<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Upr 1/2005
ECLI:SI:VSRS:2008:I.UPR.1.2005

Evidenčna številka:VS1010623
Datum odločbe:12.11.2008
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS U 2209/2004
Področje:JAVNI ZAVODI
Institut:imenovanje direktorja javnega zavoda - spor o pristojnosti

Jedro

Ker je po določbi 7. odstavka 56. člena ZSV za imenovanje direktorja CSD pristojen svet zavoda in ne organ ustanovitelja tega javnega zavoda, je za rešitev spora o zakonitosti imenovanja direktorja CSD pristojno Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Oddelek v Brežicah. Soglasje ministra, pristojnega za socialno delo, k imenovanju direktorja CSD, ne spremeni pristojnosti za rešitev spora o imenovanju direktorja CSD, saj je to soglasje le del postopka imenovanja direktorja javnega zavoda.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi je stvarno pristojno Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Oddelek v Brežicah.

Obrazložitev

Tožnica je pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, Oddelku v Brežicah, vložila tožbo na ugotovitev neveljavnosti sklepa - obvestila Sveta Centra za socialno delo ... (CSD) z dne 27.10.2004, s katerim je bila obveščena, da ni bila izbrana za direktorico CSD.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Oddelek v Brežicah, se je s sklepom z dne 26.11.2004, izreklo za stvarno nepristojno za odločanje v tej zadevi in odločilo, da se zadeva po pravnomočnosti sklepa odstopi v reševanje Upravnemu sodišču RS v Ljubljani. Menilo je, da je CSD javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija. Zato veljajo za imenovanje njegovega direktorja določbe 32. člena Zakona o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US in 8/96) in določbe 6. in 7. odstavka 56. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV, Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 - odl. US, 41/99, 26/01, 2/04 in 7/04). Glede na navedeno meni, da je za odločanje o zadevi pristojno Upravno sodišče RS.

Upravno sodišče RS v Ljubljani pristojnosti ni sprejelo. Predlagalo je Vrhovnemu sodišču RS, da odloči o sporu o pristojnosti. Navaja, da je za obravnavani spor o pristojnosti bistveno, da je po 7. odstavku 56. člena ZSV za imenovanje direktorja CSD pristojen svet tega zavoda. Dejstvo, da mora minister dati soglasje k imenovanju in da v postopku sodeluje pristojni organ lokalne skupnosti s predhodnim mnenjem, ne pomeni, da direktorja ne imenuje svet zavoda v smislu 2. odstavka 36. člena ZZ, ker takšne razlage ne dopušča jezikovna razlaga te določbe. Soglasje ustanovitelja zavoda k imenovanju direktorja javnega socialnega zavoda je sestavni del akta o imenovanju, o katerem pa odloča svet zavoda. Zato je v obravnavanem primeru šteti, da soglasje ministra spada v okvir odločitve o izbiri, ki jo sprejme svet zavoda. Ker za imenovanje direktorja CSD ... ni pristojen organ republike, občine ali mesta, v zadevi ni pristojno Upravno sodišče RS, temveč Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Oddelek v Brežicah.

Za odločanje v tej zadevi je stvarno pristojno Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Oddelek v Brežicah.

Po določbi 1. odstavka 32. člena ZZ direktorja javnega zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda. Center za socialno delo je po določbi 5. odstavka 49. člena ZSV javni socialno-varstveni zavod. Če je ustanoviteljica takega zavoda Republika Slovenija, po določbi 7. odstavka 56. člena ZSV imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež. Iz izpiska sodnega registra za toženo stranko, ki se nahaja v sodnih spisih, je razvidno, da je CSD B. javni zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija. Iz sodnih spisov tudi izhaja, da je postopek imenovanja direktorja vodil Svet CSD, katerega obvestilo o izbiri direktorja je tožnica tudi izpodbijala s tožbo pred Delovnim in socialnim sodiščem Ljubljani, Oddelkom v Brežicah.

Za obravnavanje spora o zakonitosti imenovanja direktorja centra za socialno delo je po presoji vrhovnega sodišča pristojno sodišče, ki je pristojno za delovne spore. Po določbi 2. odstavka 36. člena ZZ se zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču, pristojnem za upravne spore le tedaj, če imenuje direktorja javnega zavoda organ republike, občine ali mesta, v vseh drugih primerih pa se zahteva za sodno varstvo vloži pri sodišču, pristojnem za delovne spore. Ker je po določbi 7. odstavka 56. člena ZSV za imenovanje direktorja CSD pristojen svet zavoda in ne organ ustanovitelja tega javnega zavoda, je za rešitev spora o zakonitosti imenovanja direktorja CSD pristojno Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Oddelek v Brežicah. Soglasje ministra, pristojnega za socialno delo, k imenovanju direktorja CSD, ne spremeni pristojnosti za rešitev spora o imenovanju direktorja CSD, saj je to soglasje le del postopka imenovanja direktorja javnega zavoda.

Zaradi navedenega je Vrhovno sodišče RS na podlagi določbe 3. odstavka 12. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1, Uradni list RS, št. 105/06 in 26/07 - sklep US) odločilo o pristojnostnem sporu tako, da je v tej zadevi določilo kot stvarno pristojno sodišče Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Oddelek v Brežicah.


Zveza:

ZZ člen 32, 32/1, 36, 36/2.ZSV člen 49, 49/5, 56, 56/7.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMjE4OA==