Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 53853X3N1Ym1pdD1pJUM1JUExJUM0JThEaSZxPTE5OS8yMDE0Jm9yZGVyPXNjb3JlJmRpcmVjdGlvbj1hc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 OdločbaDatumJedroInstitut
Sklep I Up 199/201412.06.2014Ker tožnica temeljnega vsebinskega pogoja za izdajo začasne odredbe po drugem in tretjem odstavku 32. člena ZUS-1 ni izkazala (saj ni predložila nobenega dokaza), je sodišče prve stopnje njeno zahtevo pravilno zavrnilo.začasna odredba - težko popravljiva škoda - dokazi - zaslišanje stranke
VDSS sodba Pdp 199/201422.05.2014Ker tožniku v spornem obdobju plača ni bila izplačana, tožnik pa je v tem obdobju delal, je tožnikov tožbeni na izplačilo neizplačane plače utemeljen.

Tožnik se je izobraževal na stroške tožene stranke (tožena stranka je zanj plačala šolnino in potne stroške vožnje na izobraževanja), vendar dogovora med strankama o vrnitvi stroškov izobraževanja v primeru, če bi prišlo do predčasne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani tožnika oziroma do odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razlogov na strani tožnika, ni bilo. Zato okoliščina, da je tožena stranka za tožnika plačala šolnino in stroške voženj na izobraževanje, ni odločilna, saj plačilo teh stroškov samo po sebi ne daje podlage za utemeljenost pobotnega ugovora tožene stranke (torej za obstoj terjatve tožene stranke do tožnika iz naslova povračila stroškov izobraževanja in stroškov voženj na to izobraževanje).

Delavci tožene stranke so najemnino, ki jo je zanje plačala...
plača - regres za letni dopust - obveznost plačila - plačilo za delo - povračila stroškov v zvezi z delom - prehrana - pobotni ugovor - pobot - pogodba o izobraževanju
VDSS sodba Psp 199/201402.10.2014Tožnica (invalidka III. kategorije invalidnosti, s priznano pravico do dela na drugem delovnem mestu z omejitvami) je z delodajalcem sklenila aneks k pogodbi o zaposlitvi zaradi razporeditve, v skladu z omejitvami, ki jih je določila tožena stranka v odločbi. V aneksu k pogodbi o zaposlitvi je bil kot datum nastopa dela določen 19. 12. 2009, zato je tožnica tega dne realizirala pravico iz naslova invalidskega zavarovanja, upoštevajoč pri tem drugi odstavek 9. člena ZDR (po katerem se pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja začnejo uresničevati z datumom nastopa dela tudi v primeru, če delavec tega dne iz upravičenih razlogov ne prične delati). Kljub še vedno trajajočemu bolniškemu staležu, vendar le v obsegu krajšega delovnega časa, se je z 19. 12. 2009 dejansko spremenil tožničin status in je zato treba tožnici priznati ne le pravice do delne invalidske pokojnine,...invalidska pokojnina - delna invalidska pokojnina - invalid III. kategorije - datum nastopa dela - skrajšan delovni čas - bolniška odsotnost - nadomestilo plače zaradi bolniške odsotnosti
VSC sodba PRp 199/201424.02.2015Obvezna uporaba naprav za slikovno dokumentiranje je predpisana le v primerih, če rezultata merjenja hitrosti ni mogoče takoj po meritvi neposredno prikazati vozniku kontroliranega vozila. Ker pa sta oba policista neposredno po ustavitvi izmerjeni rezultat obdolžencu tudi pokazala, čeprav je bilo obdolženčevo vozilo ustavljeno na drugem kraju in takoj, ko je bilo to objektivno mogoče (brez odlašanja) in tudi varno, je opravljena meritev hitrosti vožnje zakonita.

Za pričo v postopku o prekršku je lahko vabljena oseba, za katero je verjetno, da bi kakorkoli mogla kaj povedati o protipravnem ravnanju storilca in o drugih pomembnih okoliščinah. Nikakor ni prepovedano, da bi v zvezi s samo storitvijo prekrškov in okoliščinami, v katerih so bili v konkretnem primeru prekrški storjeni, zaslišani policisti kot uradne osebe, ki so bile v konkretnem primeru navzoče.
uporaba merilnika hitrosti - naprave za slikovno dokumentiranje - laserski merilnik hitrosti - sposobnost biti priča - policist kot priča
VSRS sodba VIII Ips 199/201413.01.2015Sodišče druge stopnje je nepravilno uporabilo 5. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ko je štelo, da se lahko razdalje med krajem bivanja in javnim prevoznim sredstvom oziroma delovnim mestom seštevajo, če posamezna razdalja znaša manj kot dva kilometra, skupno pa več kot dva kilometra. V primeru, da šele seštevek teh razdalj znaša več kot dva kilometra, javnemu uslužbencu ne gre posebna kilometrina v okviru povračila stroškov prevoza na delo, saj je poraba časa za običajno hojo na posameznih krajših relacijah v zvezi z uporabo javnega prevoza krita z normativom porabe časa v zvezi s tem.kolektivni delovni spor - stroški prevoza na delo - povračilo stroškov javnega prevoza - kilometrina - kolektivna pogodba - javni uslužbenci - razdalja med krajem bivanja in delovnim mestom
VSRS Sklep X Ips 199/201410.03.2015Procesne kršitve, na katere se nanašajo pravna vprašanja, s katerimi revidentka utemeljuje odstop od sodne prakse, niso verjetno izkazane.

