje zavrženje predloga za vpis subjekta v sodni register.

Zato je pritožbi ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in predlog za vpis subjekta v sodni register zavrglo (4. točka 39. člena ZSreg v zvezi s smiselno uporabo 2. odstavka 354. člena ZPP).


Zveza:

ZSReg člen 3, 3/1, 3/2.
ZOFVI člen 34.
ZZ člen 47, 47/2, 56, 56/1, 56/2, 57, 57/2.
Datum zadnje spremembe:
07.07.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ0ODc2