Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 7743X3N1Ym1pdD1pJUM1JUExJUM0JThEaSZkYXRhYmFzZSU1QlNFVSU1RD1TRVUmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJWRFNTJTVEPVZEU1MmcT1wb2dvZGJhJTIwbyUyMHphcG9zbGl0dmkmb3JkZXI9ZGF0ZSZkaXJlY3Rpb249YXNjJnJvd3NQZXJQYWdlPTIw
 OdločbaDatumJedroInstitut
VSRS Sklep VIII Ips 342/201720.02.2018Vrhovno sodišče sprašuje:

- ali je treba določbo člena 1 (1) Direktive Sveta 2001/23/ES razlagati tako, da se za pravni prenos podjetja ali dela podjetja šteje tudi prenos, kot je bil izveden v okoliščinah obravnavanega primera - kot prenos finančnih instrumentov in drugega premoženja strank (konkretno vrednostnih papirjev), vodenje računov, nematerializiranih vrednostnih papirjev strank in drugih investicijskih in pomožnih investicijskih storitev ter arhiva, ob tem da je bilo na koncu od odločitve komitentov (strank) odvisno, ali bodo po prenehanju dejavnosti borznega posredovanja s strani prve toženke opravljanje teh storitev zaupali drugi toženki,

- ali je v teh okoliščinah odločilno, za koliko komitentov po prenehanju opravljanja dejavnosti borznega posredovanja s strani prve toženke, te storitve sedaj opravlja druga toženka,

- ali okoliščina, da druga toženka nadaljuje poslovanje s komitenti kot odvisna borzno posredniška...
predhodno vprašanje Sodišču Evropske unije - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - prenehanje potrebe po delu - prenehanje dejavnosti - dejavnost borznega posredovanja - Direktiva 2001/23/ES - prenos podjetja - prenos dela podjetja - ekonomski substrat dejavnosti
VSRS Sklep VIII Ips 147/201802.04.2019Vrhovno sodišče sprašuje:

- Ali je treba 2. člen Direktive 2003/88 razlagati tako, da se v okoliščinah obravnavanega primera stalna pripravljenost, med katero mora biti delavec, ki dela na TV oddajniku, v času, ko je sicer prost (ko njegova fizična prisotnost na delovnem mestu ni potrebna), dosegljiv na klic in po potrebi priti na delovno mesto v eni uri, šteje za delovni čas:

- Ali na opredelitev narave stalne pripravljenosti v okoliščinah obravnavanega primera vpliva dejstvo, da delavec biva v nastanitvenem objektu na lokaciji, kjer opravlja delo (TV oddajnik), ker geografska značilnost lokacije onemogoča (ali otežuje) vsakodnevno vračanje domov („v dolino“);

- Ali je odgovor na prejšnji vprašanji drugačen, če gre za lokacijo, kjer so možnosti za aktivnosti v prostem času zaradi geografske značilnosti kraja omejene oziroma je delavec bolj omejen pri razpolaganju s prostim časom in posvečanju lastnim interesom (kot če...
postavitev predhodnega vprašanja Sodišču Evropske unije (SEU) - kolektivna pogodba - javni uslužbenec - razporeditev delovnega časa - delo prek polnega delovnega časa - TV oddajnik - stalna pripravljenost za delo - efektivni delovni čas - plačilo dodatka - dodatek za stalno pripravljenost
VSRS Sklep VIII Ips 196/201810.09.2019Vrhovno sodišče sprašuje:

- ali se 2. člen Direktive 2003/88/ES uporablja tudi za delavce, ki delajo na obrambnem področju oziroma vojaške osebe, ki opravljajo stražo v mirnodobnem času,