O vprašanju, ali gre v primeru, ko je bilo gradbeno dovoljenje izdano, zgrajen pa je bil drug objekt, za nelegalno ali neskladno, je Vrhovno sodišče že večkrat odločilo in zavzelo stališče, da gre pri gradnji drugačnega oziroma drugega objekta, za nelegalno gradnjo (152. člen ZGO-1) in ne za neskladno gradnjo (153. člen ZGO-1). Zato to že rešeno vprašanje ni pomembno pravno vprašanje v smislu 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.
ukrep gradbenega inšpektorja - dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje - odstop od sodne prakse - bistvene kršitve določb postopka kot pomembno pravno vprašanje - procesne kršitve niso verjetno izkazane - že rešeno vprašanje - nelegalna ali neskladna gradnja - začasna odredba
UPRS sodba IV U 199/201423.10.2014Vsa zdravniška dokumentacija, ki je predložena prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči, izkazuje zgolj zdravniške preglede zaradi sekracije iz mesta desne goleni (te težave je imel tožnik že pred poškodbo), kar pomeni, da v postopku dodelitve brezplačne pravne pomoči tožnik ni listinsko izkazal poslabšanja zdravstvenega stanja v zvezi s samo poškodbo leta 1999, zato je zavrnitev njegove prošnje pravilna.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - verjetni izgled za uspeh - odškodninska tožba
UPRS sklep II U 199/201416.02.2015Tožeča stranka sodne takse ni plačala v roku, določenem v plačilnem nalogu, pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse pa niso podani. Zato je sodišče v skladu s tretjim odstavkom 105.a člena ZPP štelo, da je predlog za obnovo postopka umaknjen.upravni spor - obnova postopka - plačilo sodne takse - domneva umika predloga za obnovo postopka
VSK sklep I Ip 199/201413.05.2014v ugovornem postopku je bilo pravilno presojano, ali je razlog za neuspešnost stikov (tudi) na strani dolžnika, na podlagi ugotovljenih dejstev pa je bil pravilen tudi zaključek, da dolžnik ni izkazal svojega prizadevanja za vzpostavitev ustreznega odnosa med otrokom in materjo in je s svojo očitno podporo otroku ob nasprotovanju stikov ravnal v nasprotju z obveznostmi, h katerim ga zavezuje podpisana sodna poravnava.izvršitev odločbe o stikih - zaslišanje otroka - neprizadevanje starša za vzpostavitev ustreznega odnosa otroka z drugim staršem
UPRS sodba I U 199/201401.07.2014Za določitev zavarovanca in zavezanca je relevanten tožnikov položaj družbenika zasebne družbe (ki ni zavarovan na drugi podlagi) oziroma položaj družbenika, ki je poslovodna oseba. V postopku odmere ni dopustno upoštevati dohodkovnega položaja davčnega zavezanca in s tem povezane sposobnosti tožnika za poravnavo obveznosti, ki se nalaga v plačilo. Navedena sposobnost se upošteva v postopku davčne izvršbe.prispevki za socialno varnost - status zavezanca - družbenik zasebne družbe - dohodkovni položaj zavezanca
UPRS sodba II U 199/201422.10.2014Zaporo gozdne ceste z zapornico lahko odredi le Zavod za gozdove. Tožniki zato neutemeljeno ugovarjajo, da s postavitvijo zapornice niso kršili predpisov, ker so želeli le preprečiti uporabo ceste v druge namene. Pri tem pa tudi ni pomembno, da zapornica ni bila zaklenjena, torej da je bila upravičenim uporabnikom omogočena uporaba gozdne ceste.inšpekcijski postopek - ukrep gozdarskega inšpektorja - zapora gozdne ceste - začasni ukrep
UPRS sodba III U 199/201416.01.2015V konkretni zadevi je bil predlog za opustitev cepljenja A.A. pravnomočno zavrnjen, zato bi morala tožnica, glede na določilo 22. člena ZNB, po katerem je cepljenje proti določenim boleznim obvezno, poskrbeti za cepljenje otroka. Ker pa za cepljenje ni bila pripravljena poskrbeti prostovoljno, je prvostopenjski organ po presoji sodišča utemeljeno izdal izpodbijano odločbo.ukrep zdravstvenega inšpektorja - obvezno cepljenje otrok - opustitev obveznega cepljenja
VSRS sodba in sklep II Ips 199/201416.06.2016Solastnik ima v razmerju do drugega solastnika pravno varstvo v okviru negatorne in rei vindikacijske tožbe, tudi če med njima ni sporazuma o uporabi solastne stvari ali izdane pravnomočne odločbe o načinu uporabe solastne stvari.

