Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8437X3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZkYXRhYmFzZSU1QlNFVSU1RD1TRVUmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJWRFNTJTVEPVZEU1MmcT1wb2dvZGJhJTIwbyUyMHphcG9zbGl0dmkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0xOQ==
 OdločbaDatumJedroInstitut
VDSS sodba in sklep Pdp 234/201208.05.2012Dejstvo, da delodajalec delavcu ne izroči pisne pogodbe o zaposlitvi (kar bi moral storiti že 3 dni pred predvideno sklenitvijo), ne more iti v breme delavca v tem smislu, da bi delodajalec lahko za kakršnokoli dejansko izplačilo zatrjeval, da je bila v resnici dogovorjena nižja osnovna plača od tiste, ki izhaja iz plačilne liste, ter da se razlika nanaša na variabilni del, ki se je izplačeval ne glede na rezultate, oziroma kljub temu, da pozitivnih rezultatov sploh ni bilo. Na tak način bi delodajalec posledice svojega nepravilnega ravnanja dejansko prevalil na delavca in bi ta moral dokazovati vse tisto, kar bi v resnici moral dokazati delodajalec.plača - prikrajšanje pri plači - regres za letni dopust - dokazno breme - pogodba o zaposlitvi - ustni dogovor
VDSS Sodba Pdp 712/201616.03.2017Managerska pogodba, ki je bila sklenjena med strankama, je po vsebini predstavljala tudi pogodbo o zaposlitvi. Managerska pogodba je namreč uredila dvojni položaj tožnika, njegov statusnopravni položaj glavnega izvršnega direktorja tožene stranke in s tem organa družbe na podlagi 290. člena ZGD-1 in njegov delovnopravni položaj delavca na podlagi 72. člena takrat veljavnega ZDR. Iz osnovnih določil managerske pogodbe izhaja, da se s to pogodbo urejajo tudi delovnopravni elementi razmerja, iz predmeta pogodbe (in ne le iz uvodnih ugotovitev pogodbenih strank) pa izhaja, da ima tožnik sklenjeno delovno razmerja za nedoločen čas, za čas trajanja te pogodbe pa se delovno razmerje ureja po določbah zakona, te pogodbe in kolektivne pogodbe. Za pravilno rešitev tega spora je torej ključna ugotovitev, da ima managerska pogodba dvojno pravno naravo, statusnopravno in...direktor - pogodba o zaposlitvi - obstoj delovnega razmerja - odpoved pogodbe o zaposlitvi - razlog nesposobnosti - sodno varstvo
VSRS Sklep VIII DoR 38/2017-820.09.2017Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je odpravnina, kakor je dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi, korporacijskopravna pravica, ali pa jo je treba šteti za pravico iz delovnega razmerja.predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - pogodba o zaposlitvi - poslovodna oseba - razrešitev - pogodbeno dogovorjena odpravnina
VDSS sodba in sklep Pdp 859/200721.02.2008Delovno sodišče je stvarno pristojno v delu tožbenega zahtevka, ki se nanaša na prenehanje delovnega razmerja, ne pa o delu tožbenega zahtevka, ki se nanaša na razveljavitev sklepa o predčasnem prenehanju mandata predsednika tožene stranke.

Na podlagi sklepa o razrešitvi s funkcije predsednika tožniku ni zakonito prenehala pogodba o zaposlitvi, ampak je prenehala z dnem, ko bi mu iztekel mandat, saj je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas trajanja mandata.
pogodba o zaposlitvi za določen čas - poslovodna oseba - mandat - predčasna razrešitev - prenehanje delovnega razmerja - stvarna pristojnost
VDSS sklep Pdp 774/201111.11.2011Ne glede na to, da je bila višina plače določena v tožnikovi pogodbi o zaposlitvi, sta se s toženo stranko lahko ustno dogovorila za višjo urno postavko, ki jo naj bi tožnik prejemal za delo v tujini.plača - prikrajšanje pri plači - pogodba o zaposlitvi - ustni dogovor - dokazovanje - zaslišanje prič - izjava priče
VDS sodba in sklep Pdp 1261/200528.09.2006Tožnik je zaprosil za preložitev zagovora dan pred predvidenim zagovorom, ki ga je tožena stranka morala opraviti, če je želela spoštovati 15 dnevni subjektivni prekluzivni rok za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Tožnik v vlogi z ničemer ni opravičil svoje odsotnosti. Zgolj navajanje, da je delavec v bolniškem staležu, ni opravičljiv razlog za to, da se zagovora ni udeležil, tožena stranka pa zagovora na podlagi takega opravičila tudi ni bila dolžna preložiti.