- ali določba 2. člena Direktive 2003/88/ES nasprotuje nacionalni ureditvi, po kateri se pripravljenost za delo delavcev, ki delajo na vojaškem področju na delovnem mestu ali na določenem kraju (ne pa doma) oziroma prisotnost vojaških oseb, ki delajo na obrambnem področju v času straže, ko sicer te vojaške osebe ne opravljajo dejanskega dela, morajo pa biti fizično prisotne v vojašnici, ne všteva v delovni čas.  predlog za predhodno odločanje Sodišča Evropske unije - javni uslužbenec - javne službe - obrambno področje - posebni delovni pogoji v vojski - delovni čas - pripravljenost za delo na delovnem mestu - nadurno delo - dodatek za nadurno delo - plačilo nadur - straža
  Sodba U 399/9308.09.1993Ni mogoče zaključiti, da prosilec nima zagotovljenega stanovanja samo iz razloga, ker ni osebno sklenil najemne pogodbe, če je veljavno najemno pogodbo sklenila izvenzakonska partnerka, če ima ta zveza značaj izvenzakonske skupnosti.
  pridobitev državljanstva z naturalizacijo - pogoji - kršitev pravil postopka
  Sodba U 655/9217.11.1993Če sklene tuje podjetje s pristojnim zavodom za zaposlovanje pogodbo o prostovoljnem zavarovanju, preden delavcu preneha delovno razmerje za določen čas, je to okoliščina, ki vpliva na tek zakonitega roka, v katerem mora biti prijava zavodu za zaposlovanje dana.
  denarno nadomestilo med brezposelnostjo - vpliv pogodbe o prostovoljnem zavarovanju delavca pri tujem podjetju na tek zakonitega roka, v katerem mora biti dana prijava pri zavodu za zaposlovanje
  Sodba U 1156/9315.06.1994Pomanjkljivost v odločbi, v kateri se delovni inšpektor direktno ne sklicuje na predpis, na podlagi katerega je podjetje dolžno pripravniku kriti razliko do polnega pripravniškega osebnega dohodka (kolektivna pogodba za gospodarstvo), ampak se nanj sklicuje posredno (preko pogodbe - ta pa se sklicuje na kolektivno pogodbo), iz vsebinskega vidika ne pomeni takšne kršitve zakona, zaradi katere bi moralo sodišče odločbo odpraviti.
  ukrep delovnega inšpektorja - pripravništvo
  Sklep I Pr 27/9416.06.1994V sporu gre torej za problem v zvezi z izplačilom nadomestila zaradi prepovedi konkurence, oziroma za izpolnitev pogodbe o zaposlitvi. Ni pravilno predlagateljevo stališče, da je zaradi vsebine spora, to je izpolnitev pogodbe, stvarno pristojno redno sodišče. Vprašanje plače in nadomestila je ena izmed bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi. Zato gre med strankama za delovni spor.
  stvarna pristojnost - spor o pristojnosti med rednim in delovnim sodiščem - zahteva na izpolnitev pogodbe o zaposlitvi
  Sodba U 1358/9328.09.1994Delovno razmerje za določen čas preneha s potekom časa. Zato le-tega ni mogoče izenačiti s prenehanjem delovnega razmerja po sporazumu z delodajalcem, ki ima za posledico izgubo pravice do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti.
  denarno nadomestilo med brezposelnostjo - pogoji
  Sodba VIII Ips 4/9407.03.1995Revizijsko sodišče glede na določbo 386. člena ZPP obravnava le tiste bistvene kršitve določb pravdnega postopka, ki so v reviziji izrecno navedene in obrazložene.

  Po določbi 3. odst. 385. člena ZPP revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

  Prenehanje delovnega razmerja in (ali) razrešitev tožnika z delovnega mesta direktorja, nista razloga zaradi katerih bi bilo treba ustaviti disciplinski postopek.

  Zmanjšani dobiček je po ZOR protipravna škoda.

  Pri pobotanju po 340. členu ZOR morajo biti upoštevani pogoji, ki izhajajo iz te določbe zakona.
  hujša kršitev delovne obveznosti - dovoljenost revizije - izgubljeni dobiček
  Sklep II Ips 829/9317.03.1995Tožena stranka je v pritožbi med drugim navajala, da se pravice delavcev zaradi prenehanja delovnega razmerja in po zaposlitvi pri podjetju P. ne bodo spremenile ter, da je tožeča stranka delavcem ob podpisovanju sklepov o prenehanju delovnega razmerja le-tem obljubljala, da bodo obdržali tudi sobe, ki so jih dotlej uporabljali. Teh pritožbenih trditev, ki jih revident ponavlja tudi v reviziji in ki so za odločitev o tožbenem zahtevku (tožeča stranka zahteva izselitev iz sporne sobe zato, ker je toženi stranki prenehalo delovno razmerje - 7. čl. Pogodbe o dodelitvi samske sobe oz. ležišča, sklenjene med Š. c. in toženo stranko 11.5.1981) pravno odločilne, sodišče druge stopnje ni preizkušalo. Štelo je namreč, da za pravilno uporabo materialnega prava zadostuje ugotovitev, da je toženki prenehalo delovno razmerje. Tako je ostala uvodoma zapisana pritožbena trditvena podlaga neizčrpana.
  zakup - pogodba o dodelitvi sobe - prenehanje delovnega razmerja
  Sodba U 1596/93-511.05.1995Delovno razmerje za določen čas preneha s potekom časa, zato prenehanja delovnega razmerja za določen čas ni mogoče enačiti s prenehanjem delovnega razmerja po sporazumu z delodajalcem (prva alinea 1. odstavka 19. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Ur.l. RS, št. 5/91, 17/91 in 12/92), še zlasti ne v primeru, če delavec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi nima možnosti izbire med delovnim razmerjem za določen čas in delovnim razmerjem za nedoločen čas.
  denarno nadomestilo med brezposelnostjo
  Sodba U 1393/93-412.07.1995Tožnik in delodajalka sta se z dodatkom k pogodbi o sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas sporazumela, da se delovno razmerje, sklenjeno za nedoločen čas, spremeni v delovno razmerje za določen čas do določenega dne, ko mu preneha delovno razmerje. Navedeni dodatek (aneks) k pogodbi je voljno ravnanje pogodbenih strank, katerega edini predmet dogovora je bil rok, do katerega bo tožnik v delovnem razmerju. Kako sta pogodbeni stranki poimenovali svoj sporazum, za odločitev o stvari ni pomembno. Iz sporazuma, ne glede na to, ali se imenuje aneks k pogodbi ali kako drugače, je razviden jasen, nedvoumen namen, da tožniku preneha delovno razmerje določenega dne, ki je bilo do sklenitve aneksa sklenjeno za nedoločen čas.
  denarno nadomestilo med brezposelnostjo
  sodba VIII Ips 20/9405.09.1995Organizacija, ki je sklenila z drugo organizacijo pogodbo o prevzemu premoženja in prevzem tam zaposlenih delavcev v delovno razmerje za nedoločen čas, pri čemer so se delavci s tem strinjali, se je dolžna ravnati po pogodbi in z delavci skleniti delovno razmerje za nedoločen čas.
  delovno razmerje pri delodajalcih - sklenitev delovnega razmerja - prevzem presežnih delavcev iz druge organizacije
  Sodba in sklep VIII Ips 15/9424.10.1995Če zakon ne zagotavlja vrnitev direktorja na prejšnje delovno mesto (reintegracija), temveč le varuje njegovo delovno razmerje, sodišče ugotovi nezakonitost sklepa o razrešitvi, torej ga ne more razveljaviti.

  Legitimacija za izpodbijanje sklepa o imenovanju direktorja je odvisna od sodelovanja v razpisnem postopku.

  Če je pogodba o zaposlitvi direktorja, sklenjena na podlagi 1. člena ZTPDR ter 11. in 12. člena ZDR, pomeni ta pogodba ne le ureditev pravic in obveznosti direktorja, temveč tudi nastanek (sklenitev) delovnega razmerja. Zato ni pravilna odločitev sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo zahtevek, da se ugotovi, da pogodba o zaposlitvi še velja, istočasno pa je razveljavilo sklep o razrešitvi...
  delovno razmerje pri delodajalcih - sklenitev delovnega razmerja - začasna odstranitev delavca - prenehanje delovnega razmerja - nezakonitost sklepa o razrešitvi direktorja - razpis delovnega mesta direktorja - sodno varstvo - vsebina pogodbe o zaposlitvi direktorja
  Sodba U 267/94-506.12.1995Sklenitev delovnega razmerja za določen čas sama po sebi ne pomeni, da obstoji razlog za odklonitev pravice do denarnega nadomestila po 1. alinei 19. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Glede na to, da je tožnica kot solastnica skupne obratovalnice prenehala opravljati dejavnost in sklenila delovno razmerje za določen čas, je odločitev o priznanju denarnega nadomestila za primer brezposelnosti pomembno, ali je tožnica tako ravnala z namenom, da bi izigrala predpise oz. si na ta način pridobila pravico do denarnega nadomestila.
  denarno nadomestilo med brezposelnostjo
  Sodba II Ips 565/9424.01.1996Med pravdnima strankama je bila dne 9.7.1991 sklenjena pogodba o sofinanciranju novih delovnih mest z namenom zaposlovanja brezposelnih oseb. Na podlagi te pogodbe bi moral toženec v roku šestih mesecev po njenem podpisu, za nedoločen čas zaposliti dve osebi, ki sta bili kot brezposelni prijavljeni pri enoti tožeče stranke v Mariboru. Po ugotovitvah nižjih sodišč te pogodbene obveznosti ni izpolnil. Ob upoštevanju 4. člena pogodbe z dne 9.7.1991 sta obe sodišči materialnopravno pravilno odločili, da je toženec dolžan tožeči stranki vrniti prejete zneske obračunane na način, kakršen je bil med strankama dogovorjen v 4.členu pogodbe.
  temeljna načela - dolžnost izpolnitve obveznosti
  Sodba VIII Ips 103/9513.02.1996Koriščenje dopusta brez dovoljenja oziroma kljub prepovedi pristojnega delavca, se šteje za neopravičen izostanek z dela in je razlog za prenehanje delovnega razmerja po 5. tč. prvega odstavka 100. člena ZDR.
  delovno razmerje pri delodajalcih - neopravičen izostanek z dela - koriščenje dopusta brez dovoljenja
  Sodba VIII Ips 9/9512.03.1996Po določbi novele 2. odstavka 57. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 46/90), ki je začel veljati 18.8.1990, je imenovanje in razrešitev delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v izključni pristojnosti direktorja družbenega podjetja. V obravnavanem primeru je tožnika dne 14.1.1991 s teh dolžnosti razrešil delavski svet, ki je po določbi 49. člena ZPod pristojen za določanje organizacije družbenega podjetja. Ker je sklep o razrešitvi delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi sprejel delavski svet, torej organ, ki po zakonu nima takšnih pooblastil, je njegova odločitev nezakonita. Po mnenju revizijskega sodišča gre za neobstoječ sklep, ki ni postal ne formalno in ne materialno pravnomočen, zato nima nobenega pravnega učinka.
  razrešitev delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi - delavski svet - nepristojen organ
  VDS Sklep Pdp 1725/9403.04.1996S prvo pogodbo o zaposlitvi po 3. odst. 135. čl. ZDR se delavcu ne more spremeniti razporeditev, na katero je bil razporejen ob uveljavitvi ZDK. S prvim razvrščanjem v posamezni tarifni razred se delavcu ne more zmanjšati osebni dohodek (31. čl. SKPG - 90). V pogodbi o zaposlitvi mora biti bruto osebni dohodek določen v abslutnem znesku in ne v točkah oz. relativni obliki. Kadar tožnik uveljavlja plačilo razlike v osebnem dohodku med DSS mora svoj zahtevek opredeliti po višini.

   
  presoja pogodbe o zaposlitvi
  VDS Sklep Pdp 1845/9410.05.1996Pri prehodu delavcev od enega delodajalca k drugemu je potrebno ugotoviti, na podlagi katerega pravnega temelja je bil prehod opravljen, ali v postopku ugotavljanja trajno presežnih delavcev (29. - 35. čl. ZDR) ali je šlo za prevzem po 15 čl. ZTPDR. V primeru prevzema delavcev po 15. čl. ZTPDR po mnenju pritožbenega sodišča sklenitev pogodbe o zaposlitvi po 12. čl. ZDR ni konstitutivni element delovnega razmerja, temveč je predloženo pogodbo o zaposlitvi potrebno presojati po 135. čl. ZDR.

   
  sklenitev delovnega razmerja - razporeditev v drugo organizacijo - pogodba o zaposlitvi

  Izberi vse|Izvozi izbrane