<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 365/2009
ECLI:SI:VSLJ:2009:IV.CPG.365.2009

Evidenčna številka:VSL0055678
Datum odločbe:27.05.2009
Področje:SODNI REGISTER
Institut:subjekt vpisa v sodni register - pogoj za vpis v sodni register - vpis podružnice javne šole v sodni register - vpis podružnične šole v sodni register

Jedro

Ker je pritožbeno sodišče ugotovilo, da v konkretnem primeru predlagani subjekt sploh ne izpolnjuje zakonskih pogojev za vpis v sodni register, pač pa v razvid pri pristojnem ministrstvu, se izkaže, da je sodišče prve stopnje odločilo o predlogu za vpis subjekta v sodni register, za katerega sodišče v registrskem postopku sploh ni pristojno odločati.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in predlog za vpis zavrže.

Obrazložitev

Z uvodoma citiranim sklepom je sodišče prve stopnje v sodni register vpisalo podružnico šole.

Zoper sklep se je pritožila predlagateljica, izpodbija pa ga zaradi napačne ugotovitve dejanskega stanja, nepravilne uporabe materialnega prava in kršitve določb postopka, s predlogom pritožbenemu sodišču, da ji ugodi ter v izpodbijanem delu sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da kot ustanovitelja v skladu s predlogom predlagateljice vpiše občino A.A., kot sedež podružnice vpiše B.B. in kot pravnoorganizacijsko obliko "podružnica javnega zavoda".

Pritožba je utemeljena.

Ob reševanju pritožbe je pritožbeno sodišče iz razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti (smiselno 2. odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP in z 19. členom ZSReg) in ki jih bo navedlo v nadaljevanju, ugotovilo, da je sodišče prve stopnje vpisalo v sodni register subjekt, ki po zakonu ni subjekt vpisa.

ZSReg v 1. odstavku 3. člena določa pravne osebe, ki se vpišejo v sodni register, v 2. odstavku istega člena pa našteva druge subjekte vpisa, to pa so:

1. podružnice gospodarske družbe iz 31. člena ZGD-1,

2. podružnice tujega podjetja iz 676. člena ZGD-1 in

3. del druge pravne osebe iz prejšnjega odstavka, če zakon določa, da se vpiše v sodni register.

Podlago za ustanovitev podružnice šole daje ustanovitelju Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Citirani zakon nima določb o tem, da je podružnica samostojna pravna oseba. Zato ni podlage za njen vpis v sodni register po določbi 13. točke 1. odstavka 3. člena ZSReg. Podružnica šole je del matične šole (glej 2. člen Pravilnika o pogojih ustanavljanja javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol, Ur. list RS, št. 16/1998), glede katere ZOFVI nima posebnih določb o tem, da se vpiše v sodni register. ZOFVI vsebuje le določbe o vpisu šol in vrtcev v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo (34. člen). Zato določbe ZOFVI tudi ne vsebujejo zakonske podlage za vpis podružnice šole v sodni register po 3. točki 2. odstavka 3. člena ZSReg.

V katerih primerih pa se del matičnega zavoda vpiše v sodni register, določa 1. odstavek 56. člen Zakona o zavodih (ZZ). V sodni register se vpiše tista organizacijska enota, ki ima pooblastila v pravnem prometu (2. odstavek 47. člena ZZ). Takšna ureditev je skladna z namenom sodnega registra, ki je v javni objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih (2. člen ZSReg). V primeru vpisa organizacijske enote, ki ima s statutom ali pravili zavoda določena pooblastila v pravnem prometu, se v sodni register vpišejo tudi pooblastila organizacijske enote v pravnem prometu (2. odstavek 57. člena ZZ). V skladu z določbo 2. odstavka 4. člena ZSReg pa se pri takem subjektu vpišejo v sodni register enotna identifikacijska številka, ime, sedež in pravnoorganizacijska oblika subjekta (1. točka 2. odstavka 4. člena ZSReg) ter podatki o matični številki, firmi in sedežu druge pravne osebe, katere del je ta subjekt vpisa (2. točka 2. odstavka 4. člena ZSReg).

Predlagateljica vpisa subjekta v sodni register ni predlagala vpisa pooblastil podružnice v pravnem prometu v smislu določbe 2. odstavka 57. člena ZZ, niti ni predložila listin, iz katerih bi izhajalo, da so bila ustanovljenemu subjektu taka pooblastila podeljena. Zato pritožbeno sodišče ocenjuje, da ne gre za subjekt iz 3. točke 2. odstavka 3. člena ZSReg, za katerega ZZ določa, da se vpiše v sodni register.

Predlagateljica je predlagala, da se v sodni register vpiše podatek o ustanoviteljici podružnice, ki je občin A.A., vendar sodišče prve stopnje temu predlogu ni sledilo, pač pa je, upoštevaje določbo 2. točke 2. odstavka 4. člena ZSReg, vpisalo podatke o javnem zavodu, katerega del je podružnica.

V pritožbi predlagateljica vpisu podatkov, ki so drugačni od predlaganih, utemeljeno nasprotuje. Strinja se pritožbeno sodišče tudi s stališčem pritožnice, da je pri vpisu podružnice potrebno navesti podatke o ustanovitelju (34. člen ZOFVI), vendar navedena določba zakona velja za vpis podružnice v razvid, ne pa tudi za vpis podružnice v sodni register. Ker je pritožbeno sodišče ugotovilo, da v konkretnem primeru predlagani subjekt sploh ne izpolnjuje zakonskih pogojev za vpis v sodni register, pač pa v razvid pri pristojnem ministrstvu, se izkaže, da je sodišče prve stopnje odločilo o predlogu za vpis subjekta v sodni register, za katerega sodišče v registrskem postopku sploh ni pristojno odločati. S tem je storilo bistveno kršitev določb postopka iz 3. točke 1. odstavka 339. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP in z 19. členom ZSReg, na katero pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti in ki narekuje zavrženje predloga za vpis subjekta v sodni register.

Zato je pritožbi ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in predlog za predlagani vpis podružnice v sodni register zavrglo (4. točka 39. člena ZSreg v zvezi s smiselno uporabo 2. odstavka 354. člena ZPP).


Zveza:

ZSReg člen 3, 3/1, 3/2.
ZOFVI člen 34.
ZZ člen 47, 47/2, 56, 56/1, 57, 57/2.
Datum zadnje spremembe:
07.07.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ0ODY4