<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 33/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:I.UP.33.2009

Evidenčna številka:VS1012166
Datum odločbe:16.12.2009
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS (zunanji oddelek v Mariboru) U 138/2008
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:denacionalizacija - društva - zastopanje pravne osebe - zakoniti zastopnik društva - spor o zakonitem zastopniku

Jedro

Društvo kot pravna oseba mora ves čas imeti svojega zakonitega zastopnika, in sicer tudi v primeru, če v zvezi z njegovim imenovanjem teče spor. Kot zakonitega zastopnika pa je treba šteti osebo, ki je kot zastopnik društva vpisana v register društev.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

II. Vsaka stranka sama trpi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje na podlagi 3. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu – ZUS-1 zavrglo tožbo tožeče stranke zoper sklep tožene stranke z dne 31. 1. 2008. Z navedenim sklepom je tožena stranka kot prepozen zavrgla predlog tožeče stranke za obnovo denacionalizacijskega postopka, zaključenega s pravnomočno odločbo tožene stranke z dne 20. 4. 2006.

2. V obrazložitvi izpodbijane sodbe sodišče prve stopnje navaja, da je na podlagi poizvedb pri Upravni enoti Ruše ugotovilo, da je bil na dan vložitve tožbe dne 14. 3. 2008 v registru društev kot zakoniti zastopnik Društva A. vpisan B.B. V času vložitve tožbe torej C.C. ni bila več zakonita zastopnica tožeče stranke. Ker ne gre za pomanjkljivost, ki bi jo bilo mogoče odpraviti, in ker je sodišče dolžno ves čas postopka po uradni dolžnosti paziti, ali stranko zastopa njen zakoniti zastopnik, je tožbo na podlagi 3. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1 zavrglo.

3. Tožeča stranka v pritožbi uveljavlja zmotno uporabo materialnega prava, zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja ter kršitve določb postopka. Navaja, da se sodišče ni izreko o vseh tožbenih navedbah in ugovorih. Ker je sodišče ni seznanilo z obvestilom upravnega organa, ni imela možnosti izjaviti se o listini, na katero je sodišče oprlo svojo odločitev. O vpisu spremembe zastopnika društva namreč teče upravni spor, o katerem še ni odločeno, zato meni, da sodišče ni pravilno ugotovilo dejanskega stanja.

4. Društvo A. v vlogi, naslovljeni odgovor na pritožbo, ki jo je po pooblastilu predsednika B.B. vložil odvetnik D.D., navaja, da C.C. ni zastopnica društva in predlaga zavrženje pritožbe iz istih razlogov kot je bila zavržena že tožba.

5. Pritožba ni utemeljena.

6. V obravnavani zadevi je sporno, ali tožečo stranko v tem upravnem sporu zastopa njen zakoniti zastopnik. Sodišče prve stopnje je tožbo tožeče stranke zavrglo, ker je na podlagi poizvedb, ki jih je opravilo pri Upravni enoti Ruše, ugotovilo, da ob vložitvi tožbe tožeče stranke ni zastopal zakoniti zastopnik. Sodišče prve stopnje se je pri tem oprlo na podatke o zakonitem zastopniku, ki je bil kot tak v trenutku vložitve obravnavane tožbe vpisan v registru pristojne upravne enote, to pa ni bila C.C., ki je v obravnavani zadevi podpisala pooblastilo odvetniku za vložitev tožbe v imenu tožeče stranke. Po presoji Vrhovnega sodišča je izpodbijana odločitev sodišča prve stopnje pravilna in zakonita. Pritožbene navedbe, da sklep upravne enote, ki je bil podlaga vpisu spremenjenega zastopnika B.B. v register društev, ni dokončen in pravnomočen, namreč ne vplivajo na pravilnost izpodbijane odločitve.

7. Društvo kot pravna oseba samo po sebi ne more imeti poslovne sposobnosti niti z njo povezane procesne sposobnosti, saj samo ne more niti oblikovati niti izražati volje. Zaradi tega ves čas svojega obstoja potrebuje zastopnika, to je fizično osebo, ki takšne lastnosti ima. Zakon o društvih – ZDru-1 tako v drugem odstavku 5. člena določa, da društvo zastopa oseba, določena s temeljnim aktom, zastopnik društva pa je lahko le poslovno sposobna fizična oseba. Iz prvega odstavka 9. člena ZDru-1 izhaja, da mora temeljni akt društva, ki ga društvo mora imeti po določbi 4. člena ZDru-1, določati tudi zastopanje društva. Po prvem odstavku 20. člena ZDru-1 pa je društvo dolžno v primeru spremembe zastopnika društva vložiti zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh od nastale spremembe. Skladno z določbo petega odstavka 19. člena v zvezi z 22. členom ZDru-1 pritožba zoper odločbo o registraciji spremembe ne zadrži vpisa spremembe v register društev.