 

izredna odpoved - pogodba o zaposlitvi - rok za podajo odpovedi - zagovor
Sodba VIII Ips 171/201101.10.2012Če delavec za kršitev pravice (da je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom) zve še v času trajanja delovnega razmerja, lahko uveljavlja preoblikovanje v delovno razmerje za nedoločen čas v postopku po prvem in drugem odstavku 204. člena ZDR. Ne (še) kot sodno varstvo zaradi nezakonitega prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, temveč kot zahtevek za ugotovitev sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.pogodba o zaposlitvi za določen čas - transformacija - rok za vložitev tožbe - rok za sodno varstvo
VDSS sklep Pdp 1162/200817.12.2008Ker iz tožbenih navedb ni razvidno, ali je izpolnjena procesna predpostavka za sodno varstvo iz 1. in 2. odst. 204. čl. ZDR, čeprav je iz tožbenega zahtevka mogoče sklepati, da je tožnik v času vložitve tožbe še zaposlen pri toženi stranki (in zahteva, da se ugotovi, da se pogodba o zaposlitvi za določen čas šteje za pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas), tožba ni sklepčna in ni mogoče izdati zamudne sodbe.zamudna sodba - sklepčnost - pogodba o zaposlitvi za določen čas - transformacija - procesna predpostavka - sodno varstvo
VDSS sodba Pdp 749/201619.01.2017Tožnica je opravljala isto delo več kot dve leti, pri čemer je šlo za projektno delo le v manjšem delu cca. 20 %, saj je tožnica večino časa opravljala redno delo, to je v 80 %, in to ves čas zaposlitve od 1. 10. 2011 do 29. 12. 2016. Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da pogodbe o zaposlitvi niso bile sklenjene za čas trajanja projekta, tožnica pa je večino dela delala na rednem delu v višini 80 %. Zato je pravilno zaključilo, da so bile tožničine pogodbe o zaposlitvi za določen čas sklenjene nezakonito in je prišlo do transformacije delovnega razmerja za določen čas v nedoločen čas.transformacija pogodbe o zaposlitvi - pogodba o zaposlitvi za določen čas - projektno delo
VDSS sklep Pdp 577/201205.07.2012Prejem obvestila ZZZS o izpisu iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ne podaljša roka za vložitev tožbe, s katero se uveljavlja transformacijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Ta rok teče od prenehanja delovnega razmerja (izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas).pogodba o zaposlitvi za določen čas - transformacija - sodno varstvo - rok za vložitev tožbe
Sodba VIII Ips 198/201325.11.2013Sodišče je presodilo, da je tožena stranka dokazala obstoj zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas: začasno povečan obseg dela v poletni sezoni. Tej presoji tožnik v reviziji ne oporeka.pogodba o zaposlitvi za določen čas - zakonit razlog - začasno povečan obseg dela
Sodba VIII Ips 126/200826.05.2009Za zakonitost pogodbe o zaposlitvi za določen čas so odločilne okoliščine, ki so bile znane ob njeni sklenitvi. Na zakonitost pogodbe o zaposlitvi za določen čas ne vpliva, če so se tekom njenega trajanja spremenile okoliščine, ki bi glede na 10. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije omogočale zaposlitev tožnice za nedoločen čas.

Če delavec po poteku delovnega razmerja za določen čas pride na delo in želi nadaljevati z delom, mora biti iz ravnanja delodajalca nedvomno razvidno, da mu tega ne preprečuje, da lahko govorimo o preoblikovanju delovnega razmerja za nedoločen čas. Bistveno je, da delavec opravlja delo še naprej, delodajalec pa to delo sprejema, iz česar lahko izhaja volja strank po nadaljevanju delovnega razmerja.
pripravništvo - pogodba o zaposlitvi za določen čas - transformacija - zaposleni v socialnem varstvu - zaposlitev
VDSS sodba Pdp 1182/201419.02.2015Po določbi prvega odstavka 92. člena ZObr lahko z ministrstvom sklene pogodbo o zaposlitvi, kdor izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške službe, pri čemer se zagotavlja enake možnosti za moške in ženske in sicer kot kandidat za podčastnika in častnika oziroma vojaškega uslužbenca za nedoločen čas ali določen čas do 10 let, ki se lahko podaljšuje za enako časovno obdobje, za vojaka pa do 10 let in se lahko podaljšuje za enako časovno obdobje, vendar ne dlje kot do 45. leta starosti. Iz zakonske dikcije izhaja, da se pogodba lahko podaljšuje. Predvidena je torej možnost in ne obveznost podaljšanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.

Sklepanje pogodb s tožečo stranko (vojakom) in sicer tri zaporedne pogodbe za določen čas za isto delo (prvi dve za po 5 let in zadnja za 6 mesecev), nima za posledico, da bi se štelo, da je bilo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen...
obstoj delovnega razmerja - vojska - pogodba o zaposlitvi za določen čas - prepoved diskriminacije
VDSS sklep Pdp 510/201206.12.2012Kot osnovo za izračun plače tožnika (direktorja) je treba upoštevati povprečje plač zaposlenih delavcev pri toženi stranki brez upoštevanja plače direktorja oziroma delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki so imeli sklenjene individualne pogodbe o zaposlitvi. V primeru vključitve plač delavcev z individualnimi pogodbami o zaposlitvi v izračun povprečja bi namreč ustvarili nesprejemljivo situacijo, ko bi bil izračun plače delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi odvisen od višine njihove lastne plače oziroma plače zaposlenih po individualnih pogodbah o zaposlitvi, ki so sicer v določenem razponu glede na plače zaposlenih delavcev, in bi se s tem „umetno“ dvigovali osnovno za izračun plač.vračilo preveč izplačane plače - obračun plače - individualna pogodba o zaposlitvi - direktor
VDSS Sodba Pdp 690/201807.07.2020Vrhovno sodišče je s sklepom VIII Ips 148/2018 z dne 19. 2. 2019 revizijski postopek glede plačila stroškov izobraževanja prekinilo ter na Ustavno sodišče RS vložilo zahtevo za oceno ustavnosti določbe drugega odstavka 93. člena ZObr. Ta določa, da mora pripadnik stalne sestave, ki enostransko odpove pogodbo o zaposlitvi pred iztekom 10 let, ministrstvu vrniti sorazmeren del stroškov osnovnega vojaško-strokovnega usposabljanja. Vrhovno sodišče RS je menilo, da je ta določba v neskladju s 14. (enakost pred zakonom) in 49. (svoboda dela) členom Ustave Republike Slovenije v zvezi s 4. členom Ustave RS. Ustavno sodišče je z odločbo U-I-82/2017-14 z dne 9. 4. 2020 odločilo, da drugi odstavek 93. člena ZObr ni v neskladju z Ustavo RS.

Po drugem odstavku 93. člena ZObr lahko pripadnik stalne sestave pogodbo o zaposlitvi enostransko odpove, pri čemer mora glede na čas trajanja pogodbe o
vračilo stroškov izobraževanja - pogodba o zaposlitvi za določen čas - vojak - ustavna odločba
Sodba VIII Ips 156/200805.10.2009ZObr v devetem odstavku 93. člena zagotavlja stalnemu pripadniku sestave Slovenske vojske, ki mu je zaradi posledic poškodbe pri delu priznana invalidnost, razporeditev na drugo delovno mesto v ministrstvu ali drugem državnem organu, ki ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti. Če obstaja možnost za tako razporeditev bodisi z ali brez poklicne rehabilitacije, se ga na tako delovno mesto razporedi (premesti) in se z njim sklene ustrezna pogodba o zaposlitvi. Vendar ne za določen, temveč za nedoločen čas. „Začasna razporeditev“, torej za določen čas največ petih let, je možna le v primeru, ko razporeditev na ustrezno delo ni možna niti s poklicno rehabilitacijo.vojak - pogodba o zaposlitvi za določen čas - invalidnost - razporeditev na drugo delovno mesto
Sklep VIII Ips 158/200606.11.2007Če je delodajalec v primerih delovnega razmerja za določen čas s svojimi ravnanji (na primer obvestilom o prenehanju delovnega razmerja, sklepom o prenehanju delovnega razmerja in podobno) pri delavcu povzročil dvom o dnevu, ko pogodba o zaposlitvi preneha (bo prenehala), je treba za presojo začetka teka roka uporabiti tisti del tretjega odstavka 204. člena ZDR, ki določa, da rok za tožbo začne teči od dneva, ko je delavec "zvedel za kršitev".

pogodba o zaposlitvi za določen čas - prenehanje delovnega razmerja - rok za sodno varstvo
Sodba VIII Ips 97/200609.05.2006Ob ugotovitvah, da je predstavnik tožene stranke dne 2.9.2003 izročil tožniku v podpis pripravljeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, da je tožnik po 31.8.2003 s pristankom tožene stranke brez prekinitve nadaljeval z delom vse do 15. oziroma 30.9.2003, čeprav nove pogodbe ni podpisal, ni mogoč zaključek, da je bila s tožnikom sklenjena kakršnakoli nova pogodba o zaposlitvi. Zato se šteje, da je tožnik po 31.8.2003 nadaljeval z delom po pogojih predhodne pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je prešla v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

pogodba o zaposlitvi za določen čas - nadaljevanje dela - transformacija delovnega razmerja - transformacija pogodbe o zaposlitvi
VDSS sodba in sklep Pdp 1108/200707.10.2008Ker iz individualne pogodbe o zaposlitvi ne izhaja, da bi osnovna plača v dogovorjeni višini pokrivala tudi morebitno delo, opravljeno preko polnega delovnega časa, oziroma da do dodatnega plačila za delo preko polnega delovnega časa tožnik ne bi bil upravičen, mu plačilo nadur, če so bile dejansko opravljene, pripada, čeprav delo preko polnega delovnega časa ni bilo pisno odrejeno.individualna pogodba o zaposlitvi - delavec s posebnimi pooblastili - plača - nadurno delo
Sodba VIII Ips 312/200807.09.2010Pogodba o zaposlitvi za določen čas se na podlagi šestega odstavka 109. člena ZOFVI lahko sklene z delavcem, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev (torej kateregakoli pogoja, ne le pogoja strokovne izobrazbe).pogodba o zaposlitvi za določen čas - učitelj - neizpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta - strokovni izpit

Izberi vse|Izvozi izbrane