Ker tožnica zahtevka za izročitev nepremičnine v soposest ni konkretizirala, oba zahtevka pa sta v konkretnem primeru neločljivo povezana, je bilo pravno varstvo solastnikove pravice za izročitev nepremičnine v soposest zagotovljeno v okviru drugega zahtevka, ki ga tožnica pojmuje kot negatornega.
lastninska tožba - rei vindicatio - negatorna tožba - varstvo lastninske pravice - solastnina - sodba presenečenja - vmesna sodba
Pravosodni bilten 3/2014, str. 199.15.11.2014Odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi kazensko odgovorni pravni osebi v stečaju (nove pravne možnosti za izločitveno pravico na denarju)kazenski postopek - odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi - pravna oseba - stečaj - kazenska odgovornost - izločitvena pravica na denarju - terjatev - strošek - pogojna terjatev - navadna terjatev
Pravosodni bilten (PB) 3/2014, str. 19901.10.2014Odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi kazensko odgovorni pravni osebi v stečaju (nove pravne možnosti za izločitveno pravico na denarju(1,2)odgovornost pravne osebe v stečaju - kazenska odgovornost - odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi - izločitvena pravica - denarna sredstva - stečajni postopek - stroški stečajnega postopka - pogojna terjatev
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 2/2014 str. 19901.01.2014Division of an equity stake in a company due to division of common property of the spouses

(

Delitev poslovnega deleža v družbi zaradi delitve skupnega premoženja zakoncev
)
zakonska zveza - prenehanje zakonske zveze - delitev skupnega premoženja zakoncev - delitev poslovnega deleža
VSRS sklep X Ips 148/201410.12.2015I. Zadeve, ki se pri Vrhovnem sodišču vodijo kot X Ips 148/2014, X Ips 149/2014 in X Ips 150/2014, se združijo v skupno obravnavanje in odločanje tako, da postane osnovni spis X Ips 148/2014.

II. Sodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1006/2011 z dne 27. septembra 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi.

III. Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske unije.
postopek predhodnega odločanja - harmonizacija prava - Uredba Komisije (EU) št. 1006/2011 - zdravila - prehransko dopolnilo - carinska tarifa - uvrstitev blaga v carinsko tarifo - zavezujoča tarifna informacija - tarifna nomenklatura - statistična nomenklatura - Kombinirana nomenklatura carinske tarife (KNCT)
VSM Sodba IV Kp 34380/2014-19923.07.2019Višje sodišče v zvezi s temi pritožbenimi navedbami, na podlagi podatkov kazenskega spisa in razlogov izpodbijane sodbe ugotavlja, da gre za pritožbene novote, ne pa zavrnjene dokazne predloge sodišča prve stopnje, saj slednje o teh sploh ni odločalo. Zagovornik ob tem primarno ne pove razlogov, zakaj teh dokazov ni navedel že prej, ob tem pa tudi ne navede (pravno relevantnih) dejstev, ki naj bi se s temi dokazi oziroma izpovedbami prič, ki jih vseh niti ne imenuje (nepristranske priče), dokazovala.
Določba četrtega odstavka 369. člena ZKP sicer dovoljuje predlaganje novih dokazov v pritožbi, vendar pa pri tem zahteva razloge, zakaj niso bili predlagani že prej. ZKP skuša s tem preprečiti prepozne predloge za izvedbo dokazov in s tem zagotoviti koncentracijo dokazovanja pred sodiščem prve stopnje, ki je izvedlo glavno obravnavo. Z neupoštevanjem dokaznega predloga, ki bi ga stranka lahko podala že pred sodiščem prve stopnje, pa tega brez razloga ni storila,...
pritožbene novote v pritožbenem postopku - dokazna ocena
VSL sodba in sklep I Cp 1801/201504.11.2015Kršitev postopka ne more povzročiti neveljavnosti tistih dejanj, ki so bila opravljena pred njo. Z razumno in natančno izbiro je treba iz postopka izločiti le s kršitvijo kontaminirana dejanja in ohraniti tista, na katera sama kršitev ni imela vpliva.dvom v nepristranskost sodnika - izločitev sodnika - razveljavitev dejanj, ki jih zajema bistvena kršitev postopka - prekluzija navajanja novih dejstev in dokazov
Pravna praksa (PP), št. 26/2019, str. 2103.09.2019

Kdaj bodo občinske ceste zares občinske?

zasebno zemljišče - razlastitev - poseg v lastninsko pravico - kategorizirana javna cesta - zahteva za razlastitev - občinska cesta

Izberi vse|Izvozi izbrane