8. Iz navedenih določb tako izhaja pomen določitve zastopnika društva, saj društvo brez zakonitega zastopnika nima niti poslovne niti z njo povezane procesne sposobnosti. Ti pa sta potrebni zaradi pravne varnosti, še zlasti pa zaradi varstva pravic društva in pravic drugih udeležencev v pravnem prometu. Navedeno izhaja tudi iz določbe petega odstavka 19. člena v zvezi z 22. členom ZDru-1, po kateri pritožba zoper odločbo o registraciji sprememb ne zadrži vpisa spremembe v register društev. Društvo mora torej ves čas imeti svojega zakonitega zastopnika, in sicer tudi v primeru, če v zvezi z njegovim imenovanjem teče spor. Kot zakonitega zastopnika pa je v tem primeru treba šteti osebo, ki je kot zastopnik društva vpisana v register društev. Ker torej morebiten spor o zakonitosti sklepa, ki je bil podlaga za vpis spremembe zastopnika društva v register društev, ne vpliva na zastopanje društva, tudi spor o zakonitosti sklepa Upravne enote Ruše, ki je bil podlaga za vpis spremembe zastopnika društva, v imenu katerega je bila vložena tožba, na katerega opozarja pritožba, ne vpliva na zakonitost in pravilnost v tem upravnem sporu izpodbijanega sklepa.

9. Pritožbeni očitki o kršitvi pravice do izjave niso utemeljeni. Po določbi tretjega odstavka 75. člena ZUS-1 je bistvena kršitev določb postopka vselej podana, le če gre za kakšen razlog iz 1., 2., 3., 4. ali 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP ali za razlog iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 78. člena tega zakona. V ostalih primerih, ko sodišče med postopkom ne uporabi kakšne določbe tega zakona oziroma ZPP ali jo uporabi nepravilno, pa je skladno z določbo drugega odstavka 75. člena ZUS-1 bistvena kršitev določb postopka podana le, če je to vplivalo na zakonitost ali pravilnost sodbe. Ker se v obravnavani zadevi očitki o kršitvi pravice do izjave nanašajo na zatrjevano spornost vpisa spremembe zastopnika društva v register društev, ta pa glede na navedeno na odločitev v obravnavani zadevi ne vpliva, ni podana očitana bistvena kršitev določb o pravici do izjave.

10. Prav tako ni utemeljen pritožbeni očitek, da izpodbijani sklep nima razlogov o morebitnih ostalih razlogih za odločitev sodišča prve stopnje in da se sodišče ni izreklo o vseh tožbenih navedbah. Sodišče prve stopnje je moralo namreč tožbo zavreči že zato, ker zanjo ni bila izpolnjena procesna predpostavka, da pravno osebo zastopa njen zakoniti zastopnik, na kar mora na podlagi določb 80. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 po uradni dolžnosti paziti ves čas postopka.

11. Ker razlogi, zaradi katerih se sklep izpodbija, niti razlogi, na katere mora pritožbeno sodišče paziti po uradni dolžnosti, niso podani, je pritožbeno sodišče na podlagi 76. člena v zvezi z 82. členom ZUS-1 pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

12. Ker tožeča stranka s pritožbo ni uspela, v skladu s prvim odstavkom 165. člena in prvim odstavkom 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 sama trpi svoje stroške pritožbenega postopka. Društvo A. v vlogi, vloženi po pooblastilu predsednika B.B. ni navedlo ničesar, kar bi vplivalo na odločitev v zadevi, zato je sodišče presodilo, da njeno vročanje ni bilo potrebno. Ker torej stroški za to vlogo niso bili potrebni, navedeno društvo na podlagi določbe prvega odstavka 155. člena ZPP tudi samo trpi svoje stroške pritožbenega postopka.


Zveza:

ZUS-1 člen 36, 36/1-3, 75.
ZPP člen 80.
ZDru-1 člen 4, 5, 5/2, 9, 9/1, 19, 19/5, 20, 20/1, 22.
Datum zadnje spremembe:
19.05.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQyNDU0